google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Pod陰czenie nagrzewnic wodnych wentylacji do uk豉du grzewczego post瘼owanie II.
  • Region: ma這polskie
  • Zamieszczono: 2018-11-06

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 644684-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

  Zarz康 Powiatu w Olkuszu: Pod陰czenie nagrzewnic wodnych wentylacji do uk豉du grzewczego - post瘼owanie II.
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Inwestujemy w zawodowc闚 - rozw鎩 kszta販enia zawodowego w Powiecie Olkuskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Ma這polskiego na lata 2014-2020

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz康 Powiatu w Olkuszu, krajowy numer identyfikacyjny 27625504500000, ul. ul. Mickiewicza  2 , 32300   Olkusz, woj. ma這polskie, pa雟two Polska, tel. 032 6430414, 6476670, e-mail przetargi@sp.olkusz.pl, faks 326430490.
  Adres strony internetowej (URL): www.sp.olkusz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.sp.olkusz.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  pisemnie
  Adres:
  Zarz康 Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Pod陰czenie nagrzewnic wodnych wentylacji do uk豉du grzewczego - post瘼owanie II.
  Numer referencyjny: OZP.272.47.2018
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest pod陰czenie 4 istniej帷ych nagrzewnic wodnych, wentylacyjnych do istniej帷ego uk豉du grzewczego w budynku Zespo逝 Szk馧 nr 1 w Olkuszu - Pracownia samochodowa nr 1 i 2, ul Legion闚 Polskich 1.W ramach przedmiotu zam闚ienia przewiduje si:1. wykonanie zgodnie z projektem ruroci庵u ze stali cynkowanej 陰cz帷ego kot這wni gazow z przedmiotowymi nagrzewnicami wodnymi. Szacowana d逝go嗆 ruroci庵u 200mb2. Izolacja ruroci庵u3. Monta zawod闚4. Monta tulei ochronnych5. Monta przej嗆 po瘸rowych6. Wykonanie pr鏏 szczelno軼i i rozruch instalacjiZ uwagi na charakter u篡tkowania budynku prace wykonywane w Pracowni samochodowej nr 1 i 2 przy ul. Legion闚 Polskich 1 s mo磧iwe do realizacji jedynie w godzinach popo逝dniowych i nocnych oraz w weekendy wg. ustalonego harmonogramu. Inwestor zapewnia nieodp豉tny dost瘼 do energii elektrycznej i wody na czas realizacji w/w prac.W/w roboty nale篡 wykona zgodnie z dokumentacj projektow (za. nr 7 do SIWZ), specyfikacj techniczn wykonania i odbioru rob鏒 (za. nr 8 do SIWZ). Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie elementu okre郵onego w projekcie jako ,,Instalacja centralnego ogrzewania".Za wykonany w ca這軼i przedmiot zam闚ienia obowi您uje rozliczenie rycza速owe.Zamawiaj帷y nie przewiduje p豉tno軼i cz窷ciowych.Wykonawca przed z這瞠niem oferty zobowi您any jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie Zespo逝 Szk馧 nr 1 w Olkuszu, ul. Legion闚 Polskich 1 oraz weryfikacji zgodno軼i dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym poprzez szczeg馧ow analiz w/w dokument闚. Wynagrodzenie rycza速owe ma zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj zadania, wynikaj帷e wprost z dokumentacji projektowej, a tak瞠 ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 oraz zawiera b璠zie koszty wszelkich rob鏒 przygotowawczych, porz康kowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty umowy ubezpieczeniowej z tytu逝 odpowiedzialno軼i zwi您anej z wykonywaniem przedmiotu umowy, koszty zwi您ane z odbiorami wykonanych rob鏒, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie inne us逝gi w豉sne i obce niezb璠ne do prawid這wej realizacji umowy. Przedmiar rob鏒 stanowi帷y za陰cznik nr 6 do SIWZ stanowi materia informacyjny celem u豉twienia kalkulacji ceny ofertowej i nie stanowi opisu przedmiotu zam闚ienia.Wykonawca zobowi您uje si wobec Zamawiaj帷ego do wykonania i przekazania Zamawiaj帷emu przedmiotu zam闚ienia, zgodnie z dokumentacj projektow, specyfikacj techniczn wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, przepisami prawa, Polskimi Normami lub Normami Europejskimi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuni璚ia wszystkich wad wyst瘼uj帷ych w tym przedmiocie w okresie r瘯ojmi za wady fizyczne oraz gwarancji. Nie wyszczeg鏊nienie jakichkolwiek akt闚 prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Zastosowane materia造 musz mie odpowiednie aprobaty techniczne lub atesty.Wykonawca zabezpieczy instalacje, urz康zenia i obiekty na terenie rob鏒 i w jej bezpo鈔ednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob鏒 oraz zapewni doz鏎 mienia na w豉sny koszt.Wykonawca ustali, we w豉snym zakresie, miejsce wywozu i utylizacji materia堯w z rozbi鏎kii koszty z tym zwi您ane uwzgl璠ni w ofercie.Oferta b璠zie zawiera豉 wszystkie koszty mog帷e powsta w czasie realizacji zam闚ieniaz podsumowaniem warto軼i brutto ca貫go zam闚ienia.Wykonawca zobowi您any jest zapewni warunki bhp i p.po na terenie wykonywanych rob鏒.Do obowi您k闚 Wykonawcy nale篡 przestrzeganie przepis闚 prawnych wynikaj帷ych m.in.z nast瘼uj帷ych ustaw:- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 鈔odowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519);- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954). Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaj帷ego w terminie do7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawc o wykonaniu ca這軼i przedmiotu umowy.Wykonawca udzieli Zamawiaj帷emu r瘯ojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat.Wykonawca udzieli Zamawiaj帷emu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat.Wykonawca jest zobowi您any dostarczy Zamawiaj帷emu niezb璠ny dokument gwarancyjny(za. nr 10) w dniu odbioru ko鎍owego.Wykonawca w czasie od zawarcia umowy do przekazania placu budowy jest zobowi您any do zawarcia umowy ubezpieczeniowej z tytu逝 odpowiedzialno軼i zwi您anej z wykonywaniem przedmiotu umowy na czas obowi您ywania umowy oraz na kwot odpowiadaj帷 warto軼i umowy.Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowi您any jest przedstawi Zamawiaj帷emu przed zawarciem umowy kosztorys zawieraj帷y rozbicie ceny ofertowej na poszczeg鏊ne pozycje kosztotw鏎cze przedmiotu umowy. Kosztorys powinien odpowiada swoj szczeg馧owo軼i, co najmniej szczeg馧owo軼i przedmiaru rob鏒. Kosztorys podlega zatwierdzeniu przez Zamawiaj帷ego. Powy窺zy kosztorys b璠zie mia charakter informacyjny i pomocniczy dla potrzeb rozlicze w przypadku odst徙ienia od umowy z Wykonawc.Obowi您ki i prawa Wykonawcy szczeg馧owo opisane s w za. nr 5 do SIWZ (wz鏎 umowy).Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, w ka盥ym przypadku, gdzie wskazano lub u篡to w niniejszej SIWZ oraz za陰cznikach znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia materia堯w nale篡 rozumie, 瞠 dopuszcza si stosowanie materia堯w r闚nowa積ycho por闚nywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i u篡tkowych ni te, kt鏎e wskazano w projekcie, przedmiarze rob鏒 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 w/w ustawy, ilekro w niniejszej SIWZ lub za陰cznikach w opisie przedmiotu zam闚ienia wskazano okre郵one normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nale篡 rozumie, i Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym.Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e w stosunku do dokumentacji projektowej oraz STWiORB jest obowi您any wykaza, 瞠 oferowane przez niego materia造, roboty budowlane spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego. Ci篹ar udowodnienia, 瞠 materia (wyr鏏) jest r闚nowa積y w stosunku do wymogu okre郵onego przez Zamawiaj帷ego spoczywa na sk豉daj帷ym ofert. W takim wypadku Wykonawca musi przed這篡 odpowiednie dokumenty, opisuj帷e parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczaj帷e dane materia造 (wyroby) do u篡tkowania oraz pozwalaj帷e jednoznacznie stwierdzi, 瞠 s one r闚nowa積e.Wymagania, o kt鏎ych mowa w art. 29 ust. 3a. Zamawiaj帷y wymaga, aby ni瞠j wymienione czynno軼i by造 wykonywane na podstawie umowy o prac:1. Monta ruroci庵闚2. Izolacja ruroci庵闚Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy dostarczy Zamawiaj帷emu, wed逝g Wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 9 do SIWZ list pracownik闚 Wykonawcy i Podwykonawcy wrazz o鈍iadczeniem, 瞠 osoby te s zatrudnione lub zostan zatrudnione na umow o prac do wykonywania w/w czynno軼i w trakcie realizacji zam闚ienia, pod rygorem zap豉ty kary umownej okre郵onej w umowie (za. nr 5), lista pracownik闚 b璠zie aktualizowana przez Wykonawc na bie膨co, w przypadku rozwi您ania stosunku pracy przez pracownika, Wykonawca i Podwykonawcy zobowi您ani s do niezw這cznego zatrudnienia na jego miejsce innej osoby spe軟iaj帷ej odpowiednie wymagania. Okresu niezb璠nego do zatrudnienia nowego pracownika nie wlicza si do okresu, za kt鏎y naliczana jest kara umowna, lecz nie mo瞠 by on d逝窺zy ni 14 dni.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331000-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2018-12-20

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;1) Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wy瞠j, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i.2) Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.3) Dokumenty/o鈍iadczenia powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem sk豉dania ofert.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Pe軟omocnictwo z這穎ne w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie, (je郵i dotyczy).a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z w豉軼iwego rejestru - pe軟omocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.b) W przypadku podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie pe軟omocnictwo podpisane przez upowa積ionych przedstawicieli ka盥ego z podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie, do reprezentowania w post瘼owaniu albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).2. Zobowi您anie innego podmiotu, na zasobach kt鏎ego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia (je郵i dotyczy). Wz鏎 zobowi您ania stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.Ponadto - Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowi您any do przed這瞠nia najp騧niej w dniu zawarcia umowy o鈍iadczenia dot. os鏏 zatrudnionych przy realizacji zadania. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 9 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  D逝go軼 okresu r瘯ojmi i gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Umowa mo瞠 by zmieniona w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie, kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy w poni窺zym zakresie:1) Zmiany danych teleadresowych os鏏 reprezentuj帷ych firm, kluczowych specjalist闚 (kieruj帷ych robotami) przedstawionych w umowie na inne, legitymuj帷e si co najmniej r闚nowa積ymi uprawnieniami,2) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, kt鏎ego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, w por闚naniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,4) Zmiany osoby (os鏏) wskazanej (-ych) w umowie, jako nadzoruj帷ej (-ych) Roboty,5) Zmiany terminu wykonania umowy o czas op騧nienia, je瞠li takie op騧nienie wyst徙i lub b璠zie mia這 wp造w na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:a. niesprzyjaj帷ych warunk闚 atmosferycznych,b. zmian w dokumentacji dokonanych przez projektanta na wniosek Zamawiaj帷ego lub Wykonawcy,c. op騧nienia przekazania terenu realizacji Rob鏒, z przyczyn zachodz帷ych po stronie Zamawiaj帷ego,d. protest闚 mieszka鎍闚 w zwi您ku z prowadzonymi Robotami,e. si造 wy窺zej, f. przekroczenia ustawowych termin闚 wydania przez organy administracji lub inne instytucje bran穎we, decyzji, zezwole, uzgodnie itp.,g. odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwole, uzgodnie itp.6) Zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w postaci:a) konieczno軼i realizacji Rob鏒 przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych/technologicznych ni wskazane w specyfikacjach, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Rob鏒,b) konieczno軼i zrealizowania Rob鏒 przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych, ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa,
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2018-11-21, godzina: 10:30,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > jezyk polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si:a) za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,b) osobi軼ie,c) za po鈔ednictwem pos豉鎍a,d) faksu,e) przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn - porozumiewanie si w formie poczty elektronicznej na adres: przetargi@sp.olkusz.pl oraz faksem na nr 32 647 66 41.2. Zamawiaj帷y pod poj璚iem porozumiewania si drog elektroniczn rozumie przes豉nie do陰czonego do wiadomo軼i zeskanowanego pisma podpisanego przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiaj帷ego. 3. Je瞠li Zamawiaj帷y lub Wykonawca przekazuj o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za po鈔ednictwem faksu lub przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn, ka盥a ze stron na 膨danie drugiej strony niezw這cznie potwierdza fakt ich otrzymania.Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 nie planuje zwo豉nia zebrania Wykonawc闚 w celu udzielenia wyja郾ie dotycz帷ych Specyfikacji Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia.Do porozumiewania si z Wykonawcami uprawnieni s: Brygida Stopa, Joanna Szatan - Kenderow.Obowi您ek informacyjny wynikaj帷y z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpo鈔ednio od osoby fizycznej, kt鏎ej dane dotycz, w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuj, 瞠: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz; NIP 6372024678; REGON 276255045; adres e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl Tel 32 643 04 10 /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiaj帷ego/;Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Olkuszu jest Pan Marcin Zem豉 - kontakt: adres e-mail: marcin.zemla@informatics.jaworzno.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego na wykonanie rob鏒 budowlanych w ramach zadania: ,,Pod陰czenie nagrzewnic wodnych wentylacji do uk豉du grzewczego"- post瘼owanie II(znak sprawy: OZP.272.47.2018) - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam闚ie publicznych,? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;? obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;? nie przys逝guje Pani/Panu:- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________* Wyja郾ienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, je瞠li w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzaj帷ego istnieje obowi您ek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.*** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.Uwaga: Wykonawca ubiegaj帷 si o udzielenie zam闚ienia publicznego jest zobowi您any do wype軟ienia wszystkich obowi您k闚 formalno-prawnych zwi您anych z udzia貫m w post瘼owaniu. Do obowi您k闚 tych nale膨 m.in. obowi您ki wynikaj帷e z RODO), w szczeg鏊no軼i obowi您ek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe dotycz i od kt鏎ych dane te wykonawca bezpo鈔ednio pozyska. Jednak瞠 obowi您ek informacyjny wynikaj帷y z art. 13 RODO nie b璠zie mia zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, kt鏎ej dane dotycz, dysponuje ju tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).Ponadto wykonawca b璠zie musia wype軟i obowi您ek informacyjny wynikaj帷y z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazuje zamawiaj帷emu i kt鏎ych dane po鈔ednio pozyska, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z w陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.W celu zapewnienia, 瞠 wykonawca wype軟i ww. obowi您ki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interes闚 osoby trzeciej, kt鏎ej dane zosta造 przekazane w zwi您ku z udzia貫m wykonawcy w post瘼owaniu, zaleca si zobowi您anie wykonawcy do z這瞠nia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego o鈍iadczenia o wype軟ieniu przez niego obowi您k闚 informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.W zakresie wype軟ienia obowi您k闚 informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 1) Wykonawca sk豉da wraz z ofert o鈍iadczenie o wype軟ieniu tego obowi您ku, kt鏎ego tre嗆 zawarta jest we wzorze formularza ofertowego *- za陰cznik nr 1 do SIWZ.------------------------------------------------------------------1) rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni bezpo鈔ednio jego dotycz帷ych lub zachodzi wy陰czenie stosowania obowi您ku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre軼i o鈍iadczenia wykonawca nie sk豉da (usuni璚ie tre軼i o鈍iadczenia np. przez jego wykre郵enie).

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zarz康 Powiatu w Olkuszu
  32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
  tel.: 032 6430414, 6476670
  fax.: 326430490
  email: Wy郵ij email
  http://www.sp.olkusz.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 277581 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.