google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 23.05.2019
  1 USD
  3.8696
  0.0076
  1 EUR
  4.3107
  0.0009
  1 CHF
  3.8343
  0.0134
  1 GBP
  4.8852
  -0.0054
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Doko鎍zenie rob鏒 budowlanych poprzez kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Sali Senackiej w budynku Nowego Gmachu Dydaktycznego UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 523790-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Uniwersytet Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego w Warszawie: Doko鎍zenie rob鏒 budowlanych poprzez kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Sali Senackiej w budynku Nowego Gmachu Dydaktycznego UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 19560000000000, ul. Dewajtis  5 , 01-815  Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. -, e-mail dzp@uksw.edu.pl, faks -.
  Adres strony internetowej (URL): www.dzp.uksw.edu.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
  Uczelnia publiczna

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.dzp.uksw.edu.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.dzp.uksw.edu.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Za po鈔ednictwem operatora pocztowego, za po鈔ednictwem pos豉鎍a lub osobi軼ie.
  Adres:
  Uniwersytet Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego w Warszawie, Kancelaria Og鏊na (Nowy Gmach - poziom -2, pok鎩 nr 121), ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Doko鎍zenie rob鏒 budowlanych poprzez kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Sali Senackiej w budynku Nowego Gmachu Dydaktycznego UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
  Numer referencyjny: DZP.371.17.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest:- dob鏎 urz康ze instalacji wentylacji i klimatyzacji (centrala wentylacyjna, agregat klimatyzacyjny) zgodnie z obecnymi normami i Rozporz康zeniami na podstawie informacji z dokumentacji pn. ,,Projektem wykonawczy. Instalacje Sanitarne. Monta instalacji wentylacyjno-klimtyzacyjnej z odzyskiem ciep豉 (rekuperacja)." Biura Us逝g Technicznych ,,Marel-Projekt" z Radomia oraz uzgodnie z Zamawiaj帷ym. (dob鏎 na etapie sk豉dania oferty);- wykonanie rob鏒 budowlanych zgodnie z ww. dokumentacj z uwzgl璠nieniem dobranych urz康ze - doko鎍zenie wymiany instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia Sali Senackiej;- uruchomienie i regulacja wykonanych instalacji klimatyzacji i wentylacji;- wykonywanie przegl康闚 serwisowych zainstalowanych urz康ze i instalacji w okresie udzielonej gwarancji.2. Doszczeg馧owienie przedmiotu zam闚ienia:Przedmiotem zam闚ienia jest doko鎍zenie wymiany instalacji wentylacji mechanicznej w Sali Senackiej UKSW. Zgodnie ze stanem obecnym w obr瑿ie Sali Sarnackiej w 2012 roku zosta zamontowany nowy system kana堯w nawiewno-wyci庵owych wraz z kratkami. Wymiana instancji wentylacji mechanicznej nie zosta豉 zako鎍zona i na obecn chwile pozosta這 wykona monta g堯wnych kana堯w wentylacyjnych nawiewnych i wyci庵owych w przestrzeni korytarza przed sal Senack wraz z pod陰czeniem do wykonanej w 2012 r cz窷ci instalacji, wprowadzenie kana堯w na nast瘼n kondygnacje do przestrzeni wentylatorowni. W wentylatorowni nale篡 zdemontowa istniej帷 central i w jej miejsce zamontowa now, dobrana wg aktualnych wytycznych i wymaga central wentylacyjno- klimatyzacyjn z niezb璠nym osprz皻em, i pod陰czeniami do instalacji ciep豉 technologicznego oraz elektrycznej. Dodatkowo central nale篡 wyposa篡 w uk豉d klimatyzacyjny oparty na ch這dnicy wewn皻rznej i agregacie skraplaj帷ym, kt鏎y nale篡 zamontowa na zewn徠rz budynku.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331220-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45310000-3
  42500000-1
  45311200-2
  45330000-9
  45442100-8
  45450000-6
  50730000-1


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca musi wykaza, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona w spos鏏 nale篡ty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zy co najmniej 2 roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu instalacji wentylacji lub klimatyzacji w budynkach o kubaturze powy瞠j 3000 m3 o warto軼i nie mniejszej ni 40 000,00 z brutto ka盥a z dw鏂h wymaganych.Zamawiaj帷y mo瞠, na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze Wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.W przypadku, gdy warto軼i podane w dokumentach potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunk闚 b璠 okre郵one w innej walucie ni w z這tych polskich, Zamawiaj帷y dokona przeliczenia tej warto軼i na z這te polskie na podstawie 鈔edniego kursu z這tego w stosunku do walut obcych okre郵onych w Tabeli A Kurs闚 Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzie wszcz璚ia post瘼owania. Je瞠li w dniu wszcz璚ia post瘼owania nie b璠zie opublikowany 鈔edni kurs walut przez NBP Zamawiaj帷y przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli A Kurs闚 NBP przed dniem wszcz璚ia post瘼owania.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ma obowi您ek z這篡 wraz z ofert nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty:1. aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie w豉sne, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu), wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ.1.2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie w豉sne, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia.1.3. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu udowodnienia Zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, zamieszcza w o鈍iadczeniu w豉snym informacje o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby.2. O鈍iadczenie o grupie kapita這wej.2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowi您any przekaza Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej co inni Wykonawcy, kt鏎zy z這篡li oferty w post瘼owaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 ofert w tym samym post瘼owaniu, nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. 2.2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 2.1. sk豉da oddzielnie ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni terminie, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych dokument闚:wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Upowa積ienie do podpisania oferty, do po鈍iadczania dokument闚 za zgodno嗆 z orygina貫m oraz do parafowania stron nale篡 do陰czy do oferty, je瞠li nie wynika ono z dokument闚 rejestrowych Wykonawcy. Je瞠li upowa積ienie nie wynika z tych dokument闚 Wykonawca za陰cza pe軟omocnictwo. Tre嗆 pe軟omocnictwa musi jednoznacznie okre郵a czynno軼i, do kt鏎ych wykonywania pe軟omocnik jest upowa積iony. Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.2. Je瞠li Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Stosowne pe軟omocnictwo, w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie, nale篡 do陰czy do oferty.3. Pe軟omocnictwo udzielane osobom podpisuj帷ym ofert, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika np. z dokumentu rejestrowego, nale篡 do陰czy do oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawc闚 wniesienia wadium w wysoko軼i 2 400,00 z (s這wnie z這tych: dwa tysi帷e czterysta z這tych 00/100).2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku formach okre郵onych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.3. Z這穎ne wadium w formie por璚zenia lub gwarancji musi zawiera zobowi您anie gwaranta lub por璚zyciela z tytu逝 wyst徙ienia zdarze, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.4. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieni康zu na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego. Je郵i Zamawiaj帷y stwierdzi, 瞠 w wymaganym terminie na koncie nie znalaz造 si 鈔odki wp豉cone przez Wykonawc tytu貫m wadium, to nawet w przypadku posiadania kopii dokonania przelewu uzna, 瞠 wadium nie zosta這 wniesione. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na nast瘼uj帷y rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: Santander Bank Polska S.A. nr 68 1090 1014 0000 0001 2994 7766 z dopiskiem: ,,wadium na przetarg nieograniczony nr DZP.371.17.2019". Do oferty nale篡 do陰czy kserokopi dokonania przelewu. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie nale篡 do陰czy w oddzielnej kopercie orygina造 stosownych dokument闚.5. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium okre郵ono w art. 46 ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:


  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej

  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  2) Termin realizacji zam闚ienia30,00
  3) Okres gwarancji i r瘯ojmi oferowanej na przedmiot zam闚ienia10,00
  Oferowana cena brutto60,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z 15 wzoru umowy (stanowi帷ym Rozdzia II SIWZ):1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy b璠 wymaga造 formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewa積o軼i.2. Zamawiaj帷y na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy w nast瘼uj帷ych okoliczno軼iach:1) zmiany przepis闚 istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy maj帷ych wp造w na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezb璠nym do dostosowania si do nowych przepis闚,2) zaistnienia odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w Dokumentacji sk豉daj帷ej si na szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia warunk闚, kt鏎e mog skutkowa niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezb璠nym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,3) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania Umowy i wynikaj帷ej z tego tytu逝 zmiany kwoty podatku VAT przyj皻ej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysoko軼i wynagrodzenia netto dostosowuj帷 kwot podatku VAT i nale積e od dnia zmiany przepis闚 Wynagrodzenie do obowi您uj帷ych przepis闚,4) wyst徙ienia nadzwyczajnej zmiany okoliczno軼i, kt鏎ych strony Umowy nie by造 w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i w zakresie niezb璠nym do nale篡tego wykonania Umowy,3. W okoliczno軼iach okre郵onych w ust. 2 pkt 3 Zamawiaj帷y, je瞠li zmiany b璠 mia造 wp造w na pierwotny zakres zobowi您ania Wykonawcy, dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany tego zakresu oraz sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.4. Zamawiaj帷y przewiduje tak瞠 mo磧iwo嗆 zmiany niniejszej umowy w stosunku do tre軼i Oferty Wykonawcy, je瞠li zachodzi jedna z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych dostaw, us逝g lub rob鏒 nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, o ile sta造 si niezb璠ne i zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:a) zmiana wykonawcy nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interoperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zam闚ionych w ramach zam闚ienia podstawowego,b) zmiana wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla zamawiaj帷ego,c) warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i Wynagrodzenia;2) zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:a) konieczno嗆 zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, nie m鏬 przewidzie熲) warto嗆 zmiany nie przekracza 50% warto軼i Wynagrodzenia,3) Wykonawc ma zast徙i nowy wykonawca:w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy,4) zmiany, niezale積ie od ich warto軼i, nie s istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,5) 陰czna warto嗆 zmian jest mniejsza ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% warto軼i wynagrodzenia wykonawcy, o kt鏎ym mowa w 7 ust. 1 umowy5. W przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3, Zamawiaj帷y nie mo瞠 wprowadza kolejnych zmian Umowy w celu unikni璚ia stosowania przepis闚 ustawy Pzp.6. W przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowie umownych nie mog prowadzi do zmiany charakteru niniejszej umowy.7. W przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich rob鏒 musi by stwierdzone w Protokole konieczno軼i.8. W przypadku wyst徙ienia rob鏒 okre郵onych w ust. 3 i 4 pkt 1,2,4 i 5 do Protoko逝 konieczno軼i Wykonawca za陰czy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania rob鏒 opracowany metod szczeg馧ow wg danych wyj軼iowych przyj皻ych do opracowania Kosztorysu ofertowego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-03-26, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > J. polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. W ramach niniejszym postepowaniu Zamawiaj帷y planuje 10 przegl康闚 i serwis闚 gwarancyjnych w tym 4 przegl康u w zam闚ieniu g堯wnym (pierwszy i drugi rok) i 6 przegl康闚 w ramach prawa opcji (trzeci, czwarty i pi徠y rok). 2. Zamawiaj帷y zastrzega, ze nie jest zobowi您any do wyczerpania zamowieniami wszystkich opcji wskazanych w pkt. 3.4. powy瞠j. Niewyczerpanie tych ilosci lub kwot nie daje Wykonawcy podstaw do naliczania kar umownych, odstapienia od umowy albo zadania odszkodowania. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy obejmowac bedzie tylko te ilosci, ktore faktycznie zostana wykorzystane przez Zamawiajacego.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Uniwersytet Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego w Warszawie
  01-815 Warszawa, Dewajtis 5
  tel.: -
  fax.: -
  email: Wy郵ij email
  http://www.dzp.uksw.edu.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 18845 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.