google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Miejski Zak豉d Budynk闚 Komunalnych ul. Jan Dekana 10 64-100 Leszno
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2019-08-12

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 585341-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

  Miejski Zak豉d Budynk闚 Komunalnych: Miejski Zak豉d Budynk闚 Komunalnych ul. Jan Dekana 10 64-100 Leszno
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zak豉d Budynk闚 Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 41051244100000, ul. ul. Jana Dekana  10 , 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, pa雟two Polska, tel. 65 5268630, e-mail wykonawstwo@mzbk-leszno.pl, faks 65 5268785.
  Adres strony internetowej (URL): mzbk-leszno.bip.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.mzbk-leszno.gov.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Miejski Zak豉d Budynk闚 Komunalnych ul. Jan Dekana 10 64-100 Leszno
  Numer referencyjny: SWO/06/P/2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiot zam闚ienia obejmuje:- wykonanie pi璚iu uk豉d闚 klimatyzacji dla pomieszcze biurowych- monta jednostek zewn皻rznych i wewn皻rznych- monta ruroci庵闚 miedzianych,- nape軟ienie urz康ze i instalacji obiegu czynnikiem ch這dniczym,- monta ruroci庵闚 z rur pcv,Wymienione powy瞠j prace b璠 wykonane w czynnym biurowcu.

  II.5) G堯wny kod CPV: 39717000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  39717200-3
  39717100-2
  45310000-3


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  60

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o kt鏎ymmowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej wSWO/06/P/2019zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn ubezpieczenia niemniejsz ni 80.000,00 z (s這wnie: osiemdziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100 groszy).
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 5 ust. 2pkt 3) SIWZ, je瞠li wyka瞠, 瞠:a) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okresprowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 nawykonaniu instalacji klimatyzacji na kwot o warto軼i co najmniej 80 000,00 z. brutto (s這wnie:osiemdziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100 groszy).Ponadto Zamawiaj帷y zastrzega, i przez jedn robot, rozumie jedn wykonan robot budowlan w ramach jednejumowy/kontraktu/zlecenia.b) dysponuje minimum jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymispecjalno軼i instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze klimatyzacyjnych i rob鏒 elektrycznych skierowan徙rzez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, odpowiedzialn za kierowanie robotami budowlanymi.Osoba ta b璠zie pe軟i豉 funkcj Kierownika Budowy.Osoby wyznaczone na kierownik闚 budowy musz posiada aktualne za鈍iadczenie o przynale積o軼i do w豉軼iwej izbysamorz康u zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawobudowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub r闚nowa積e uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego ObszaruGospodarczego i - je瞠li jest to wymagane - ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej.Osoby b璠帷e obywatelami kraj闚 cz這nkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od kt鏎ych wymagane s御tosowne uprawnienia budowlane, powinny posiada decyzj w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania wRzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zam闚ienia - zgodnie zustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich UniiEuropejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65).
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠liodr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawwykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokument闚 znajduj帷ych si w og鏊nodost瘼nych ibezp豉tnych bazach danych.Zamawiaj帷y prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Za陰cznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej,na kt鏎ej dost瘼ne s dokumenty, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.Dokumenty podmiot闚 zagranicznych:1) Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ:a) sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejscezamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:- nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przedup造wem terminu sk豉dania ofert.2) Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 14 pkt. 1) powy瞠j,zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osobyalbo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy,z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康uzawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcylub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w zdaniach poprzedzaj帷ych powinny by獞ystawione w terminach odpowiednich dla dokument闚 wymienionych w ust. 14 pkt. 1) niniejszegoRozdzia逝 SIWZ.3) W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc, Zamawiaj帷y upowa積ionymo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nychinformacji dotycz帷ych tego dokumentu.Dokumenty podmiot闚 trzecich:Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadachokre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument闚 wymienionychw Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokument闚 znajduj帷ych si w og鏊nie dost瘼nych bazachdanych.Zamawiaj帷y prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Za陰cznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, nakt鏎ej dost瘼ne s dokumenty, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷egosytuacji ekonomicznej lub finansowej, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) SIWZ: dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej wzakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on徙rzez Zamawiaj帷ego.UWAGA:Zgodnie z orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przed這穎na nawezwanie Zamawiaj帷ego, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonejdzia豉lno軼i powinna by aktualna na dzie z這瞠nia polisy i mie charakter ci庵造 tj.: potwierdza stanspe軟iania przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert.Je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo瞠 za陰czy dokument闚 dotycz帷ych sytuacjifinansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj帷ego, mo瞠 z這篡 inny dokument, kt鏎y wwystarczaj帷y spos鏏 potwierdza spe軟ianie opisanego przez Zamawiaj帷ego warunku udzia逝 wpost瘼owaniu.2) W celu potwierdzenia spe軟iania warunku udzia逝 w postepowaniu dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lubzawodowej okre郵onego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ:a) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminusk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzeniadzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania ipodmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy teroboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, okt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego robotybudowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcanie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty (Za陰cznik nr 5 do SIWZ);b) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼iodpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enianiezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼ioraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (Za陰cznik nr 6 do SIWZ).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Na ofert sk豉daj si nast瘼uj帷e dokumenty i o鈍iadczenia:a) wype軟iony Formularz ofertowy sporz康zony z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 1 do SIWZ,b) kosztorys ofertowy sporz康zony na bazie za陰czonych przedmiar闚 rob鏒 Za陰cznik nr 8 do SIWZ,Za陰cznik nr 12 do SIWZ,c) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ,d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, b璠zie polega na zdolno軼iachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiot闚 - do oferty powiniendo陰czy zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacjizam闚ienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).UWAGA:Zamawiaj帷y informuje, i nie nale篡 za陰cza do oferty dokument闚 i o鈍iadcze na potwierdzenie warunk闚udzia逝 w post瘼owaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 6 pkt 7 niniejszej SIWZ.Dokumenty, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzedzaj帷ym, b璠 sk豉dane dopiero na wezwanieZamawiaj帷ego, przez Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowejinformacji o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼ilub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wrazze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nieprowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Wz鏎 o鈍iadczenia oprzynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt23 ustawy Pzp stanowi Za陰cznik nr 4 do SIWZ.Dow鏚 wniesienia wadium.Je瞠li Wykonawc reprezentuje pe軟omocnik, wraz z ofert sk豉da si pe軟omocnictwo.W przypadku, gdy ofert podpisuje jeden ze wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej do oferty nale篡 za陰czy熜e軟omocnictwo udzielone przez pozosta造ch wsp鏊nik闚 do z這瞠nia oferty w niniejszym post瘼owaniu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Ka盥y Wykonawca musi wnie嗆 wadium w wysoko軼i:- 4.800 z (s這wnie: cztery tysi帷e osiemset z這tych 00/100 groszy)Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:1) pieni康zu;2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zeniekasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).2. Wadium wnoszone w formie pieni篹nej nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego w Bank PKOBP S.A. O/Leszno nr: 93 1020 3088 0000 8402 0005 7034 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego post瘼owaniadotyczy.Kopi polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si z這篡 wraz z ofert.3. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiaj帷ego formach, nale篡 z這篡 wraz z ofert, w oryginale, wosobnej kopercie opisanej w nast瘼uj帷y spos鏏:SWO/06/P/2019Strona 14 z 27Miejski Zak豉d Budynk闚 Komunalnych,ul. Jana Dekana 10 , 64-100 Leszno,,,Wadium - przetarg Wykonanie klimatyzacji i zasilania klimatyzacji w budynku biurowca Miejskiego Zak豉duBudynk闚 Komunalnych w Lesznie przy ul. J. Dekana 10 wraz z kserokopi po鈍iadczon ,,za zgodno嗆 z orygina貫m"4. W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji lub por璚zenia, dokument powinien by犘porz康zony zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winien zawiera nast瘼uj帷e elementy:1) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por璚zenia (Zamawiaj帷ego),gwaranta/por璚zyciela (instytucji udzielaj帷ych gwarancji/por璚zenia) oraz wskazanie ich siedzib;2) okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem;3) kwot gwarancji/por璚zenia;4) termin wa積o軼i gwarancji/por璚zenia;5) bezwarunkowe, nieodwo豉lne i na pierwsze pisemne 膨danie, zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminiezwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta/por璚zyciela do zap豉ty na rzecz Zamawiaj帷ego pe軟ej kwotywadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:? je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:? odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych wofercie,? nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy,? zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego stanie si niemo磧iwe z przyczynle膨cych po stronie Wykonawcy.? je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczynle膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, okt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3ustawy Pzp, co spowoduje brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jakonajkorzystniejszej.6) gwarancja/por璚zenie winno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe;7) gwarancja/por璚zenie musi by wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;8) wszelkie spory dotycz帷e gwarancji/por璚zenia podlegaj rozstrzygni璚iu zgodnie z prawemRzeczypospolitej Polskiej i podlegaj kompetencji s康u w豉軼iwego dla siedziby Zamawiaj帷ego;9) jednocze郾ie Zamawiaj帷y wymaga, aby okres wa積o軼i gwarancji/por璚zenia nie by kr鏒szy ni okreszwi您ania ofert.5. Wadium musi by wniesione przed up造wem terminu sk豉dania ofert, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszejSIWZ.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast瘼uje z chwil uznania 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunku bankowymZamawiaj帷ego, o kt鏎ym mowa powy瞠j, przed up造wem terminu sk豉dania ofert tj. przed up造wem dnia i godzinywyznaczonej jako ostateczny termin sk豉dania ofert.7. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy zostanie odrzucona.8. Je瞠li wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 鈔edniego kursu PLNw stosunku do walut obcych og豉szanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurs闚 鈔ednich walut obcych) w dniuzamieszczenia og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych.9. Je瞠li wadium zostanie wniesione w formach, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdzia逝 SIWZ (wformach, o kt鏎ych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach okre郵ona wwalucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 鈔edniego kursu PLN w stosunku do walut obcychog豉szanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurs闚 鈔ednich walut obcych) w dniu zamieszczenia og這szenia ozam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych.10. Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium wszystkim Wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubuniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, zzastrze瞠niem ust. 14 niniejszego Rozdzia逝 SIWZ.11. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium niezw這cznie pozawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.12. Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminusk豉dania ofert.13. Zamawiaj帷y 膨da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium na podstawie ust. 10powy瞠j, je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcawnosi wadium w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego.14. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25aust. 1 ustawy Pzp, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3ustawy Pzp, co spowoduje brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej.SWO/06/P/2019Strona 15 z 2715. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:1) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie;2) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronieWykonawcy.16. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowa na rachunku bankowym i zwr鏂i je wraz z odsetkamiwynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizjibankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Najni窺za cena ofertowa brutto60,00
  Gwarancja jako軼i 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆dokonania zmian w umowie o udzielenie zam闚ienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksuzaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zam闚ie publicznych niemog wykracza poza okre郵enie przedmiotu zam闚ienia zawartego w SIWZ. W szczeg鏊no軼i Zamawiaj帷y, dopuszcza:1. Zmian terminu realizacji przedmiotu umowy w nast瘼uj帷ych przypadkach:1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczeg鏊no軼i:a) kl瘰ki 篡wio這we,b) warunki atmosferyczne uniemo磧iwiaj帷e prowadzenie rob鏒 budowlanych, przeprowadzanie pr鏏i sprawdze, dokonywanie odbior闚,c) odkrycia w trakcie rob鏒 budowlanych niewypa堯w i niewybuch闚,d) odkrycia w trakcie rob鏒 budowlanych obiekt闚 podziemnych wymagaj帷ych wcze郾iejszej rozbi鏎ki lubusuni璚ia,e) stwierdzenia innego usytuowania obiekt闚 podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu ni篤ynikaj帷e z ewidencji geodezyjnej, co b璠zie wymaga這 odpowiednich zmian w opracowaniach projektowychlub sposobie wykonania rob鏒,2) b璠帷ych nast瘼stwem okoliczno軼i le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i:a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiaj帷ego,b) wstrzymanie rob鏒 przez Zamawiaj帷ego,c) konieczno嗆 usuni璚ia b喚d闚 lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,3) z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy lub Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i w przypadku okoliczno軼i wyst徙ieniasi造 wy窺zej lub z powodu dzia豉nia os鏏 trzecich, kt鏎e to przyczyny ka盥a ze Stron musi udokumentowa,4) zw這ki w dzia豉niu instytucji opiniuj帷ych, uzgadniaj帷ych oraz wydaj帷ych decyzje administracyjne ponad czas(termin) wynikaj帷y z przepis闚 prawa,5) wej軼ie w 篡cie nowych przepis闚, Polskich Norm po up造wie terminu sk豉dania ofert, w czasie wykonywaniaprzedmiotu zam闚ienia, gdy ich wprowadzenie b璠zie powodowa wzrost pracoch這nno軼i wykonania danychopracowa lub projekt闚 o wi璚ej ni 5%.6) konieczno軼i wykonania ,,dodatkowych rob鏒 budowlanych", nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, kt鏎e sta造 si瘽iezb璠ne, skutkuj帷e zmian zakresu rob鏒 i/lub przed逝瞠nia terminu realizacji zam闚ienia. Udzielenie zam闚ieniadodatkowego musi by poprzedzone sporz康zeniem protoko逝 konieczno軼i,7) konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych, rozumianych w spos鏏 jak ni瞠j:a) roboty zamienne polegaj na tym, 瞠 Wykonawca zobowi您uje si do wykonania zam闚ienia podstawowegow spos鏏 odmienny od okre郵onego w umowie,b) konieczno嗆 wykonania rob鏒 zamiennych zachodzi mi璠zy innymi w sytuacji, gdy:? materia造 budowlane, osprz皻 lub urz康zenia przewidziane do wykonania zam闚ienia, wskazanew dokumentacji projektowej, nie mog by u篡te przy realizacji przedmiotu zam闚ienia z powoduzaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zast徙ienia innymi lub lepszymi,? w trakcie wykonania przedmiotu zam闚ienia nast徙i豉 zmiana przepis闚 Prawa budowlanego,? w czasie realizacji budowy zmieni si warunki techniczne wykonania przedmiotu zam闚ienia (np. PolskaNorma),? w trakcie realizacji przedmiotu zam闚ienia wyst徙i豉 konieczno嗆 zmiany technologii wykonania rob鏒.Zmiana terminu realizacji przedmiotu zam闚ienia mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu, o czas niezb璠ny dowykonywania przedmiotu zam闚ienia, w spos鏏 nale篡ty, nie d逝瞠j jednak, ni o czas trwania okoliczno軼iwymienionych w pkt. 1 powy瞠j.Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) - 7) b璠 wprowadzane wy陰cznie w zakresie umo磧iwiaj帷ym oddanieprzedmiotu zam闚ienia do u篡tkowania.2. Zmiany osobowe:1) Zmiana os鏏, przy pomocy, kt鏎ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymuj帷e si conajmniej r闚nowa積ymi uprawnieniami budowlanymi, o kt鏎ych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, kt鏎ego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponuj帷egoco najmniej por闚nywalnym do鈍iadczeniem, potencja貫m technicznym i osobowym ni podwykonawca wskazanyw zawartej umowie;3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w por闚naniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.3. Pozosta貫 zmiany:1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacj ustawyo podatku od towar闚 i us逝g, o kwot wynikaj帷 z tej zmiany;2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob鏒 zamiennych w sytuacji, gdy warto嗆 rob鏒zamiennych jest r騜na od warto軼i rob鏒 zamienianych, o kwot wynikaj帷 z tej zmiany;W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nast徙i po wyliczeniu warto軼i rob鏒 zamiennych i/lub niewykonanychrob鏒 i/lub niedostarczonych materia堯w. Wycena nast徙i przez Zamawiaj帷ego na podstawie z這穎nej przezWykonawc oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji-鈔ednich cen SEKOCENBUDU dla wojew鏚ztwawielkopolskiego z ostatniego kwarta逝 poprzedzaj帷ego powy窺ze rozliczenie.3) Zmiana danych zwi您anych ze zmian nr rachunku bankowego Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w 5 ust. 5 niniejszejUmowy4) Rezygnacja przez Zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci przedmiotu zam闚ienia, je瞠li:a) zrealizowanie przedmiotu umowy w ca這軼i nie b璠zie mo磧iwe w terminie okre郵onym w 2 ust. 1 niniejszejUmowy,b) zrealizowanie przedmiotu umowy w ca這軼i nie b璠zie mo磧iwe z przyczyn technicznych, albo na skutekzmiany przepis闚 prawnych np. p. po., bhp, norm technicznych,c) nast徙i豉 zmiana technologii, sposobu wykonania rob鏒, liczba lub asortyment dostarczonych urz康ze.W takim przypadku wynagrodzenie przys逝guj帷e Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj帷yzap豉ci za wszystkie spe軟ione 鈍iadczenia oraz udokumentowane koszty, kt鏎e Wykonawca poni鏀 w zwi您kuz wynikaj帷ymi z umowy planowanymi 鈍iadczeniami.4. Zmian umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych od dotychczasowegoWYKONAWCY, nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, o ile sta造 si niezb璠ne i zosta造spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:a) zmiana WYKONAWCY nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych,w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interoperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zam闚ionychw ramach zam闚ienia podstawowego,b) zmiana WYKONAWCY spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dlazamawiaj帷ego,c) warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie;2) zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:a) konieczno嗆 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t御taranno軼i, nie m鏬 przewidzie,b) warto嗆 zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie;3) Wykonawc, kt鏎emu zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, ma zast徙i nowy WYKONAWCA:a) w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowegoWYKONAWCY lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spe軟ia warunki udzia逝w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnychzmian umowy,b) w wyniku przej璚ia przez zamawiaj帷ego zobowi您a WYKONAWCY wzgl璠em jego Podwykonawc闚4) zmiany, niezale積ie od ich warto軼i, nie s istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.5) 陰czna warto嗆 zmian jest mniejsza ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jestmniejsza od 15% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie.5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zam闚ie publicznych, m. in.:1) Zmiana danych zwi您anych z obs逝g administracyjno-organizacyjn umowy.2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os鏏 wskazanych do kontakt闚 mi璠zy Stronami.6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:1) Strona wyst瘼uj帷a o zmian postanowie niniejszej umowy zobowi您ana jest do udokumentowania zaistnieniaokoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.2) wniosek o zmian postanowie umowy musi by wyra穎ny na pi鄉ie.3) warunkiem dokonania zmian jest z這瞠nie wniosku przez stron inicjuj帷 zmian, zawieraj帷ego:a) opis propozycji zmiany,b) uzasadnienie zmiany,c) opis wp造wu zmiany na termin realizacji umowy.4) Zmiana umowy mo瞠 nast徙i wy陰cznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa積o軼i.7. Wykonawca nie b璠zie uprawniony do 瘸dnego przed逝瞠nia terminu wykonania umowy i zwi瘯szenia wynagrodzeniaw zakresie, w jakim konieczno嗆 dokonania zmiany zosta豉 spowodowana przez jakikolwiek b陰d lub op騧nienie zestrony Wykonawcy, w陰cznie z b喚dem lub op騧nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikaj帷egoz obowi您k闚 Wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-08-27, godzina: 09:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiaj帷y informuje, 瞠:? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zak豉du Budynk闚 Komunalnych ul. JanaDekana 10 64-100 Leszno? dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczy Inspektora ochrony danychosobowych, Pana Jakuba Walczaka z kt鏎ym mo積a kontaktowa si pod adresem e-mail: mzbk@post.pl? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu zwi您anymz post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn.: ,,Wykonanie klimatyzacji i zasilania klimatyzacji wbudynku biurowca Miejskiego Zak豉du Budynk闚 Komunalnych w Lesznie przy ul. Dekana 10 " znaksprawy: SWO/06/P/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacjapost瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";? Pani/Pana dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego/organizacji mi璠zynarodowej;? Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dniazako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;? obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiemustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ieniapublicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa dosprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego anizmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝oraz jego za陰cznik闚);- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowychz zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania niema zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochronyprawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesupublicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO, o kt鏎ej mowa w art. 77RODO;? nie przys逝guje Pani/Panu:- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw徙rawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miejski Zak豉d Budynk闚 Komunalnych
  64-100 Leszno, ul. Jana Dekana 10
  tel.: 65 5268630
  fax.: 65 5268785
  email: Wy郵ij email
  http://mzbk-leszno.bip.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 68919 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.