google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 17.10.2019
  1 USD
  3.8638
  -0.0296
  1 EUR
  4.2849
  -0.0121
  1 CHF
  3.8902
  -0.0139
  1 GBP
  4.9456
  -0.0154
  1 RUB
  0.0604
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • ,,Dostawa sprz皻u ch這dniczego, mro幡iczego, gastronomicznego oraz sprz皻u gastronomicznego z monta瞠m dla 42 BLSZ w 2019 r.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-07-05

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 569667-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

  42 Baza Lotnictwa Szkolnego: ,,Dostawa sprz皻u ch這dniczego, mro幡iczego, gastronomicznego oraz sprz皻u gastronomicznego z monta瞠m dla 42 BLSZ w 2019 r.''
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 14267631600000, ul. Sadk闚  9 , 26-603  Radom, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 261511500, , e-mail zamowieniapubliczne42.blsz@ron.mil.pl, , faks 261511300.
  Adres strony internetowej (URL): www.42blsz.wp.mil.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
  Jednostka Wojskowa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.42blsz.wp.mil.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.42blsz.wp.mil.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  W wersji papierowej
  Adres:
  42 Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Sadk闚 9, 26-603 Radom


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: ,,Dostawa sprz皻u ch這dniczego, mro幡iczego, gastronomicznego oraz sprz皻u gastronomicznego z monta瞠m dla 42 BLSZ w 2019 r.''
  Numer referencyjny: 24/PN/2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
  wszystkich cz窷ci

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Dostawa sprz皻u ch這dniczego, mro幡iczego, gastronomicznego oraz sprz皻u gastronomicznego z monta瞠m. Sprz皻 篡wno軼iowy /gastronomiczny i ch這dniczy.1) Sprz皻 篡wno軼iowy /gastronomiczny i ch這dniczy/;2) Kocio warzelny gazowy z monta瞠m;3) Inny sprz皻 gastronomiczny.

  II.5) G堯wny kod CPV: 42513000-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44621210-4
  42215100-7


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach: 30
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie tego warunku, je瞠li Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych (2) dw鏂h g堯wnych dostaw o charakterze to窺amym z przedmiotem zam闚ienia w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, aje瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem warto軼i:1) dla cz窷ci I zam闚ienia wymagane s 2 dostawy o 陰cznej warto軼i min. 100000,00 z這tych, 2) dla cz窷ci II zam闚ienia wymagane s 2 dostawy o 陰cznej warto軼i min. 30000,00 z這tych,3) dla cz窷ci III zam闚ienia wymagane s 2 dostawy o 陰cznej warto軼i min. 170000,00 z這tych,w przypadku sk豉dania oferty na dwie lub wi璚ej cz窷ci wymagane s 2 dostawy o zsumowanych warto軼iach jak wy瞠j z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚 na rzecz, kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, wraz zza陰czeniem dowod闚, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie - za陰cznik nr 6 do SIWZ.Je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska wymaganych przez Zamawiaj帷ego dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 3), Wykonawca mo瞠 z這篡 o鈍iadczenie w豉sne lub inne dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. W przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert.W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, wystarczy by powy窺zy warunk spe軟ia jeden zWykonawc闚 lub wszyscy Wykonawcy 陰cznie.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia wwyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych dokument闚 potwierdzaj帷ych brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post瘼owania:1) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 2) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;3) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, wcelu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;UWAGA:W przypadku oferty sk豉danej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si oudzielenie zam闚ienia (Konsorcjum, sp馧ka cywilna), dokumenty, o kt鏎ych mowa w ppkt 1), 2) i 3) sk豉dane b璠 przez ka盥ego partnera konsorcjum/ wsp鏊nika sp馧ki cywilnej.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  2. Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie dokument闚 potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu aktualnych na dzie z這瞠nia dokument闚 t. j.: wykazu wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych (2) dw鏂h g堯wnych dostaw o charakterze to窺amym z przedmiotem zam闚ienia w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, aje瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem warto軼i:1) dla cz窷ci I zam闚ienia wymagane s 2 dostawy o 陰cznej warto軼i min. 100000,00 z這tych, 2) dla cz窷ci II zam闚ienia wymagane s 2 dostawy o 陰cznej warto軼i min. 30000,00 z這tych,3) dla cz窷ci III zam闚ienia wymagane s 2 dostawy o 陰cznej warto軼i min. 170000,00 z這tych,w przypadku sk豉dania oferty na dwie lub wi璚ej cz窷ci wymagane s 2 dostawy o zsumowanych warto軼iach jak wy瞠j z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚 na rzecz, kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, wraz zza陰czeniem dowod闚, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie - za陰cznik nr 6 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. W celu wst瘼nego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia - wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 3 do SIWZ.2. W celu wst瘼nego wykazania spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, okt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia - wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 4 do SIWZ.3. Formularz ofertowy - Za陰cznik nr 1 do SIWZ.4. Potwierdzenie wniesienia wadium.5. Pe軟omocnictwo udzielane osobom podpisuj帷ym ofert, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powy窺zym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego - gdy dotyczy.6. Zobowi您anie do oddania do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 - Za陰cznik nr 7 do SIWZ - gdy dotyczy.7. O鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Za陰cznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.Je瞠li Wykonawca nie nale篡 do jakiejkolwiek grupy kapita這wej, mo瞠 ju na etapie sk豉dania ofert (wraz z ofert) z這篡 stosown informacj w tym zakresie (za陰cznik nr 5 do SIWZ) - w takim przypadku wym鏬 z這瞠nia wterminie 3 dni o鈍iadczenia dotycz帷ego przynale積o軼i do grupy kapita這wej dezaktualizuje si. ,,[...] O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do grupy kapita這wej z這穎ne wraz z ofert, niezale積ie od ilo軼i, r闚nie potwierdza brak podstawy do wykluczenia z post瘼owania, okt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nale篡 jednak w tym przypadku pami皻a, 瞠 jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku post瘼owania (w陰czenie do grupy kapita這wej) b璠zie powodowa豉 obowi您ek aktualizacji takiego o鈍iadczenia po stronie wykonawcy."UWAGA:W przypadku oferty sk豉danej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (Konsorcjum, sp馧ka cywilna), wym鏬 z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1 dotyczy ka盥ego partnera konsorcjum/ wsp鏊nika sp馧ki cywilnej.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Warunkiem udzia逝 w post瘼owaniu jest wniesienie wadium na okres zwi您ania ofert na kwot/warto嗆:a) dla cz窷ci I w kwocie 3119,48 z brutto,b) dla cz窷ci II w kwocie 959,40 z brutto;c) dla cz窷ci III w kwocie 5146,13 brutto.2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:1) pieni康zu;2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z p騧n. zm/.3. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu prowadzonym przez: NBP o/o Warszawa nr r-ku: 96 1010 1010 0136 2213 9120 0000 z dopiskiem:Wadium dotycz帷e - Dostawa sprz皻u ch這dniczego, mro幡iczego, gastronomicznego oraz sprz皻u gastronomicznego z monta瞠m dla 42 BLSZ w 2019 r.,nr sprawy 24/PN/2019.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
  Nie
  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena 60,00
  Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zam闚ienia 20,00
  Termin dostawy przedmiotu zam闚ienia20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 瞠 zachodzi co najmniej jedna z okoliczno軼i wskazanych w art. 144 ust 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp.2. Strony ustalaj i zmiana postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrze瞠niem art.144 ustawy Pzp, mo瞠 mie miejsce w nast瘼uj帷ych przypadkach:1) wyst徙ienia okoliczno軼i si造 wy窺zej np. wyst徙ienia zdarzenia losowego wywo豉nego przez czynniki zewn皻rzne, kt鏎ego nie mo積a by這 przewidzie, w szczeg鏊no軼i zagra瘸j帷ego bezpo鈔ednio 篡ciu lub zdrowiu ludzi lub gro膨cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;2) innych postanowie umowy, gdy ich zmiana jest konieczna w zwi您ku ze zmian przepis闚 prawa powszechnie obowi您uj帷ego, zmian decyzji wydanych przez Ministra Obrony Narodowej, b康 zmian wytycznych prze這穎nych Zamawiaj帷ego;3) przekszta販enia kt鏎ejkolwiek ze Stron umowy;4) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa maj帷ych wp造w na realizacj przedmiotu zam闚ienia;5) zmiany warto軼i umowy spowodowanej zmian stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT);6) zmiany terminu realizacji dostawy ze wzgl璠u na przyczyny zewn皻rzne le膨ce po stronie Zamawiaj帷ego, maj帷e zwi您ek ze specyfik dzia豉lno軼i Zamawiaj帷ego;7) ewentualnych zmian zakresu przedmiotu umowy z przyczyn nie zale積ych od Zamawiaj帷ego lub Wykonawcy.3. W przypadkach przedstawionych w niniejszym paragrafie Wykonawcy nie b璠 przys逝giwa 瘸dne roszczenia odszkodowawcze z tego tytu逝.4. Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia tre軼i umowy, o kt鏎ej mowa powy瞠j wymagaj aneksu sporz康zonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-07-16, godzina: 09:30,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > Oferty sk豉dane maj by w j瞛yku polska, pisemnie
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Do czynno軼i podejmowanych przez Zamawiaj帷ego i Wykonawc闚 w post瘼owaniu oudzielenie zam闚ienia publicznego stosuje si przepisy ustawy Pzp, a w sprawach nieuregulowanych jej przepisami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 80/.2. Do czynno軼i podejmowanych przez Zamawiaj帷ego i Wykonawc闚 w post瘼owaniu oudzielenie zam闚ienia publicznego stosuje si Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporz康zenie RODO), kt鏎e wesz這 w 篡cie z dniem 25 maja 2018 r., oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2019 r. poz. 730./.3. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1/, dalej ,,RODO", informuj, 瞠:1) administratorem danych osobowych jest 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu zsiedzib w Radomiu przy ul. Sadk闚 9 nr tel.: 261511500, nrfax.:261511300;2) dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego na Dostaw sprz皻u ch這dniczego, mro幡iczego, gastronomicznego oraz sprz皻u gastronomicznego z monta瞠m dla 42 BLSZ w 2019 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;3) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p騧n. zm./.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Cz窷 nr: 1Nazwa: 1) Sprz皻 篡wno軼iowy /gastronomiczny i ch這dniczy/
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Szafa ch這dnicza o poj. 600-700 L,Szafa ch這dnicza o poj. 1300-1400 L,Szafa mro幡icza o poj. 600-700 L,Szafa mro幡icza o poj. 1300-1400 L.
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 42513000-5,

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach: 30
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zam闚ienia 20,00
  Termin dostawy przedmiotu zam闚ienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Cz窷 nr: 2Nazwa: Kocio warzelny gazowy z monta瞠m
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Kocio warzelny gazowy blokowy 200 L (wraz z monta瞠m).
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 42214100-0,

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach: 30
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zam闚ienia20,00
  Termin dostawy przedmiotu zam闚ienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Cz窷 nr: 3Nazwa: 3) Inny sprz皻 gastronomiczny
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem (wraz z monta瞠m),Patelnia elektryczna uchylna 0,25 m2,Patelnia elektryczna uchylna 0,4 m2,Automatyczna krajalnica do 篡wno軼i - elektryczna ,Obieraczka do ziemniak闚 podw鎩na z separatorem obierzyn,Maszyna wieloczynno軼iowa do jarzyn (nap璠 z podstaw) + 3 przystawki,Maszyna elektryczna do krojenia chleba/krajalnica pieczywa/,Lada bemarowa jezdna 3 komorowa z pojemnikiem GN1/1,Szatkownica do warzyw.
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 42215100-7,

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach: 30
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zam闚ienia20,00
  Termin dostawy przedmiotu zam闚ienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  42 Baza Lotnictwa Szkolnego
  26-603 Radom, Sadk闚 9
  tel.: 261511500,
  fax.: 261511300
  email: Wy郵ij email
  http://www.42blsz.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 54806 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.