google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Budowa instalacji gazowej , c.o. i cwu
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-06-10

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 558707-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

  Zak豉d Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: Budowa instalacji gazowej , c.o. i cwu
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Tak


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zak豉d Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 10836340000000, ul. ul. Trakt Lubelski  353 , 04-667  Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 225006240, e-mail wawer.zgn.nz@um.warszawa.pl, faks 226132452.
  Adres strony internetowej (URL): zgn-wawer.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
  jednostka bud瞠towa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Nie
  zgn-wawer.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa instalacji gazowej , c.o. i cwu
  Numer referencyjny: 323/NZ/2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymian kot豉 na paliwo sta貫 na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 52 w Warszawie.3.2. Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na: - Wykonanie instalacji gazowej wewn皻rznej w lokalach i w budynku,- Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach,- Wykonanie instalacji zimnej wody do piec闚 gazowych i instalacji kanalizacyjnej na odprowadzenie kondensatu,- Wykonanie instalacji elektrycznej do piec闚 gazowych,- Monta piecy gazowych z elementami technicznymi,- Monta kuchni gazowych,- Monta wk豉d闚 w kominach spalinowych,- Wykonanie wentylacji w lokalach,- Rozbi鏎ka piec闚 i kuchni w璕lowych oraz zamurowanie otwor闚 kominowych,- Wywiezienie gruzu,- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,- Doprowadzenie do odbioru rob鏒 przez Polsk Sp馧k Gazownictwa sp. z o.o.Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona zgodnie z:- Dokumentacj projektow,- Przedmiarami,- Specyfikacj techniczn wykonania i odbioru rob鏒;- Wymaganiami Zamawiaj帷ego uj皻ymi w opisie przedmiotu zam闚ienia.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45333000-0
  45332099-3


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach: 108
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Przedstawi polis lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej na kwot 100 tys. z這tych w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej dotycz帷ej odpowiedzialno軼i cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawc szkody osobiste i maj徠kowe wobec os鏏 trzecich, kt鏎e mog powsta w zwi您ku z wykonywaniem niniejszej umowy.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca musi wykaza, 瞠 dysponuje osob (dla ka盥ej specjalno軼i i funkcji), kt鏎a zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mo瞠 pe軟i samodzieln funkcj techniczn w budownictwie obejmuj帷 kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zam闚ienia - - za陰cznik nr 9 do SIWZ:- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej i jest cz這nkiem w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego,- mo瞠 pe軟i samodzieln funkcj techniczn obejmuj帷 kierowanie robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, - mo瞠 pe軟i samodzieln funkcj techniczn w budownictwie obejmuj帷 kierowanie robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze elektrycznych i posiadaj 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do wykonania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie urz康ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w przypadku wykonywania zam闚ienia oraz jest lub s cz這nkami w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego. Spe軟ienie ww. warunku oceniane b璠zie na podstawie przed這穎nego w ofercie stosownego o鈍iadczenia wykonawcy stanowi帷ego za陰cznik nr 9 do SIWZ.6.1.3. Wykonawca musi wykaza, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, zrealizowa co najmniej minimum 2 zadania, zawiraj帷e w sobie budow lub remont instalacji gazowych, centralonego ogrzewania ciep貫j wody u篡tkowej - ka盥e o warto軼i co najmniej 50 tys. z brutto zawieraj帷e w sobie roboty instalacyjne sanitarne i gazowe. Spe軟ienie ww. warunku oceniane b璠zie na podstawie przed這穎nego w ofercie stosownego o鈍iadczenia wykonawcy stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SIWZ oraz wykazu rob鏒, okre郵onego w pkt 9.2.1 SIWZ (sporz康zonego wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SIWZ) i za陰czonych dowod闚, o kt鏎ych mowa w pkt 9.2.1.SIWZ (z這穎nych na wezwanie Zamawiaj帷ego).
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru; w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie, wy瞠j wymieniony dokument musi z這篡 ka盥y wykonawca. 9.1. O鈍iadczenie Wykonawcy o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej Wykonawca sk豉da dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu- za陰cznik nr 8.W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie, wy瞠j wymieniony dokument musi z這篡 ka盥y wykonawca. Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale w punkcie podawczym Zak豉du Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy przy ul. Trakt Lubelski 353.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  Wykaz rob鏒 wykonanych w ostatnich 5 latach przed wszcz璚iem post瘼owania a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy to z tego okresu roboty w zakresie realizacji rob鏒, stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca - co najmniej dwa zadania polegaj帷e, zawiraj帷e w sobie budow lub remont instalacji gazowych, centralonego ogrzewania ciep貫j wody u篡tkowej - ka盥e o warto軼i co najmniej 50 tys. z brutto zawieraj帷e w sobie roboty instalacyjne sanitarne i gazowe oraz dowody, potwierdzaj帷e, 瞠 roboty zosta造 wykonane lub s wykonywane z nale篡t staranno軼i oraz z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone, z這穎nych na wezwanie Zamawiaj帷ego przez Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza - za陰cznik nr 6.Dowodami, o kt鏎ych mowa powy瞠j s: 1) referencje; 2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane; 3) inne dokumenty - je瞠li z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1 i 2. 9.2.2. Wykaz, 瞠 dysponuje osob (dla ka盥ej specjalno軼i i funkcji), kt鏎a zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mo瞠 pe軟i samodzieln funkcj techniczn w budownictwie obejmuj帷 kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zam闚ienia - za陰cznik nr 9 do SIWZ:- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej i jest cz這nkiem w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego,- mo瞠 pe軟i samodzieln funkcj techniczn obejmuj帷 kierowanie robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, - mo瞠 pe軟i samodzieln funkcj techniczn w budownictwie obejmuj帷 kierowanie robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze elektrycznych i posiadaj 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do wykonania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie urz康ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w przypadku wykonywania zam闚ienia oraz jest lub s cz這nkami w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego. Spe軟ienie ww. warunku oceniane b璠zie na podstawie przed這穎nego w ofercie stosownego o鈍iadczenia wykonawcy stanowi帷ego za陰cznik nr 9 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Ka盥a oferta musi by zabezpieczona wadium: - ul. Derkaczy 52 - 2 600,00 z這tych.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Ubruttowiona stawka roboczogodziny20,00
  Skr鏂enie terminu realizacji20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej Umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach okre郵onych poni瞠j 1) wyst徙ieniem zdarze losowych i warunk闚 atmosferycznych uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie prac polegaj帷ych m.in. na: wyst徙ieniu opad闚 atmosferycznych w postaci deszczu (w ilo軼i powy瞠j 30 mm na godzin), gradu lub 郾iegu (w ilo軼i powy瞠j 35 cm w ci庵u 24 godzin), wiatru o 鈔edniej pr璠ko軼i przekraczaj帷ej 15 m/s lub wiatru w porywach ponad 20 m/s. Termin zako鎍zenia prac ulega przed逝瞠niu o ilo嗆 dni podczas kt鏎ych Wykonawca udokumentowa zaistnienie przeszkody do wykonania przedmiotu Umowy; 2) konieczno軼i wykonania rob鏒 dodatkowych w zakresie niezb璠nym do prawid這wego wykonania oraz zako鎍zenia przedmiotu zam闚ienia i wynikaj帷ej st康 zmiany termin闚 wykonania Umowy oraz wynagrodzenia przy zachowaniu jednocze郾ie nast瘼uj帷ych przes豉nek:a) konieczno軼i realizacji dodatkowych rob鏒 budowlanych, dostaw lub us逝g od dotychczasowego wykonawcy, nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, o ile sta造 si niezb璠ne i zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:b) zmiana wykonawcy nie mo瞠 by dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zam闚ionych w ramach zam闚ienia podstawowego.c) zmiana wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla zamawiaj帷ego a warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie.3) dzia豉lno軼i ze strony os鏏 trzecich lub u篡tkownik闚 nieruchomo軼i przyleg造ch do terenu prac, maj帷 bezpo鈔edni lub po鈔edni wp造w na zakres rzeczowy prac, spos鏏 ich wykonania, terminy wykonania prac b璠帷ych przedmiotem niniejszej Umowy; 4) zmian technologii, u篡tych materia堯w i sprz皻u w czasie wykonywania zam闚ienia w uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawc; 5) innymi przypadkami, gdy zmiana pozostaje w bezpo鈔ednim zwi您ku przyczynowo-skutkowym z wyst徙ieniem danych okoliczno軼i i nie wykracza poza to, co konieczne w celu przeciwdzia豉nia skutkom takiej zmiany okoliczno軼i; 6) zmian warto軼i Umowy wynikaj帷 ze zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania Umowy;7) Ponadto, dopuszcza si mo磧iwo嗆 dokonania nast瘼uj帷ych zmian umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty - zmiana kierownika budowy i kierownika rob鏒 - na osoby posiadaj帷e co najmniej analogiczne uprawnienia budowlane.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-06-28, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zak豉d Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 353
  tel.: 225006240
  fax.: 226132452
  email: Wy郵ij email
  http://zgn-wawer.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 47768 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.