google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 19.04.2018
  1 USD
  3.3693
  -0.0028
  1 EUR
  4.1665
  -0.0012
  1 CHF
  3.4777
  -0.0028
  1 GBP
  4.7770
  -0.0091
  1 RUB
  0.0551
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Modernizacja w瞛豉 cieplnego w budynku Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w P這cku
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-03-17

  Szczeg馧y przetargu

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia (je瞠li dotyczy):

  http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

  Og這szenie nr 45934 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  P這ck: Modernizacja w瞛豉 cieplnego w budynku Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w P這cku
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Filia w P這cku, krajowy numer identyfikacyjny 000001554, ul. ul. ㄆkasiewicza 17, 09-400 P這ck, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 24 36 72 221, e-mail pietrzakm@pw.plock.pl, faks 24 36 72 221.
  Adres strony internetowej (URL): www.pw.edu.pl, www.pw.plock.pl, www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Uczelnia publiczna

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  tak
  www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  nie
  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  tak
  Inny spos鏏:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Politechnika Warszawska Filia w P這cku, ul. ㄆkasiewicza 17, 09-400 P這ck, pok鎩 nr 5


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Modernizacja w瞛豉 cieplnego w budynku Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w P這cku
  Numer referencyjny: BZP.261.4.2017
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest: Modernizacja w瞛豉 cieplnego w budynku Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w P這cku. Szczeg馧owe okre郵enie zakresu przedmiotu zam闚ienia zawarte jest w Rozdziale IV i V SIWZ.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331000-6
  Dodatkowe kody CPV:45331100-7, 45321000-3, 45332200-5
  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zam闚ienia te b璠 powt鏎zeniem rodzaju rob鏒 zgodnych z przedmiotem zam闚ienia podstawowego. Zam闚ienia te b璠 realizowane na zasadach analogicznych do zam闚ienia podstawowego okre郵onych w Rozdziale IV i V niniejszej SIWZ, a tak瞠 w Istotnych Postanowieniach Umowy.
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

  Okres w dniach: 35


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owych wymaga w zakresie tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: W celu potwierdzenia spe軟ienia przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu, Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, wykazania, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia, na sum gwarancyjn 45 000 z.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: a) zdolno軼i techniczne Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owych wymaga w zakresie tego warunku. b) kwalifikacje zawodowe W celu potwierdzenia spe軟ienia przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu, Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, wykazania, 瞠 ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, w tym: Kierownika rob鏒 o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w zakresie rob鏒 sanitarnych co najmniej 3 lata na stanowisku kierownika rob鏒, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczaj帷ym do wykonania przedmiotu zam闚ienia zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane. Uwaga! Jako minimalne kwalifikacje zawodowe rozumie si lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnie budowlanych, przepracowane na stanowiskach takich jak zaproponowane w ofercie. Osobami na stanowiska wymienione powy瞠j mog by obywatele pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem post瘼owania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce os鏏 z pa雟tw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. c) do鈍iadczenie zawodowe W celu potwierdzenia spe軟ienia przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu, Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, wykazania, 瞠 zrealizowa nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, zam闚ienia rodzajowo i warto軼iowo por闚nywalne z przedmiotem niniejszego przetargu, tj. wykonanie co najmniej trzech zada o podobnym zakresie o warto軼i nie mniejszej ni 40.000,00 z brutto ka盥a.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1.Za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 2.Za鈍iadczenie w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i, lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 3.Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. O鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z zastrze瞠niem, 瞠 o鈍iadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. 5.Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1-3 sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: a) nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nia na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu. Dokument ten powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 6.Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w punkcie poprzednim, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1.Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone , przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 inne dokumenty. Wykaz rob鏒 budowlanych nale篡 sporz康zi na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika nr 4 do Rozdzia逝 II SIWZ (Do鈍iadczenie zawodowe). Niniejszy wykaz musi potwierdza spe軟ienie warunku, o kt鏎ym mowa w pkt. 6.1.3. niniejszej SIWZ. 2.Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, nale篡 sporz康zi na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika nr 3 do Rozdzia逝 II SIWZ (Kwalifikacje zawodowe). Niniejszy wykaz musi zawiera dane na temat kwalifikacji wskazanych os鏏, potwierdzaj帷e spe軟ienie warunku, o kt鏎ym mowa w pkt. 6.1.3. SIWZ. 3.Dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia, przy zachowaniu warunku, o kt鏎ym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ. Je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganego przez Zamawiaj帷ego dokumentu, Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie przez Wykonawc innych dokument闚, o kt鏎ych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 4.Zobowi您anie innych podmiot闚 na podstawie art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam闚ienia na formularzu stanowi帷ym za陰cznik nr 5 do Rozdzia逝 II SIWZ je瞠li dotyczy!
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1.formularz Oferta wraz z za陰cznikami stanowi帷y Rozdzia III SIWZ wype軟iony i podpisany przez osob/-y upe軟omocnion/-e do reprezentowania Wykonawcy; 2.Pe軟omocnictwo, lub inny dokument potwierdzaj帷y, i oferta zosta豉 podpisana przez osob/y uprawnion/e do reprezentowania Wykonawcy, je瞠li nie wynika to z innych dokument闚 za陰czonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje Pe軟omocnik, do oferty musi zosta za陰czone pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z form reprezentacji Wykonawcy okre郵on w dokumencie rejestrowym lub ewidencji lub w innym dokumencie, w豉軼iwym dla formy organizacyjnej. Tre嗆 pe軟omocnictwa musi jednoznacznie okre郵a czynno軼i, co do wykonywania kt鏎ych pe軟omocnik jest upowa積iony. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, winni oni ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, a pe軟omocnictwo do pe軟ienia tej funkcji podpisane by musi przez prawnie upowa積ionych przedstawicieli ka盥ego z Wykonawc闚 i winno by do陰czone do oferty. Pe軟omocnictwo musi by z這穎ne w oryginale lub kopii po鈍iadczonej notarialnie. 3.Tabela warto軼i element闚 scalonych, na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika nr 1 do Rozdzia逝 III SIWZ. 4.Kosztorys ofertowy, jako za陰cznik do formularza stanowi帷ego za陰cznik nr 2 do Rozdzia逝 III SIWZ. 5.Wykaz stawek i narzut闚 na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika nr 3 do Rozdzia逝 III SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
  nie
  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) nie
  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
  nie
  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena60termin realizacji zam闚ienia10okres gwarancji 30


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Wz鏎 umowy zawiera Rozdzia VI SIWZ. 1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, za zgod obu stron. 2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie, kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia, co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionej poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podawanych warunk闚 ich wprowadzenia: 2.1. Zmiana terminu realizacji umowy: 2.1.1. wykonanie zam闚ienia w okre郵onym terminie nie le篡 w interesie Zamawiaj帷ego. 2.1.2. dzia豉nia si造 wy窺zej uznanych przez Zamawiaj帷ego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wyst徙ienie zdarze si造 wy窺zej nale篡 rozumie zdarzenia nadzwyczajne, zewn皻rzne i niemo磧iwe do unikni璚ia nawet w przypadku maksymalnej staranno軼i stron, uznanych przez Zamawiaj帷ego. 2.1.3. zmiany b璠帷e nast瘼stwem dzia豉nia organ闚 administracji, w szczeg鏊no軼i: przekroczenie zakre郵onych przez prawo termin闚 wydawania przez organy administracji decyzji, zezwole, uzgodnie itp.; zmiany wydanych wcze郾iej przez organy administracji decyzji, zezwole, uzgodnie itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwole, uzgodnie itp.; 2.1.4. w przypadku konieczno軼i uzyskania niemo磧iwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zg鏚 lub pozwole os鏏 trzecich lub w豉軼iwych organ闚, 2.1.5. w przypadku decyzji Zamawiaj帷ego zmieniaj帷ej termin zako鎍zenia prac zwi您anych z okoliczno軼iami niemaj帷ymi zwi您ku z prowadzonymi pracami, a wynikaj帷ymi z prowadzonej przez Zamawiaj帷ego dzia豉lno軼i, 2.1.6. zmiany b璠帷e nast瘼stwem okoliczno軼i b璠帷ej po stronie Zamawiaj帷ego, a w szczeg鏊no軼i konieczno嗆 usuni璚ia udokumentowanych b喚d闚. W przypadku wyst徙ienia ww. okoliczno軼i termin wykonania umowy mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu, o czas niezb璠ny do zako鎍zenia wykonywania jej przedmiotu w spos鏏 nale篡ty, nie d逝瞠j jednak ni okres trwania tych okoliczno軼i. 2.1.7. w przypadku napotkania na terenie opracowania warunk闚 fizycznych nieprzewidywalnych np. hydrologicznych, geologicznych, sieci nieujawnionych na mapach itp. maj帷ych wp造w na wyd逝瞠nie procesu inwestycyjnego, 2.1.8. w przypadku zlecenia przez Zamawiaj帷ego wykonania zam闚ie dodatkowych, je瞠li terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemo磧iwiaj dotrzymanie pierwotnego terminu zako鎍zenia realizacji umowy, 2.1.9. inne przyczyny niezale積e od Zamawiaj帷ego oraz Wykonawcy skutkuj帷e niemo磧iwo軼i prowadzenia prac np. brak mo磧iwo軼i dojazdu oraz transportu materia堯w na teren rob鏒 spowodowany awariami, remontami i przebudowami dr鏬, ci庵闚 komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty r騜nych organizacji i grup spo貫cznych. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wyd逝瞠niu o okres trwania tych okoliczno軼i celem doko鎍zenia przedmiotu umowy w spos鏏 nale篡ty. 2.2. Zmiana sposobu spe軟ienia 鈍iadczenia zmiany technologiczne: 2.2.1. niedost瘼no嗆 na rynku materia堯w lub urz康ze wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materia堯w lub urz康ze, 2.2.2. pojawienie si na rynku materia堯w lub urz康ze nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych rob鏒 pozwalaj帷ych na zaoszcz璠zenie koszt闚 realizacji przedmiotu umowy lub koszt闚 eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 2.2.3. konieczno嗆 zrealizowania rob鏒 przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych/ technologicznych lub materia這wych ni wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem rob鏒, 2.2.4. konieczno嗆 zrealizowania rob鏒 przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa i/lub ze wzgl璠u na zmiany wprowadzane przez dysponent闚 medi闚 uzgadniaj帷ych warunki przy陰cze. 2.3. Zmiany osobowe: 2.3.1. zmiana os鏏, przy pomocy kt鏎ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymuj帷e si co najmniej r闚nowa積ymi uprawnieniami, o kt鏎ych mowa w ustawie Prawo budowlane, 2.3.2. zmiana os鏏 do nadzorowania rob鏒, 2.3.3. zmiana Podwykonawcy, przy pomocy kt鏎ego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponuj帷ego co najmniej por闚nywalnym do鈍iadczeniem, potencja貫m technicznym i osobowym, 2.3.4. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w por闚naniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile pos逝瞠nie si podwykonawc doprowadzi do skr鏂enia terminu wykonania umowy, zmniejszenia nale積ego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwi您a technologicznych w por闚naniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta mo瞠 dotyczy czynno軼i, kt鏎e zgodnie z SIWZ musz by wykonane przez Wykonawc osobi軼ie. 2.4. Pozosta貫 zmiany: 2.4.1. zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu umowy, 2.4.2. zmiana urz璠owej stawki podatku od towar闚 i us逝g lub innych przepis闚 powszechnie obowi您uj帷ych maj帷ych wp造w na realizacj umowy; 2.4.3. wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac; 2.4.4. zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne; 2.4.5. zmiany formy zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, 2.4.6. inne ni wymieniona si豉 wy窺za zdarzenie zewn皻rzne, niemo磧iwe do przewidzenia i do zapobie瞠nia uniemo磧iwiaj帷e wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacj. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zam闚ie publicznych zmiana danych zwi您anych z obs逝g administracyjno-organizacyjn umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokument闚 potwierdzaj帷ych uregulowanie p豉tno軼i wobec podwykonawc闚) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany os鏏 wskazanych do kontakt闚 mi璠zy stronami. 4. Warunkiem dokonania zmian, o kt鏎ych mowa w ust. 2 jest przed這瞠nie przez jedn ze Stron niniejszej umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem i/lub stosownym dokumentem potwierdzaj帷ym zasadno嗆 dokonania tej zmiany oraz sporz康zenie protoko逝, o kt鏎ym mowa w 16 Umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 03/04/2017, godzina: 09:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  Politechnika Warszawska Filia w P這cku
  09-400 P這ck, ul.ㄆkasiewicza 17
  tel.: 24 36 72 221
  fax.: 24 36 72 221
  http://www.pw.edu.pl, www.pw.plock.pl, www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 17568 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.