google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Budowa kot這wni w budynku Domu Kultury w Ruszowie
  • Region: dolno郵御kie
  • Zamieszczono: 2019-05-10

  Szczeg馧y przetargu



  Og這szenie nr 545730-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.

  Gmina W璕liniec: Budowa kot這wni w budynku Domu Kultury w Ruszowie
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina W璕liniec, krajowy numer identyfikacyjny 23082141100000, ul. ul. Sikorskiego  3 , 59-940  W璕liniec, woj. dolno郵御kie, pa雟two Polska, tel. 075 77 11 435, e-mail wegliniec@wegliniec.pl, faks 075 77 12 551.
  Adres strony internetowej (URL): www.wegliniec.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.wegliniec.pl zak豉dka przetargi


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobi軼ie
  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Adres:
  Urz康 Gminy i Miasta w W璕li鎍u ul. Sikorskiego 3, 59-940 W璕liniec, p. nr 2 Biuro Obs逝gi Interesanta


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa kot這wni w budynku Domu Kultury w Ruszowie
  Numer referencyjny: UR.271.9.2019.ZP
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:



  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych zwi您anych z realizacj przedsi瞝zi璚ia pn. Budowa kot這wni w budynku Domu Kultury w Ruszowie.2. Zakres rzeczowy rob鏒 budowlanych:1) instalacja wodoci庵owa;2) roboty instalacyjne w zakresie urz康ze sanitarnych - bia造 monta3) instalacja c.o.: roboty demonta穎we i rozbi鏎kowe, monta kot豉 kondensacyjnego, gazowego o mocy 50kW wraz z osprz皻em i kominem kwasoodpornym;4) wentylacja kot這wni;5) wewn皻rzna instalacja gazowa z pomini璚iem instalacji gazowej zewn皻rznej (tj. z wy陰czeniem zbiornika gazowego o poj. 4 850 dm3 oraz przy陰cza gazu wraz z szafk oraz kurkiem g堯wnym).3. Roboty budowlane nale篡 wykona zgodnie z:1) dokumentacj projektow zawieraj帷:a) Projekt budowlany; b) Przedmiar rob鏒, kt鏎y jest dokumentem wt鏎nym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 - zawarte w przedmiarze rob鏒 zestawienia maj zobrazowa skal rob鏒 budowlanych i pom鏂 Wykonawcom w oszacowaniu koszt闚 zadania. 2) Specyfikacj Techniczn Wykonania i Odbioru Rob鏒. W/w opracowania stanowi za陰cznik nr 1 do SIWZ.4. Je瞠li w dokumentacji projektowej lub technicznej powo豉ne s konkretne normy i przepisy, kt鏎e spe軟ia maj materia造, sprz皻 i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, b璠 obowi您ywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo豉nych norm i przepis闚. 5. Wsz璠zie tam, gdzie przedmiot zam闚ienia jest opisany przez wskazanie znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc rozwi您a r闚nowa積ych w stosunku do opisanych przez Zamawiaj帷ego, pod warunkiem, 瞠 b璠 one posiada造 co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obni膨 standard闚 okre郵onych w dokumentacji projektowej. Zaoferowane rozwi您anie r闚nowa積e nie mo瞠 powodowa konieczno軼i przeprojektowywania dokumentacji projektowej. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urz康zenia, instalacje, materia造 oraz inne elementy jako r闚nowa積e, zobowi您any jest do z這瞠nia stosownych dokument闚, uwiarygodniaj帷ych te materia造 lub urz康zenia. Tre嗆 tych dokument闚 powinna by na tyle szczeg馧owa i jednoznaczna, aby Zamawiaj帷y przy ocenie ofert m鏬 oceni spe軟ienie wymaga dotycz帷ych ich parametr闚 oraz rozstrzygn望, czy zaproponowane rozwi您ania s r闚nowa積e. Oznacza to, 瞠 na Wykonawcy spoczywa obowi您ek wykazania, 瞠 zaoferowane przez niego rozwi您ania s r闚nowa積e w stosunku do opisanych przez Zamawiaj帷ego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawc r闚nowa積e rozwi您ania musz posiada parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od okre郵onych przez Zamawiaj帷ego oraz posiada stosowne dopuszczenia i atesty.7. Materia造 zastosowane przez Wykonawc przy wykonywaniu rob鏒 musz by nowe i nieu篡wane, odpowiada wymaganiom norm i przepis闚 wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob鏒, posiada wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym r闚nie 鈍iadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpiecze雟twa. 8. Przed wbudowaniem wszelkich materia堯w i urz康ze oraz zastosowaniem konkretnej technologii Wykonawca jest zobowi您any do uzyskania zgody Zamawiaj帷ego i Inspektora nadzoru. 9. W ramach zam闚ienia Wykonawca jest zobowi您any, we w豉snym zakresie i na w豉sny koszt, do:1) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpiecze雟twa ruchu (obejmuj帷e te poruszanie si po terenie budowy) ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem bezpiecze雟twa os鏏;2) rozwi您ania kwestii poboru wody i energii elektrycznej; 3) uporz康kowania terenu po zako鎍zeniu budowy;4) dokonania wywozu gruzu i innych materia堯w rozbi鏎kowych oraz odpad闚. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi您ane z utylizacj odpad闚, przekazaniem i transportem odpad闚 na sk豉dowisko;5) przed這瞠nia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot nie mniejsz ni 200 000 z, w ca造m okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zako鎍zeniem obowi您ywania z這穎nej polisy, przed這篡 nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 6) sporz康zenia dokumentacji odbiorowej oraz pozyskanie opinii kominiarskiej. 10. Ustala si nast瘼uj帷e warunki p豉tno軼i:1) podstaw rozliczenia jest wynagrodzenie rycza速owe;2) rozliczenie rob鏒 nast徙i faktur ko鎍ow, kt鏎a b璠zie wystawiona po zako鎍zeniu przedmiotu umowy; 3) Zamawiaj帷y nie przewiduje odbior闚 cz窷ciowych; 4) faktura ko鎍owa zostanie wystawiona w oparciu o protok馧 odbioru ko鎍owego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i cz這nk闚 komisji odbiorowej;5) Wykonawca wystawi faktur ko鎍ow w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru ko鎍owego przedmiotu umowy;6) p豉tno嗆 za faktur VAT b璠zie dokonana przelewem z konta Zamawiaj帷ego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiaj帷ego.11. Warunki gwarancji:1) Wykonawca zobowi您uje si do udzielenia gwarancji;2) zobowi您ania Wykonawcy wobec Zamawiaj帷ego w zakresie wymog闚 gwarancyjnych nie dotycz usterek powsta造ch w wyniku: a) niew豉軼iwego u篡tkowania produktu niezgodnego z instrukcj i przepisami bezpiecze雟twa, b) napraw i przer鏏ek, kt鏎e zosta造 dokonane przez osoby nieuprawnione, c) uszkodze mechanicznych i wywo豉nych nimi dalszych uszkodze, d) uszkodze na skutek po瘸ru, powodzi, uderzenia pioruna i innych kl瘰k 篡wio這wych.3) Zobowi您ania Wykonawcy wobec Zamawiaj帷ego w zakresie wymog闚 gwarancyjnych nie ustaj w przypadku wad i usterek powsta造ch na skutek niezale積ych od u篡tkownika zanik闚 napi璚ia oraz braku mo磧iwo軼i w odbiorze ciep豉. 4) Udzielona przez Wykonawc gwarancja jako軼i b璠zie obejmowa: a) usuwanie usterki wynikaj帷ej z niew豉軼iwego, niezgodnego z instrukcj i przeznaczeniem, monta簑 i uruchomienia instalacji - niezw這cznie, najp騧niej w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu.b) usuwanie wady produktowej - niezw這cznie, po rozpatrzeniu zg這szenia przez producenta trwaj帷ego nie d逝瞠j ni 14 dni od dnia zg這szenia ujawnionej wadyc) przeprowadzanie na w豉sny koszt przegl康闚 gwarancyjnych i serwisowych, sta貫 serwisowanie urz康ze przy czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia dor璚zenia powiadomienia. 5) Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowi您any u篡 fabrycznie nowych element闚 o parametrach nie gorszych ni element闚 uszkodzonych sprzed usterki.6) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesi璚y od dnia odebrania przez Zamawiaj帷ego rob鏒 budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko逝 ko鎍owego.13. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizowa przedmiot zam闚ienia z udzia貫m podwykonawc闚, Zamawiaj帷y 膨da wskazania przez Wykonawc cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawc闚, zgodnie z tre軼i formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wska瞠 w ofercie cz窷ci, kt鏎 zamierza powierzy podwykonawcom, Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca zrealizuje zam闚ienie samodzielnie. 2) Zamawiaj帷y nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz窷ci zam闚ienia. 3) Wymagania dotycz帷e umowy o podwykonawstwo, o kt鏎ych mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zosta造 okre郵one w projekcie umowy, stanowi帷ym Formularz Nr 6 do SIWZ. 14. Wymagania dotycz帷e zatrudnienia na umow o prac zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiaj帷y wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez wykonawc lub podwykonawc (je瞠li wykonawca powierza wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy), co najmniej jedn osob wykonuj帷 czynno軼i polegaj帷e na bezpo鈔ednim (fizycznym) wykonywaniu rob鏒 budowlanych; 2) Wykonawca zobowi您any jest zatrudnia osoby wykonuj帷e wy瞠j wymienione czynno軼i na podstawie umowy o prac, a w przypadku rozwi您ania umowy przez osob zatrudnion lub przez pracodawc, wykonawca zobowi您uje si do zatrudnienia na podstawie umowy o prac na to miejsce innej osoby wykonuj帷ej ww. czynno軼i;3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca z這篡 zamawiaj帷emu o鈍iadczenie, zawieraj帷e informacj o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynno軼iach wykonywanych przez wskazane osoby. Wz鏎 o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w niniejszym podpunkcie stanowi Formularz nr 7 do SIWZ. 4) postanowienia, dotycz帷e dokumentowania realizacji zam闚ienia przy udziale os鏏 zatrudnionych na podstawie umowy o prac oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunk闚 realizacji zam闚ienia zosta造 opisane w projekcie umowy - formularz nr 6 do SIWZ.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331110-0
  45332000-3
  45332400-7
  45331100-7


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o warto軼i do 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego2) Zam闚ienia te b璠 mog造 zosta udzielone gdy b璠zie to korzystne dla Zamawiaj帷ego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zam闚ienia te b璠 mog造 zosta udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich 鈔odk闚 finansowych na sfinansowanie zam闚ienia.
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-09-27

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: 1) Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jedno zam闚ienie o warto軼i co najmniej 30 000,00 z brutto, przy czym zam闚ienie powinno obejmowa wykonanie rob鏒 budowlanych w zakresie - budowa/przebudowy/remontu kot這wni gazowej wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane oraz potwierdzi dowodami, 瞠 roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i poda informacje, 瞠 roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty - Formularz Nr 4 do SIWZW przypadku oferty sk豉danej wsp鏊nie przez kilku Wykonawc闚, warunek udzia逝 w post瘼owaniu wystarczy, 瞠 spe軟i jeden z Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n. Uwaga:W przypadku z這瞠nia przez Wykonawc闚 dokument闚 zawieraj帷ych kwoty wyra穎ne w innych walutach ni PLN, dla potrzeb oceny spe軟iania warunku okre郵onego powy瞠j, Zamawiaj帷y, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:o 鈔edni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji og這szenia o zam闚ieniu w BZP,o je瞠li w dniu publikacji og這szenia o zam闚ieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie publikuje 鈔edniego kursu danej waluty, za podstaw przeliczenia przyjmuje si 鈔edni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og這szenia o zam闚ieniu w BZP.2) Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje jedn osob z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p騧n. zm.) oraz Rozporz康zenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831);Zamawiaj帷y uzna odpowiadaj帷e wy瞠j wymienionym i wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, je瞠li b璠 potwierdza nieograniczony zakres.Zamawiaj帷y, okre郵aj帷 wymogi w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza r闚nowa積e kwalifikacje, zdobyte w innych pa雟twach, na zasadach okre郵onych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzgl璠nieniem postanowie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272 z p騧n. zm.) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o samorz康ach zawodowych architekt闚, in篡nier闚 budownictwa oraz urbanist闚 (t. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1725 z p騧n. zm.).W przypadku oferty sk豉danej wsp鏊nie przez kilku Wykonawc闚, warunek Wykonawcy mog spe軟ia 陰cznie.3. Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego. 1) Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zam闚ienia lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych; 2) Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach innych podmiot闚 musi udowodni Zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia. 3) W celu oceny, czy Wykonawca polegaj帷 na zdolno軼iach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami w stopniu umo磧iwiaj帷ym nale篡te wykonanie zam闚ienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, Zamawiaj帷y 膨da dokument闚, kt鏎e okre郵aj w szczeg鏊no軼i: a) zakres dost瘼nych Wykonawcy zasob闚 innego podmiotu; b) spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez Wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; c) zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolno軼iach kt鏎ego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz;4) Zamawiaj帷y oceni czy udost瘼niane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno軼i techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdzia逝, oraz zbada czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 5) Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe podmiotu, na kt鏎ego zdolno軼iach polega Wykonawca nie potwierdzaj spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y za膨da, aby Wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego:a) zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 zdolno軼i techniczne lub zawodowe, o kt鏎ych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdzia逝. 6) Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniach, o kt鏎ych mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i ppkt. 2 Rozdzia逝 VI SIWZ. 7) W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 polega na zdolno軼iach innych podmiot闚, je郵i podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:







  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) O鈍iadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument闚 potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i,2) O鈍iadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne;

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty (wykaz zgodny z zapisami rozdzia逝 IV pkt 2 ppkt 1) SIWZ - wz鏎 wykazu stanowi Formularz Nr 4 do SIWZ). 2) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie rob鏒 budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami ( Formularz nr 5 do SIWZ).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.wegliniec.pl informacji z otwarcia ofert, zobowi您any jest przekaza Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej - bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiaj帷ego. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. (wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Formularz Nr 3 do SIWZ). W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.8. Pozosta貫 dokumenty nie wymienione w pkt. od 1 do 7 niniejszego rozdzia逝 siwz: 1) wype軟iony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ, 2) pe軟omocnictwo do podpisania oferty i jej za陰cznik闚, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt. 2-3 rozdzia逝 X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokument闚 z這穎nych wraz z ofert.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  d逝go嗆 okresu gwarancji jako軼i 20,00
  termin realizacji zam闚ienia20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  . Zamawiaj帷y wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w projekcie umowy, stanowi帷ym formularz nr 6 do SIWZ.2. Zamawiaj帷y dopuszcza wprowadzenie do umowy wy陰cznie wymienionych w niniejszej specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzgl璠nieniem warunk闚 ich wprowadzenia.3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:a) zmiany w okresie obowi您ywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;b) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu zam闚ienia; c) rezygnacji przez Zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawcy przys逝guje wynagrodzenie za wszystkie spe軟ione 鈍iadczenia oraz udokumentowane koszty, kt鏎e Wykonawca poni鏀 w zwi您ku z wynikaj帷ymi z umowy planowanymi 鈍iadczeniami do dnia rezygnacji. d) konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych wp造waj帷ych na podniesienie standardu, walor闚 u篡tkowych lub uzasadnionych innymi wzgl璠ami zmian rozwi您a technicznych przyj皻ych w projekcie.4. Inne zmiany:a) je瞠li zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo豉 si, na zasadach okre郵onych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca jest zobowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.b) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiaj帷ego, za uprzedni zgod Zamawiaj帷ego wyra穎n na pi鄉ie, akceptuj帷 kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,c) powierzenie podwykonawcom innej cz窷ci rob鏒 ni wskazana w ofercie Wykonawcy d) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji rob鏒, o ile nie sprzeciwia si to postanowieniom SIWZ, e) w zakresie kolejno軼i i termin闚 wykonywania rob鏒 w zwi您ku z: zaistnienia si造 wy窺zej, czyli wydarzenia lub okoliczno軼i o charakterze nadzwyczajnym, na kt鏎 Wykonawca ani Zamawiaj帷y nie mieli wp造wu, wyst徙ieniu kt鏎ej Wykonawca ani Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy oraz kt鏎ej, w przypadku jej wyst徙ienia, Wykonawca ani Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 racjonalnie, nie mogli unikn望 lub jej przezwyci篹y; jak r闚nie kt鏎a nie mo瞠 by zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiaj帷emu, w innych okoliczno軼iach, w kt鏎ych Wykonawca, pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i, nie m鏬 wykonywa zobowi您ania umownego z przyczyn nie le膨cych po jego stronie. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:a) zmiana danych zwi您anych z obs逝g administracyjno - organizacyjn umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);b) zmiana danych teleadresowych, zmiany os鏏 wskazanych do kontakt闚 mi璠zy stronami.6. Termin powiadomienia o konieczno軼i wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie mo瞠 nast徙i p騧niej ni 3 dni od zaistnienia okoliczno軼i uzasadniaj帷ych zmiany w umowie.7.Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia tre軼i umowy musz mie form pisemn pod rygorem niewa積o軼i.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-05-28, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH







  Dane kontaktowe

  Gmina W璕liniec
  59-940 W璕liniec, ul. Sikorskiego 3
  tel.: 075 77 11 435
  fax.: 075 77 12 551
  email: Wy郵ij email
  http://www.wegliniec.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 37326 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.