google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 18.06.2019
  1 USD
  3.8097
  0.0108
  1 EUR
  4.2631
  0.0032
  1 CHF
  3.8099
  0.0086
  1 GBP
  4.7736
  -0.0085
  1 RUB
  0.0592
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku PUW w Rzeszowie Delegatura w Przemy郵u, ul. Mickiewicza 10
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2019-04-10

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 533551-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

  Podkarpacki Urz康 Wojew鏚zki w Rzeszowie: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku PUW w Rzeszowie - Delegatura w Przemy郵u, ul. Mickiewicza 10
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Urz康 Wojew鏚zki w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 00051434800000, ul. ul. Grunwaldzka  15 , 35-959  Rzesz闚, woj. podkarpackie, pa雟two Polska, tel. 17 867 12 28, e-mail oa@rzeszow.uw.gov.pl, faks 17 867 17 53.
  Adres strony internetowej (URL): https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/
  Adres profilu nabywcy: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja rz康owa terenowa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/aktualne-postepowania-2/


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/aktualne-postepowania-2/


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Podkarpacki Urz康 Wojew鏚zki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzesz闚, Kancelaria Og鏊na, pok. 27 (parter)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku PUW w Rzeszowie - Delegatura w Przemy郵u, ul. Mickiewicza 10
  Numer referencyjny: OA-XVI.272.7.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku PUW w Rzeszowie - Delegatura w Przemy郵u, ul. Mickiewicza 10 (budynek znajduje si pod ochron konserwatorsk na podstawie wpisu do rejestru zabytk闚, nr rejestru A-604 z dnia 19.01.1984 r.). 2) Zakres rob鏒 okre郵ono szczeg馧owo w cz窷ci B SIWZ. 3) Warunki prowadzenia prac zosta造 opisane w cz窷ci C SIWZ. 4) Zamawiaj帷y wymaga 5 letniej r瘯ojmi za wady, o kt鏎ej mowa w Kodeksie Cywilnym. 5) Opisane w dokumentacji technicznej materia造/urz康zenia s standardem oczekiwanym przez Zamawiaj帷ego, jednak istnieje mo磧iwo嗆 stosowania materia堯w/urz康ze r闚nowa積ych tzn. o parametrach/jako軼i nie gorszych ni tych wskazanych w SIWZ - cz窷 techniczna. Wykonawca zobowi您any jest wskaza w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwi您a materia這wych r闚nowa積ych do projektowanych. W przypadku niewskazana proponowanego rozwi您ania r闚nowa積ego Zamawiaj帷y uznaje, i Wykonawca b璠zie realizowa przedmiot zam闚ienia zgodnie z rozwi您aniami wskazanymi w specyfikacji technicznej - cz窷 B SIWZ. 6) Zamawiaj帷y wymaga zaoferowania przez ka盥ego z Wykonawc闚 co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 3 lat. Istnieje mo磧iwo嗆 zaoferowania gwarancji dodatkowej okre郵onej w 14 SIWZ, przez co mo積a uzyska dodatkowe 16 pkt w kryterium - dodatkowa gwarancja. 7) Przedmiot zam闚ienia b璠zie realizowany za pomoc os鏏 opisanych w 26 cz窷ci A SIWZ. 8) Zamawiaj帷y wymaga zawarcia przez Wykonawc umowy/porozumienia z firm sprz徠aj帷 na czas wykonywanych rob鏒. Zakres umowy/porozumienia obejmowa musi codzienne utrzymanie czysto軼i w obr瑿ie wykonywanych prac.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331221-1
  45331230-7


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach: 75
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  75

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca musi posiada certyfikat dla przedsi瑿iorc闚 o kt鏎ym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo瘸j帷ych warstw ozonow oraz o niekt鏎ych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221)
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: 1) w zakresie sytuacji finansowej - Wykonawca musi posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow (lub obie formy 陰cznie) w kwocie nie mniejszej ni - 100 000,00 z (dokument niewymagany na etapie sk豉dania ofert); 2) w zakresie sytuacji ekonomicznej - nie dotyczy.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: 1) w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, Wykonawca wykona przynajmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj帷ej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia tj.: roboty budowlane o warto軼i min. 200 000,00 z brutto ka盥a dotycz帷a wykonania rob鏒 zwi您anych z monta瞠m urz康ze klimatyzacyjnych 2) osoba pe軟i帷a funkcj kierownika rob鏒 posiada musi: a) uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze przez okres min. 4 lat; b) aktualne cz這nkostwo w Polskiej Izbie In篡nier闚 Budownictwa; 3) co najmniej 1 osoba bior帷a udzia przy realizacji zam闚ienia musi posiada certyfikat dla personelu, o kt鏎ym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo瘸j帷ych warstw ozonow oraz o niekt鏎ych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221)
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe: dot. osoby pe軟i帷ej funkcj kierownika rob鏒

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) o鈍iadczenie Wykonawcy o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej - za陰cznik nr 2 do SIWZ (niewymagany na etapie sk豉dania ofert); w przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej Wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu; 2) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (niewymagany na etapie sk豉dania ofert) Je瞠li Wykonawca wska瞠, gdzie Zamawiaj帷y mo瞠 uzyska ww. odpis za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadaniapubliczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), nie jest zobowi您any do z這瞠nia ww. dokumentu.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1) certyfikat dla przedsi瑿iorc闚, o kt鏎ym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo瘸j帷ych warstw ozonow oraz o niekt鏎ych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221) (niewymagany na etapie sk豉dania ofert) 2) informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert okre郵on w sekcji III.1.2. (niewymagana na etapie sk豉dania ofert); 3) wykaz rob鏒 budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie - zgodnie z opisem warunku w sekcji III.1.3 - za陰cznik nr 3 do SIWZ (niewymagany na etapie sk豉dania ofert). Do wykazu musz zosta do陰czone dowody potwierdzaj帷e, i wskazane roboty zosta造 wykonane nale篡cie (np. referencje). 4) o鈍iadczenie, 瞠 osoba(y) pe軟i帷a(e) funkcj kierownika rob鏒 posiada b璠 uprawnienia i do鈍iadczenie okre郵one w sekcji III.1.3 - za陰cznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie sk豉dania ofert) oraz aktualne cz這nkostwo w Polskiej Izbie In篡nier闚 Budownictwa (dokument niewymagany na etapie sk豉dania ofert)
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w paragrafie 11 ust. 10 oraz 12 Cze軼i A SIWZ; 2) Dow鏚 wniesienia wadium; 3) Szczeg馧owy kosztorys ofertowy skalkulowany przez Wykonawc wraz ze zestawieniem materia這wym.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1) Przed up造wem terminu sk豉dania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysoko軼i 7 000,00 PLN. 2) Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub w kilku formach okre郵onych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.:a) pieni康zu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego; b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz.U. z 2019 r. poz. 310). 3) Wadium w pieni康zu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiaj帷ego w Narodowym Banku Polskim Oddzia Okr璕owy w Rzeszowie Nr 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000. 4) Warunkiem uznania wniesienia wadium (za陰cznik do oferty) b璠zie: a) wp造w kwoty wadium na rachunek zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert, b) do陰czenie do oferty stosownego dokumentu, np. kopii dokonanego przelewu; a wniesienie wadium w formie innej ni pieni篹na musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania: a) musi odpowiada co do warto軼i wysoko軼i wadium okre郵onej w niniejszej SIWZ, b) musi odpowiada co do terminu wa積o軼i terminowi zwi您ania ofert okre郵onemu w niniejszej SIWZ, c) musi zawiera w swej tre軼i okoliczno軼i, w kt鏎ych gwarant (por璚zyciel) wyp豉ci kwot wadium zamawiaj帷emu, wraz z klauzul m闚i帷, 瞠 wyp豉ta nast徙i na pierwsze 膨danie zamawiaj帷ego bezwarunkowo i nieodwo豉lnie. 5) Wadium wniesione w pieni康zu przechowywane jest przez Zamawiaj帷ego na oprocentowanym rachunku bankowym (kopi dokonanego przelewu nale篡 za陰czy do oferty). W przypadku wadium wniesionego w innej formie ni pieni康z nale篡 z這篡 orygina gwarancji lub por璚zenia. Je瞠li wadium zostanie wniesione w formie innej ni pieni篹na, do oferty nale篡 do陰czy kserokopi dowodu wniesienia wadium jako za陰cznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodno嗆 przez Wykonawc, w陰czona do oferty). Natomiast orygina dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wp造n望 przed up造wem terminu sk豉dania ofert, nie by trwale po陰czony z ofert, tak aby mo積a go by這 zwr鏂i Wykonawcy bez naruszenia z這穎nej oferty. 6) Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wni鏀 wadium lub kt鏎y wni鏀 wadium w spos鏏 nieprawid這wy, podlega odrzuceniu. 7) Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium wszystkim Wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze瞠niem ust. 11 i ust. 12. 8) Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, je瞠li jego wniesienia 膨dano. 9) Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu Zamawiaj帷y zwraca je w ca這軼i, wraz z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc (w przypadku zmiany umowy rachunku bankowego wadium zostanie ewentualnie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizj bankow za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawc. 10) Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 11) Zamawiaj帷y zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana: a) odm闚i podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie, b) nie wni鏀 zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, c) zawarcie umowy sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy. 12) Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena84,00
  Dodatkowa gwarancja16,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1) Strony przewiduj mo磧iwo嗆 zmiany umowy w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT (bez konieczno軼i zawierania aneksu do umowy), b) potrzeby wykonania rob鏒 zamiennych w stosunku do rob鏒 planowanych, je瞠li roboty zamienne uzasadnione s konieczno軼i zwi瘯szenia bezpiecze雟twa realizacji rob鏒 obj皻ych niniejsz umow lub usprawni proces budowy - zgodnie z zapisami art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, c) wyst徙ienia warunk闚 pogodowych, kt鏎e ze wzgl璠u na stosowan technologie realizacji rob鏒, uniemo磧iwiaj ich prawid這we prowadzenie (np. intensywne opady, silny wiatr) - w zakresie jednostek zewn皻rznych, d) w przypadku gdy w okresie pomi璠zy podpisaniem umowy, a jej realizacj producent sprz皻u obj皻ego niniejsz umow wycofa go z produkcji, a Wykonawca zaproponuje rozwi您anie r闚nowa積e. 2) Pozosta貫 zmiany mog zosta dokonane po spe軟ieniu przes豉nek okre郵onych w art. 144 uPzp.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-04-29, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > Ofert nale篡 sporz康zi w j瞛yku polskim. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym s sk豉dane wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Podkarpacki Urz康 Wojew鏚zki w Rzeszowie
  35-959 Rzesz闚, ul. Grunwaldzka 15
  tel.: 17 867 12 28
  fax.: 17 867 17 53
  email: Wy郵ij email
  http://https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 28828 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.