google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Modernizacja systemu wentylacji w salach na Bloku Operacyjnym
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-11-29

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 654866-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

  Instytut Matki i Dziecka: Modernizacja systemu wentylacji w salach na Bloku Operacyjnym
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matki i Dziecka, krajowy numer identyfikacyjny 28839500000, ul. ul. Kasprzaka  , 01211   Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 022 32-77-240, e-mail witold.sarnowski@imid.med.pl, faks 022 32-77-233, 32-77-305.
  Adres strony internetowej (URL): www.imid.med.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie
  www.imid.med.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Nie
  www.imid.med.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  a)za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), b)osobi軼ie, c)za po鈔ednictwem pos豉鎍a, Ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej w zamkni皻ej kopercie, w siedzibie Zamawiaj帷ego na adres jak poni瞠j
  Adres:
  Instytut Matki i Dziecka, Dzia Zam闚ie Publicznych, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, pok鎩 nr 342 - budynek A (III p.)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Modernizacja systemu wentylacji w salach na Bloku Operacyjnym
  Numer referencyjny: A/ZP/SZP.251-68/18
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Modernizacja systemu wentylacji w salach na Bloku Operacyjnym. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 1 do SIWZ.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45351000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331200-8
  45232460-4
  45331210-1


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  2019-01-31
  2019-03-08

  II.9) Informacje dodatkowe: Etap I - do 31.01.2019. Etap II - do 08.03.2019.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie opisuje i nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie opisuje i nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠: Posiada do鈍iadczenie w przedmiocie zam闚ienia, tj., je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej 2 roboty, polegaj帷e na wykonaniu lub modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z monta瞠m lub modernizacj central wentylacyjnych w obiekcie - budynku szpitala lub zak豉du opieki medycznej obj皻ego klas obiektu 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiekt闚 Budowlanych o warto軼i tych rob鏒 min. 200 000 z brutto ka盥a. Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca udokumentuje w/w warunek. Ponadto Wykonawcy za陰cz dowody potwierdzaj帷e, 瞠 roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie oraz polegaj帷ych na zasobach innych podmiot闚 Zamawiaj帷y za spe軟ienie warunku uzna sytuacj, gdy jeden z nich, kt鏎y b璠zie wykonywa przedmiot zam闚ienia spe軟ia ww. warunek.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe: Warunek: posiadanie os鏏 do鈍iadczonych do nadzoru realizacji przedmiotu zam闚ienia w zakresie rob鏒 budowlanych Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠:Kierownika budowy posiadaj帷ego uprawnienia budowlane bez ogranicze w zakresie instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych. Wskazana osoba musi posiada do鈍iadczenie w modernizacji central wentylacyjnych w obiekcie - budynku szpitala lub zak豉du opieki medycznej obj皻ego klas obiektu 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiekt闚 Budowlanych; b) min. jedn osob posiadaj帷 uprawnienia SEP E1, D1 do 1 kV + prace kontrolno - pomiarowe; zezwolenie do wykonywania prac na wysoko軼iach lub specjalistyczne badania lekarskie; Certyfikat F-GAZY. Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏; Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedstawi Zamawiaj帷emu na wezwanie kopi uprawnie 陰cznie z informacj o uregulowaniu wymaganych sk豉dek cz這nkowskich we w豉軼iwej izbie in篡nier闚. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie oraz polegaj帷ych na zasobach innych podmiot闚 Zamawiaj帷y za spe軟ienie warunku uzna sytuacj, gdy jeden z nich, kt鏎y b璠zie wykonywa przedmiot zam闚ienia spe軟ia ww. warunek.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zamawiaj帷y, wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona, jako najkorzystniejsza do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych o鈍iadcze lub dokument闚: Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: odpisu z w豉軼iwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 10. Wykonawca nie jest obowi您any do z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, je瞠li zamawiaj帷y posiada o鈍iadczenia lub dokumenty dotycz帷e tego wykonawcy lub mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 11. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 5.1.1) sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. 12. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 7 a), powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 13. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 5.1.1), zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt. 8 stosuje si. 14. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym wykonawca ma6siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  Zamawiaj帷y, wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona, jako najkorzystniejsza do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych o鈍iadcze lub dokument闚: 2. Celem potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) Wykazu rob鏒 budowlanych, kt鏎e Wykonawca wykona w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty, polegaj帷e na wykonaniu lub modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z monta瞠m lub modernizacj central wentylacyjnych w obiekcie - budynku szpitala lub zak豉du opieki medycznej obj皻ego klas obiektu 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiekt闚 Budowlanych o warto軼i tych rob鏒 min. 200 000 z brutto ka盥a wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty (za陰cznik nr 5 do SIWZ); b) Wykazu os鏏: - do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych - oraz co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia SEP E1, D1 do 1 kV + prace kontrolno - pomiarowe; zezwolenie do wykonywania prac na wysoko軼iach lub specjalistyczne badania lekarskie; Certyfikat F-GAZY; z wykorzystaniem wzoru Za. Nr 6 do SIWZ. Uprawnienia, o kt鏎ych mowa powy瞠j, powinny by zgodne z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202) oraz Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza si wa積e, odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚. W przypadku wykonawc闚 zagranicznych dopuszcza si r闚nowa積e kwalifikacje zdobyte w innych pa雟twach, na zasadach okre郵onych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzgl璠nieniem postanowie z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). c) Kopii aktualnych uprawnie bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w w/w zakresach 陰cznie z informacj o uregulowaniu wymaganych sk豉dek cz這nkowskich.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Zamawiaj帷y, wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona, jako najkorzystniejsza do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych o鈍iadcze lub dokument闚: a)Celem potwierdzenia spe軟iania przez oferowane roboty budowlane wymaga okre郵onych przez Zamawiaj帷ego : - Zamontowane urz康zenia powinny posiada: aprobaty i atesty techniczne dopuszczaj帷e do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty lub deklaracje zgodno軼i wyrobu z aprobat lub odpowiedni norm, o kt鏎ej mowa w ustawie o normalizacji.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka瞠 Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za. nr 3b do SIWZ. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj przepisy rozporz康zenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy, w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Je瞠li Wykonawca nie z這篡 o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokument闚 niezb璠nych do przeprowadzenia post瘼owania, o鈍iadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraj b喚dy lub budz wskazane przez zamawiaj帷ego w徠pliwo軼i, zamawiaj帷y wezwie do ich z這瞠nia, uzupe軟ienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 瞠 mimo ich z這瞠nia oferta wykonawcy podlega豉by odrzuceniu albo konieczne by這by uniewa積ienie post瘼owania. 1. Oferta musi zawiera nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty: 1) wype軟iony formularz ofertowy sporz康zony z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za. nr 2 do SIWZ; 2) o鈍iadczenia w zakresie wskazanym w Za. nr 3 i 3a do SIWZ; 3) wyja郾ienia uzasadniaj帷e zastrze瞠nie tajemnicy przedsi瑿iorstwa (je瞠li dotyczy); 4) pe軟omocnictwo lub inny dokument okre郵aj帷y zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, tre嗆 pe軟omocnictwa musi jednoznacznie okre郵a czynno軼i, co do wykonywania kt鏎ych pe軟omocnik jest upowa積iony, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena90,00
  Gwarancja na robot instalacyjn10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zmiany Umowy wymagaj pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem niewa積o軼i z zastrze瞠niem 7 ust. 3 i 13 ust. 3. 2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej Umowy w zakresie zmiany terminu wykonania ca這軼i zam闚ienia lub jego cz窷ci, zakresu rzeczowego wykonywanych prac, zwi您anych z: 1) konieczno軼i wykonania prac dodatkowych w zakresie niezb璠nym do prawid這wego wykonania oraz zako鎍zenia przedmiotu zam闚ienia i wynikaj帷ej st康 zmiany termin闚 wykonania Umowy oraz wynagrodzenia; 2) dzia豉lno軼i ze strony os鏏 trzecich lub u篡tkownik闚 nieruchomo軼i przyleg造ch do terenu prac, maj帷 bezpo鈔edni lub po鈔edni wp造w na zakres rzeczowy prac, spos鏏 ich wykonania, terminy wykonania prac b璠帷ych przedmiotem niniejszej umowy; 3) zmian technologii, u篡tych materia堯w i sprz皻u w czasie wykonywania zam闚ienia w uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawc; 4) konieczno軼i wprowadzenia zmian na polecenie Zamawiaj帷ego; 5) innymi przypadkami, gdy zmiana pozostaje w bezpo鈔ednim zwi您ku przyczynowo-skutkowym z wyst徙ieniem danych okoliczno軼i i nie wykracza poza to, co konieczne w celu przeciwdzia豉nia skutkom takiej zmiany okoliczno軼i; 6) zmiany tre軼i umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, w zwi您ku z zaistnieniem sytuacji (przes豉nek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob鏒 budowlanych" wykraczaj帷ych poza przedmiot niniejszej umowy, o ile wykonanie tych rob鏒 wp造wa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mog przesun望 termin zako鎍zenia wykonania umowy o okres wynikaj帷y z konieczno軼i wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych rob鏒 budowlanych", 7) w przypadku zmian umowy wynikaj帷ych z okoliczno軼i wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 Pzp, 8) zmian wska幡ik闚 procentowych i za這瞠 finansowych dotycz帷ych fakturowania przej軼iowego dla grup lub element闚 rob鏒, okre郵onych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, wynikaj帷 z uzasadnionej konieczno軼i ich dostosowania do wynagrodzenia podwykonawcy. 9) zmian stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowi您uj帷ymi przepisami prawa, je瞠li zmiana ta b璠zie mia豉 wp造w na koszt wykonania zam闚ienia przez Wykonawc z tym, 瞠 cena netto nie mo瞠 ulec podwy窺zeniu - na pisemny i umotywowany wniosek ka盥a ze stron w terminie 30 dni od wej軼ia w 篡cie przepis闚 dokonuj帷ych tych zmian, mo瞠 zwr鏂i si do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2018-11-14, godzina: 09:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zamawiaj帷y o鈍iadcza, i b璠帷 Administratorem danych oraz maj帷 na wzgl璠zie przepisy ustawy z dnia10.5.2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdro篡 鈔odki bezpiecze雟twa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj帷e r瘯ojmie nale篡tego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post瘼owania. Szczeg馧owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Instytut Matki i Dziecka
  01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka
  tel.: 022 32-77-240
  fax.: 022 32-77-233, 32-77-305
  email: Wy郵ij email
  http://www.imid.med.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 286159 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.