google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Lesznie, ul. Wyszy雟kiego 57
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2019-06-07

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 558302-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

  Miasto Leszno, Urz康 Miasta Leszna: ,,Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Lesznie, ul. Wyszy雟kiego 57"
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urz康 Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia  15 , 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, pa雟two Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie
  www.bip.leszno.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Nie
  www.bip.leszno.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:
  Ofert sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej. Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej o鈍iadczenia woli niezb璠ne jest z這瞠nie w豉snor璚znego podpisu na dokumencie obejmuj帷ym tre嗆 z這穎nego o鈍iadczenia woli. Oferta z這穎na bez zachowania formy pisemnej jest niewa積a, nie wywo逝je skutk闚 prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
  Adres:
  Ofert nale篡 z這篡 w zamkni皻ej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiaj帷ego tj.: Urz康 Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYㄐCZNIE w Biurze Obs逝gi, mieszcz帷ym si na parterze budynku.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: ,,Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Lesznie, ul. Wyszy雟kiego 57"
  Numer referencyjny: ED.271.06.2019.HS
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest usprawnienie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Lesznie, ul. Wyszy雟kiego 57.2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje:- monta nasad kominowych typu ,,Turbowent" grawitacyjnych i solarnych,- monta nawiewnik闚 ci郾ieniowych montowanych w oknach sal i korytarzy,- monta kratek wentylacyjnych drzwiowych.3. Szczeg馧owy zakres rob鏒 i spos鏏 ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, przedmiarach rob鏒 oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych (STWiORB). Wymienione dokumenty s za陰cznikami SIWZ (Za陰cznik nr 8 do SIWZ) i wraz z ni s zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.4. Za陰czone do SIWZ przedmiary rob鏒 maj jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu rob鏒 w oparciu o projekt budowlany, przedmiary rob鏒, STWiORB i wizj lokaln.5. Przy wykonawstwie oraz odbiorze rob鏒 obj皻ych zam闚ieniem obowi您ywa b璠 zasady i wymagania okre郵one w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej i polskich normach z uwzgl璠nieniem poni窺zych warunk闚 do w/w dokument闚. 6. Wykonawca do wykonania zam闚ienia b璠zie stosowa wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okre郵onych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266).7. Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie materia堯w i urz康ze technicznych oraz element闚 wyposa瞠nia r闚nowa積ych opisywanym w przedmiarach rob鏒, STWiORB oraz w projekcie budowlanym.8. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisane przez Zamawiaj帷ego w w/w dokumentach jest obowi您any wykaza, 瞠 oferowane przez niego materia造, urz康zenia techniczne i elementy wyposa瞠nia spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego oraz obowi您any jest uzyska na ich zastosowanie akceptacj Zamawiaj帷ego i Inspektora Nadzoru.9. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, STWiORB lub w przedmiarach rob鏒 wskazana zosta豉 nazwa handlowa lub znak towarowy materia逝, urz康zenia technicznego lub elementu wyposa瞠nia, to charakteryzuj帷e tak opisany materia, urz康zenie techniczne lub element wyposa瞠nia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowi warunek r闚nowa積o軼i dla rozwi您a zamiennych.Nale篡 przyj望, 瞠 wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materia堯w zaproponowanych i wyst瘼uj帷ych w dokumentacji towarzysz wyrazy ,,lub r闚nowa積y", co oznacza, 瞠 dopuszcza si zastosowanie urz康ze i materia堯w o cechach nie gorszych ni opisywane w dokumentacji projektowej, technicznej, tj. spe軟iaj帷ych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako軼iowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materia這wej lub lepsze. Wykonawca, kt鏎y zdecyduje si stosowa urz康zenia i materia造 r闚nowa積e opisywanym w dokumentacji, obowi您any jest wykaza, 瞠 oferowane przez niego urz康zenia i materia造 spe軟iaj wymagania okre郵one w za陰czonych do SIWZ dokumentach.10. Powsta貫 podczas prowadzenia rob鏒 odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj nale篡 przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) i jej koszt uwzgl璠ni w cenie ofertowej.11. Zakres rob鏒 oraz odpowiedzialno嗆 Wykonawcy w zakresie obj皻ym proponowan cen rycza速ow obejmuje tak瞠:1) organizacj i zagospodarowanie terenu rob鏒 oraz zaplecza rob鏒;2) ustanowienie Kierownika Rob鏒 posiadaj帷ego niezb璠ne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowi您k闚 Kierownika Rob鏒 nale瞠 b璠zie koordynowanie prac;3) zabezpieczenie i prowadzenie rob鏒 budowlanych w spos鏏 umo磧iwiaj帷y u篡tkowanie budynku o鈍iatowego przez uczni闚, interesant闚 i personel szkolny SP-9; 4) utrudnienia i prace dodatkowe wynikaj帷e z wykonywania rob鏒 na terenie cz窷ciowo czynnej plac闚ki o鈍iatowej (do dnia 31.08.2019 r.) i czynnej plac闚ki od dnia 02.09.2019 r.;5) wykonanie przy陰czy wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy - Zamawiaj帷y umo磧iwi Wykonawcy nieodp豉tny pob鏎 wody i energii elektrycznej z istniej帷ych instalacji;6) roboty prowadzone b璠 przy ograniczonym terenie rob鏒:7) nie dopuszcza si gromadzenia i przechowywania na terenie rob鏒 jakichkolwiek materia堯w porozbi鏎kowych przez okres d逝窺zy ni 5 dni; 8) ewentualne koszty zwi您ane z opracowaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotu zam闚ienia;9) je瞠li wyst徙i taka konieczno嗆: sta造 nadz鏎 i obs逝g geodezyjn, zorganizowanie i przeprowadzenie niezb璠nych pr鏏, pomiar闚, bada i odbior闚 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 陰cznie z dokumentacj inwentaryzacyjn;10) w豉軼iwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rob鏒 w okresie realizacji przedmiotu zam闚ienia a do zako鎍zenia i odbioru ko鎍owego; 11) szkolenie os鏏 zatrudnionych przy wykonywaniu zam闚ienia w zakresie przepis闚 BHP;12) po zako鎍zeniu rob鏒 doprowadzenie do nale篡tego stanu i porz康ku terenu rob鏒 oraz terenu przyleg貫go, demonta obiekt闚 tymczasowych;13) bie膨ce utrzymanie czysto軼i na terenie prowadzonych rob鏒;14) ewentualne inne koszty, kt鏎e zdaniem Wykonawcy trzeba ponie嗆 w zwi您ku z realizacj zam闚ienia;15) Zamawiaj帷y wymaga udzielenia przez Wykonawc gwarancji jako軼i i r瘯ojmi na wykonane roboty i wbudowane materia造, wyroby i urz康zenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ. Udzielona przez Wykonawc gwarancja jako軼i i r瘯ojmia nie mo瞠 uniemo磧iwia Zamawiaj帷emu oraz innym podmiotom (za zgod Zamawiaj帷ego) realizacji nowych zada inwestycyjnych, w szczeg鏊no軼i: budowy przy陰czy, modernizacji sieci, usuni璚ia awarii, zmiany oznakowania, monta簑 urz康ze itp. Zamawiaj帷y zobowi您uje si ka盥orazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek rob鏒 na obiekcie obj皻ym niniejszym zam闚ieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju rob鏒 i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy w trakcie realizacji rob鏒 i prowadzi nadz鏎. Za te czynno軼i Wykonawca nie mo瞠 膨da od Zamawiaj帷ego wynagrodzenia. W przypadku wyst徙ienia, w okresie obowi您ywania gwarancji, konieczno軼i wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg鏊no軼i wynikaj帷ych z powodu dzia豉 os鏏 trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiaj帷ego do przeprowadzenia niezb璠nych napraw, z zastrze瞠niem, 瞠 Zamawiaj帷y ka盥orazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek rob鏒 na obiekcie obj皻ym niniejszym zam闚ieniem publicznym, poinformuje Wykonawc o rodzaju rob鏒 i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo z這篡 ofert cenow lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy w trakcie realizacji rob鏒 i prowadzi nadz鏎. Za te czynno軼i Wykonawca nie mo瞠 膨da od Zamawiaj帷ego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiaj帷y nie traci uprawnie wynikaj帷ych z udzielonej gwarancji. 12. Do obowi您k闚 Wykonawcy nale篡 ponadto:1) Protokolarne przej璚ie terenu rob鏒 od Zamawiaj帷ego.2) Usuwanie, w okre郵onym przez Zamawiaj帷ego i Inspektora Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawid這wo軼i.3) Wykonywanie polece i wskaz闚ek Inspektora Nadzoru nie p騧niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro嬌 wstrzymania rob鏒. Skutki finansowe z tytu逝 wstrzymania rob鏒 w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.4) Organizowanie rob鏒 w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytu逝 nie by這 zb璠nych przerw w realizacji rob鏒.5) Rozpocz璚ie prac niezw這cznie od dnia wyznaczonego na rozpocz璚ie rob鏒.6) Przestrzegania zasad BHP. 7) Najp騧niej w dniu podpisania umowy przed這瞠nie Zamawiaj帷emu dokument闚 potwierdzaj帷ych uprawnienia os鏏 uczestnicz帷ych w realizacji zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ.8) Przygotowanie oraz zg這szenie, w razie potrzeby, zamiaru rozpocz璚ia rob鏒 budowlanych do w豉軼iwego inspektora pracy, zgodnie z 3 rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze雟twa i higieny pracy podczas wykonywania rob鏒 budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).9) Usuwanie z terenu prowadzonych rob鏒 os鏏 i sprz皻u niezwi您anych z realizacj zadania.10) Informowanie Inspektora Nadzoru o konieczno軼i odebrania rob鏒 zanikaj帷ych i ulegaj帷ych zakryciu, zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w specyfikacjach technicznych.11) Dokonania poprawek b康 ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob鏒 w terminach okre郵onych przez Inspektora Nadzoru.12) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezb璠nych ze wzgl璠u na zagro瞠nie 篡cia i bezpiecze雟twa os鏏 lub zabezpieczenie przed awari, zawiadamiaj帷 o tym niezw這cznie Zamawiaj帷ego.13) Uczestniczenie w przegl康ach gwarancyjnych (planuje si jeden przegl康 rocznie). Nieobecno嗆 Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegl康u, a Zamawiaj帷y jest w闚czas zobowi您any przes豉 Wykonawcy protok馧 przegl康u gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni璚ia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre郵onym przez Zamawiaj帷ego terminie.14) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegl康闚 gwarancyjnych w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego.13. W przypadku, gdy termin wa積o軼i polisy, o kt鏎ej mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. a) SIWZ up造wa przed terminem zako鎍zenia rob鏒 obj皻ych niniejszym zam闚ieniem, w闚czas wybrany Wykonawca zobowi您any b璠zie do przedstawienia Zamawiaj帷emu nowej polisy przed up造wem wa積o軼i polisy poprzedniej. Nie dokonanie powy窺zego b璠zie stanowi這 podstaw do wstrzymania rob鏒 z dniem up造wu wa積o軼i polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zam闚ienia z przyczyn zale積ych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiaj帷emu nowej polisy.14. Przekazanie terenu rob鏒 nast徙i w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Za ewentualne op騧nienia w przekazaniu terenu budowy wynik貫 z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego wybranemu Wykonawcy nie b璠 przys逝giwa造 瘸dne roszczenia.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331210-1
  45111300-1
  45400000-1


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-09-20

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y sytuacji ekonomicznej, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, je瞠li wyka瞠, 瞠:a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn ubezpieczenia nie mniejsz ni 70.000,00 PLN (s這wnie: siedemdziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100).
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek dotycz帷y zdolno軼i zawodowej, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, je瞠li wyka瞠, 瞠:a) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej jedno zam闚ienie polegaj帷e na wykonaniu rob鏒 og鏊nobudowlanych w zakresie rob鏒 b璠帷ych przedmiotem niniejszego zam闚ienia, na kwot o warto軼i co najmniej 80.000,00 PLN brutto (s這wnie: osiemdziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100).Ponadto Zamawiaj帷y zastrzega, i przez jedno zam闚ienie rozumie jedn wykonan robot budowlan w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.UWAGA:Zamawiaj帷y zastrzega, i zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie sk豉daj帷y ofert w post瘼owaniu, w celu potwierdzenia spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego do鈍iadczenia zawodowego, mo瞠 polega na zasobach w postaci do鈍iadczenia grupy Wykonawc闚 (Konsorcjum), kt鏎ej by cz這nkiem przy realizacji innego zam闚ienia, je瞠li faktycznie i konkretnie uczestniczy w realizacji tych rob鏒, o kt鏎ych mowa w przedmiotowym warunku udzia逝 w post瘼owaniu.W sytuacji, kiedy Wykonawca nie ma do鈍iadczenia w realizacji rob鏒, o kt鏎ych mowa w warunku, w闚czas w celu spe軟ienia opisanego wy瞠j warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego do鈍iadczenia zawodowego, winien z這篡 ofert w Konsorcjum, b康 te powo豉 si na potencja innych podmiot闚.b) dysponuje nast瘼uj帷ymi osobami skierowanymi przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:? min. 1 osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej w zakresie rob鏒 b璠帷ych przedmiotem zam闚ienia. Osoba ta b璠zie pe軟i豉 funkcj Kierownika Rob鏒.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  I Dokumenty dotycz帷e wykonawcy: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu: a) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokument闚 znajduj帷ych si w og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych bazach danych. Zamawiaj帷y prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Za陰cznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na kt鏎ej dost瘼ne s dokumenty, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. II Dokumenty podmiot闚 zagranicznych: 1) Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ: a) sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: - nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 2) Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 14 pkt. 1) lit. a) powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w zdaniach poprzedzaj帷ych powinny by wystawione w terminach odpowiednich dla dokument闚 wymienionych w ust. 14 pkt. 1) lit. a) Rozdzia逝 6 SIWZ. 3) W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc, Zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu. III Dokumenty podmiot闚 trzecich: Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument闚 wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z udzia逝 w post瘼owaniu skorzysta z dokument闚 znajduj帷ych si w og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych bazach danych. Zamawiaj帷y prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Za陰cznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na kt鏎ej dost瘼ne s dokumenty dotycz帷e podmiotu trzeciego, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. IV Dokumenty dotycz帷e podwykonawcy, kt鏎emu Wykonawca zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia, a kt鏎y nie jest podmiotem, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy, kt鏎y zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy nieb璠帷emu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument闚 wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z udzia逝 w post瘼owaniu skorzysta z dokument闚 znajduj帷ych si w og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych bazach danych. Zamawiaj帷y prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Za陰cznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na kt鏎ej dost瘼ne s dokumenty dotycz帷e podwykonawcy, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1) W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) lit. a) SIWZ: a) dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez Zamawiaj帷ego. Uwaga: Zgodnie z orzeczeniem KIO, w tym zakresie, przed這穎na, na wezwanie Zamawiaj帷ego, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i powinna by aktualna na dzie z這瞠nia polisy i mie charakter ci庵造 tj.: potwierdza stan spe軟iania przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert. Je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo瞠 za陰czy dokument闚 dotycz帷ych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj帷ego, mo瞠 z這篡 inny dokument, kt鏎y w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdza spe軟ianie opisanego przez Zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu. 2) W celu potwierdzenia spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej okre郵onego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. a) i b) SIWZ: a) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty (Za陰cznik nr 5 do SIWZ); b) wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (Za陰cznik nr 6 do SIWZ).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Na ofert sk豉daj si nast瘼uj帷e dokumenty i o鈍iadczenia: a) wype軟iony Formularz ofertowy sporz康zony z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 1 do SIWZ, b) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Za陰cznik nr 2 i 3 do SIWZ), c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, b璠zie polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiot闚 - do oferty powinien do陰czy zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). UWAGA! Zamawiaj帷y informuje, i nie nale篡 za陰cza do Oferty dokument闚 i o鈍iadcze na potwierdzenie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzedzaj帷ym, b璠 sk豉dane dopiero, na wezwanie Zamawiaj帷ego, przez Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Wz鏎 o鈍iadczenia o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Za陰cznik nr 4 do SIWZ. 3. Dow鏚 wniesienia wadium. 4. Je瞠li Wykonawc reprezentuje pe軟omocnik, wraz z ofert sk豉da si pe軟omocnictwo. 5. W przypadku, gdy ofert podpisuje jeden ze wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej do oferty nale篡 za陰czy pe軟omocnictwo udzielone przez pozosta造ch wsp鏊nik闚 do z這瞠nia oferty w post瘼owaniu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Ka盥y Wykonawca musi wnie嗆 wadium w wysoko軼i:- 2.000,00 PLN (s這wnie: dwa tysi帷e z這tych 00/100) Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:1) pieni康zu;2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 2. Wadium wnoszone w formie pieni篹nej nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 07 1020 4027 0000 1402 1053 9643 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy: ED.271.06.2019.HS,,Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Lesznie, ul. Wyszy雟kiego 57"Kopi polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si z這篡 wraz z ofert.3. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiaj帷ego formach, nale篡 z這篡 wraz z ofert, w oryginale, w osobnej kopercie w Urz璠zie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYㄐCZNIE w Biurze Obs逝gi, mieszcz帷ym si na parterze budynku, opisanej w nast瘼uj帷y spos鏏:WADIUM,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy: ED.271.06.2019.HS,,Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Lesznie, ul. Wyszy雟kiego 57"wraz z kserokopi po鈍iadczon ,,za zgodno嗆 z orygina貫m". 4. W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji lub por璚zenia, dokument powinien by sporz康zony zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winien zawiera nast瘼uj帷e elementy:1) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por璚zenia (Zamawiaj帷ego), gwaranta/por璚zyciela (instytucji udzielaj帷ych gwarancji/por璚zenia) oraz wskazanie ich siedzib;2) okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem;3) kwot gwarancji/por璚zenia;4) termin wa積o軼i gwarancji/por璚zenia;5) bezwarunkowe, nieodwo豉lne i na pierwsze pisemne 膨danie, zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta/por璚zyciela do zap豉ty na rzecz Zamawiaj帷ego pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:o je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:? odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie,? zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego stanie si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy. o je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/por璚zenie winno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe;7) gwarancja/por璚zenie musi by wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;8) wszelkie spory dotycz帷e gwarancji/por璚zenia podlegaj rozstrzygni璚iu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaj kompetencji s康u w豉軼iwego dla siedziby Zamawiaj帷ego;9) jednocze郾ie Zamawiaj帷y wymaga, aby okres wa積o軼i gwarancji/por璚zenia nie by kr鏒szy ni okres zwi您ania ofert.5. Wadium musi by wniesione przed up造wem terminu sk豉dania ofert, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast瘼uje z chwil uznania 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego, o kt鏎ym mowa powy瞠j, przed up造wem terminu sk豉dania ofert tj. przed up造wem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk豉dania ofert.7. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy zostanie odrzucona.8. Je瞠li wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 鈔edniego kursu PLN w stosunku do walut obcych og豉szanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurs闚 鈔ednich walut obcych) w dniu zamieszczenia og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych.9. Je瞠li wadium zostanie wniesione w formach, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2) -5) Rozdzia逝 8 SIWZ (w formach, o kt鏎ych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) - 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach okre郵ona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 鈔edniego kursu PLN w stosunku do walut obcych og豉szanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurs闚 鈔ednich walut obcych) w dniu zamieszczenia og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. 10. Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium wszystkim Wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze瞠niem ust. 14 Rozdzia逝 8 SIWZ. 11. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.12. Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.13. Zamawiaj帷y 膨da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium na podstawie ust. 10 powy瞠j, je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego. 14. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:1) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie;2) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy. 16. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowa na rachunku bankowym i zwr鏂i je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc. 17. UWAGA:Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 zgodnie z uchwa陰 S康u Najwy窺zego (sygn.. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zam闚ie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) tak瞠 wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z這篡 dokumenty lub o鈍iadczenia ale z ich tre軼i nie wynika potwierdzenie okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej

  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Najni窺za cena ofertowa brutto60,00
  Gwarancja jako軼i40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian w umowie o udzielenie zam闚ienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zam闚ie publicznych nie mog wykracza poza okre郵enie przedmiotu zam闚ienia zawartego w SIWZ. W szczeg鏊no軼i Zamawiaj帷y, dopuszcza:1. Zmian terminu realizacji przedmiotu umowy w nast瘼uj帷ych przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczeg鏊no軼i: a) kl瘰ki 篡wio這we, b) warunki atmosferyczne uniemo磧iwiaj帷e prowadzenie rob鏒 budowlanych, przeprowadzanie pr鏏 i sprawdze, dokonywanie odbior闚, c) odkrycia w trakcie rob鏒 budowlanych niewypa堯w i niewybuch闚,d) odkrycia w trakcie rob鏒 budowlanych obiekt闚 podziemnych wymagaj帷ych wcze郾iejszej rozbi鏎ki lub usuni璚ia, e) odkrycia przedmiotu wzgl璠em, kt鏎ego powstanie przypuszczenie, 瞠 jest on zabytkiem, co oznacza b璠zie konieczno嗆 wstrzymania rob鏒 lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zosta zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,f) stwierdzenia innego usytuowania obiekt闚 podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu ni wynikaj帷e z ewidencji geodezyjnej, co b璠zie wymaga這 odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania rob鏒,2) b璠帷ych nast瘼stwem okoliczno軼i le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i:a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiaj帷ego,b) wstrzymanie rob鏒 przez Zamawiaj帷ego, c) konieczno嗆 usuni璚ia b喚d闚 lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,3) z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy lub Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i w przypadku okoliczno軼i wyst徙ienia si造 wy窺zej lub z powodu dzia豉nia os鏏 trzecich, kt鏎e to przyczyny ka盥a ze Stron musi udokumentowa,4) zw這ki w dzia豉niu instytucji opiniuj帷ych, uzgadniaj帷ych oraz wydaj帷ych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikaj帷y z przepis闚 prawa,5) wej軼ie w 篡cie nowych przepis闚, Polskich Norm po up造wie terminu sk豉dania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zam闚ienia, gdy ich wprowadzenie b璠zie powodowa wzrost pracoch這nno軼i wykonania danych opracowa lub projekt闚 o wi璚ej ni 5%.6) konieczno軼i wykonania ,,dodatkowych rob鏒 budowlanych", nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, kt鏎e sta造 si niezb璠ne, skutkuj帷e zmian zakresu rob鏒 i/lub przed逝瞠nia terminu realizacji zam闚ienia. Udzielenie zam闚ienia dodatkowego musi by poprzedzone sporz康zeniem protoko逝 konieczno軼i,7) konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych, rozumianych w spos鏏 jak ni瞠j:a) roboty zamienne polegaj na tym, 瞠 Wykonawca zobowi您uje si do wykonania zam闚ienia podstawowego w spos鏏 odmienny od okre郵onego w umowie, b) konieczno嗆 wykonania rob鏒 zamiennych zachodzi mi璠zy innymi w sytuacji, gdy: ? materia造 budowlane, osprz皻 lub urz康zenia przewidziane do wykonania zam闚ienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mog by u篡te przy realizacji przedmiotu zam闚ienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zast徙ienia innymi lub lepszymi, ? w trakcie wykonania przedmiotu zam闚ienia nast徙i豉 zmiana przepis闚 Prawa budowlanego,? w czasie realizacji budowy zmieni si warunki techniczne wykonania przedmiotu zam闚ienia (np. Polska Norma), ? w trakcie realizacji przedmiotu zam闚ienia wyst徙i豉 konieczno嗆 zmiany technologii wykonania rob鏒.Zmiana terminu realizacji przedmiotu zam闚ienia mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu, o czas niezb璠ny do wykonywania przedmiotu zam闚ienia, w spos鏏 nale篡ty, nie d逝瞠j jednak, ni o czas trwania okoliczno軼i wymienionych w pkt. 1 powy瞠j.Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) - 7) b璠 wprowadzane wy陰cznie w zakresie umo磧iwiaj帷ym oddanie przedmiotu zam闚ienia do u篡tkowania. 2. Zmiany osobowe:1) Zmiana os鏏, przy pomocy, kt鏎ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymuj帷e si co najmniej r闚nowa積ymi uprawnieniami budowlanymi, o kt鏎ych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane. 2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, kt鏎ego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponuj帷ego co najmniej por闚nywalnym do鈍iadczeniem, potencja貫m technicznym i osobowym ni podwykonawca wskazany w zawartej umowie; 3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w por闚naniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Pozosta貫 zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacj ustawy o podatku od towar闚 i us逝g, o kwot wynikaj帷 z tej zmiany;2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob鏒 zamiennych w sytuacji, gdy warto嗆 rob鏒 zamiennych jest r騜na od warto軼i rob鏒 zamienianych, o kwot wynikaj帷 z tej zmiany;3) Zmiana danych zwi您anych ze zmian nr rachunku bankowego Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w 5 ust. 5 Umowy; 4) Rezygnacja przez Zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci przedmiotu zam闚ienia, je瞠li: a) zrealizowanie przedmiotu umowy w ca這軼i nie b璠zie mo磧iwe w terminie okre郵onym w 2 ust. 1 Umowy,b) zrealizowanie przedmiotu umowy w ca這軼i nie b璠zie mo磧iwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepis闚 prawnych np. p. po., bhp, norm technicznych,c) nast徙i豉 zmiana technologii, sposobu wykonania rob鏒, liczba lub asortyment dostarczonych urz康ze.W takim przypadku wynagrodzenie przys逝guj帷e Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj帷y zap豉ci za wszystkie spe軟ione 鈍iadczenia oraz udokumentowane koszty, kt鏎e Wykonawca poni鏀 w zwi您ku z wynikaj帷ymi z umowy planowanymi 鈍iadczeniami. Zmiana wynagrodzenia nast徙i po wyliczeniu warto軼i rob鏒 zamiennych i/lub niewykonanych rob鏒 i/lub niedostarczonych materia堯w. Wycena nast徙i przez Zamawiaj帷ego na podstawie z這穎nego przez Wykonawc kosztorysu rob鏒 a w przypadku braku odpowiednich pozycji-鈔ednich cen SEKOCENBUDU dla wojew鏚ztwa wielkopolskiego z ostatniego kwarta逝 poprzedzaj帷ego powy窺ze rozliczenie.4. Zmian umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, o ile sta造 si niezb璠ne i zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:a) zmiana WYKONAWCY nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interoperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zam闚ionych w ramach zam闚ienia podstawowego,b) zmiana WYKONAWCY spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla zamawiaj帷ego,c) warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie;2) zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:a) konieczno嗆 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, nie m鏬 przewidzie,b) warto嗆 zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie;3) Wykonawc, kt鏎emu zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, ma zast徙i nowy WYKONAWCA:a) w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy,b) w wyniku przej璚ia przez zamawiaj帷ego zobowi您a WYKONAWCY wzgl璠em jego Podwykonawc闚4) zmiany, niezale積ie od ich warto軼i, nie s istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.5) 陰czna warto嗆 zmian jest mniejsza ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie.5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zam闚ie publicznych, m. in.: 1) Zmiana danych zwi您anych z obs逝g administracyjno-organizacyjn umowy.2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os鏏 wskazanych do kontakt闚 mi璠zy Stronami.6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:1) Strona wyst瘼uj帷a o zmian postanowie umowy zobowi您ana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 1-4.2) wniosek o zmian postanowie umowy musi by wyra穎ny na pi鄉ie.3) warunkiem dokonania zmian jest z這瞠nie wniosku przez stron inicjuj帷 zmian, zawieraj帷ego:a) opis propozycji zmiany,b) uzasadnienie zmiany,c) opis wp造wu zmiany na termin realizacji umowy.4) Zmiana umowy mo瞠 nast徙i wy陰cznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa積o軼i.7. Wykonawca nie b璠zie uprawniony do 瘸dnego przed逝瞠nia terminu wykonania umowy i zwi瘯szenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno嗆 dokonania zmiany zosta豉 spowodowana przez jakikolwiek b陰d lub op騧nienie ze strony Wykonawcy, w陰cznie z b喚dem lub op騧nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikaj帷ego z obowi您k闚 Wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-06-26, godzina: 09:30,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Klauzula informacyjna wynikaj帷a z art. 13 Rozporz康zenia 2016/679:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiaj帷y informuje, 瞠: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urz康 Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;? dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczy Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z kt鏎 mo積a kontaktowa si pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn.: ,,Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Lesznie, ul. Wyszy雟kiego 57", znak sprawy:ED.271.06.2019.HS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego/organizacji mi璠zynarodowej;? Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;? obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO, o kt鏎ej mowa w art. 77 RODO;? nie przys逝guje Pani/Panu:- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miasto Leszno, Urz康 Miasta Leszna
  64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
  tel.: 65 5298100
  fax.: 65 5298131
  email: Wy郵ij email
  http://www.bip.leszno.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 47253 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.