google

  chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 18.06.2019
  1 USD
  3.8097
  0.0108
  1 EUR
  4.2631
  0.0032
  1 CHF
  3.8099
  0.0086
  1 GBP
  4.7736
  -0.0085
  1 RUB
  0.0592
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń IV-go piętra w budynku przy ul. Zwycięstwa 21
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-04-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 535080-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

  Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych: Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń IV-go piętra w budynku przy ul. Zwycięstwa 21
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 27625533500000, ul. Ul. Zwycięstwa  21 , 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 55 30, e-mail za@um.gliwice.pl, faks 32 238 55 27.
  Adres strony internetowej (URL): www.gliwice.eu
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Urząd Miejski w Gliwicach, sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, pokój 434, IV piętro


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń IV-go piętra w budynku przy ul. Zwycięstwa 21
  Numer referencyjny: ZA.271.42.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w zakresie klimatyzacji i wentylacji oznaczonych w dokumentacji jako etap V, który obejmuje: klimatyzację i wentylację pomieszczeń IV piętra nr 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431 (tylko wentylacja), 447, 450, 452 (tylko wentylacja), 455 (tylko wentylacja), 461a, 461b, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477 (korytarz kas).2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również przygotowanie podłoża, malowanie w pomieszczeniach powierzchni ścian w niezbędnym zakresie po wykonanych pracach instalacyjnych klimatyzacji i wentylacji.3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji będzie wykonywał gwarancyjne przeglądy techniczne na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych urządzeń wydanych przez producenta, nie rzadziej niż 2 razy w roku (w terminach do 30.05 i do 30.11 każdego roku kalendarzowego). Każdy gwarancyjny przegląd techniczny obejmie m.in. w zależności od zastosowanego w urządzeniu rodzaju filtra - jego czyszczenie lub wymianę, czyszczenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, odgrzybianie jednostek i kanałów oraz inne czynności wymagane przez producenta zawarte w dokumentacji technicznej urządzeń. Koszty przeprowadzania czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji zamówienia oraz koszty materiałów eksploatacyjnych wymienianych i uzupełnianych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.4. W ramach przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca, zgodnie z treścią art. 14 i 15 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, sporządzi protokoły z realizowanych czynności, na podstawie których Zamawiający będzie dokonywał wpisów w Kartach Urządzeń zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Operatorów. UWAGAWyprowadzenie instalacji ponad dach, powoduje ingerencję w istniejące pokrycie dachowe Sikaplan 15 G. Uszczelnienie przejść instalacji przez dach należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu oraz poradnikiem producenta pokrycia a także pod nadzorem gwaranta pokrycia dachowego tj. firmy P.R.B. i T. Cechini spółka jawna w celu kontroli zgrzewów oraz miejsc naruszonych w trakcie robót. Szacunkowy koszt nadzoru firmy P.R.B. i T. Cechini wynosi 3 000,00 zł netto i leży po stronie Wykonawcy.Ze względu na złożoną strukturę konstrukcji oraz infrastrukturę teletechniczną w pomieszczeniach i na ciągach komunikacyjnych Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, instalacyjnych wentylacji i klimatyzacji przeprowadzi wizję w terenie w celu weryfikacji możliwości wykonania zaprojektowanych przekuć i otworów w ścianach i sufitach. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją istniejących konstrukcji i instalacji, dlatego też przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wykonania próbnych odwiertów i odkrywek, które pozwolą uniknąć kolizji z istniejącą infrastrukturą. Ewentualne problemy Wykonawcy wynikające z natrafienia na niezinwetaryzowane konstrukcje i instalacje nie stanowią podstawy roszczenia o wydłużenie terminu realizacji i/lub wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia klimatyzacyjne posiadały etykietę oraz instrukcję zgodnie z treścią art. 13 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.5. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z:a) pozwoleniem na budowę nr 1608/2018 z dnia 09.11.2018r.b) dokumentacją projektową,c) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,d) przedmiarami robót.6. Realizując przedmiot zamówienia należy stosować materiały i urządzenia wskazane w dokumentach o których mowa w punkcie 5 lub zamienne (równoważne) o nie gorszych parametrach technicznych w zakresie najistotniejszych parametrów zgodnie z załącznikiem nr 16:a) dla jednostek wewnętrznych:o nominalna wydajność chłodzenia,o przepływ powietrza,o pobór mocy elektrycznej,o wymiary jednostek,o poziom ciśnienia akustycznegob) dla jednostek zewnętrznych:o nominalna wydajność chłodzenia,o pobór mocy elektrycznej,o współczynnik wydajności chłodniczej EER,o współczynnik wydajności grzejnej COP,o zakres pracy chłodzenia,o ciężar jednostek,o wymiary jednostek,o poziom ciśnienia akustycznego,7. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia, o których mowa w punkcie 6 muszą być fabrycznie nowe.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia przed przystąpieniem Wykonawcy do prac z ich wykorzystaniem.9. Zamawiający informuje, że określone w dokumentacji projektowej parametry urządzeń klimatyzacyjnych w zakresie: nominalnej mocy chłodniczej i przepływów powietrza w trybie chłodzenia wskazują na wartości minimalne, natomiast parametry urządzeń klimatyzacyjnych w zakresie: poboru mocy elektrycznej, poziomów ciśnienia akustycznego oraz wymiarów jednostek wskazują na wartości maksymalne tych parametrów. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.UWAGA!Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Zamawiający wymaga wykonania prac w sposób i w czasie nie zakłócającym funkcjonowania Urzędu, przy zachowaniu bezpieczeństwa korzystania z budynku przez pracowników i klientów Urzędu. Wszystkie głośne prace muszą być realizowane po godzinach urzędowania.Wykonawca ma obowiązek zapewnić bieżące utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów oraz na terenie prowadzenia prac i wokół niego.Zamawiający nie udostępni Wykonawcy zaplecza socjalnego. Zamawiający nie dysponuje terenem na potrzeby zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy.Zamawiający zezwoli na ustawienie kontenera na gruz budowlany w uzgodnionym miejscu pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę szczelnego okrycia kontenera. Ze względu na odnowione elewacje budynku Urzędu Zamawiający nie dopuszcza stosowania zsypu na gruz budowlany.ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ1. Projekt budowlany i wykonawczy branża wentylacja i klimatyzacja.2. Projekt budowlany i wykonawczy branża budowlana.3. Projekt budowlany i wykonawczy branża elektryczna.4. Projekt budowlany i wykonawczy branża konstrukcja.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża wentylacja i klimatyzacja.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża budowlana.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna.8. Przedmiar robót branża wentylacja i klimatyzacja.9. Przedmiar robót branża budowlana.10. Przedmiar robót branża elektryczna.11. Przedmiar robót branża konstrukcja.12. Przedmiar robót budowlanych - roboty malarskie. UWAGA!Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.Wymagany termin gwarancji: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (oferowany termin gwarancji musi być równy z oferowanym terminem rękojmi),Wymagany termin rękojmi: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (oferowany termin rękojmi musi byc równy z oferowanym terminem gwarancji).

  II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45421146-9
  45442100-8
  45223100-7
  45300000-0
  45330000-9
  45331210-1
  45310000-3
  45113000-2
  45110000-1
  45311100-1
  45315700-5
  45314300-4
  45317000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 110
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: termin wykonania zamówienia: minimalnie 80 dni, a maksymalnie 110 dni licząc od daty zawarcia umowy

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają certyfikat przedsiębiorcy wydany zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Warunek posiadania certyfikatu musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył realizację co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia tj.:a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (branża budowlana),b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (branża sanitarna),c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (branża elektryczna).Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.d) co najmniej 2 osobami, które posiadają certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.Wymóg posiadania certyfikatu dla personelu dotyczy wszystkich pracowników wykonawcy, którzy na rzecz wykonawcy będą realizowali przedmiot zamówienia w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji.Zdolność zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  - certyfikat przedsiębiorcy wydany zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Opis techniczny oferowanych urządzeń klimatyzacji i wentylacji (karty katalogowe), spełniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, zawierający zdjęcie i rysunek techniczny oferowanego urządzenia, a także wskazanie parametrów i wymiarów oferowanych urządzeń wraz z wskazaniem nazwy producenta, marki, typu urządzenia lub - w przypadku braku takich oznaczeń - innych, przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jednoznacznie identyfikujących zaoferowane urządzenia (Zamawiający nie dopuszcza wskazywania parametrów w formie np. tolerancji, zakresów od-do, min., max.).

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  - wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,- wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych ub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,- wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.6).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena 60,00
  okres gwarancji i rękojmi20,00
  termin wykonania zamówienia20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności:- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,- wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac na połaci dachu (np. silne opady śniegu, oblodzenie),- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,c) decyzji Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, d) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,e) wystąpienia braków w dokumentacji projektowej,f) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,h) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,2) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje,3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku:a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod dodatkowym warunkiem przedstawienia w zastępstwie osoby wskazanej w § 5 ust. 1 osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń IV-go piętra w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 (oznaczenie sprawy: ZA.271.42.2019), ),b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,4) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń IV-go piętra w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 (oznaczenie sprawy: ZA.271.42.2019), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,5) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych (bez zmiany wynagrodzenia),6) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie,7) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie,7)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w § 7 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1* nie ulegnie zmianie.3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. * dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-25, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
  44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21
  tel.: 32 238 55 30
  fax.: 32 238 55 27
  email: Wyślij email
  http://www.gliwice.eu
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z chlodnictwo.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 28718 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.