google

    chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

    Ogłoszenia kategorie

    Kursy walut 16.09.2019
    1 USD
    3.9116
    -0.0004
    1 EUR
    4.3262
    -0.0134
    1 CHF
    3.9500
    -0.0108
    1 GBP
    4.8609
    -0.0096
    1 RUB
    0.0610
    0.0001
    Newsletter
    Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
    Podaj imię i nazwisko:
    Twój adres email:
     
    Zamów czasopismo
    Flash do sciagniecia:

    Get Adobe Flash player

    Zobacz na mapie
    Chcę dodać:
    W zasięgu km

    • Dostawa, montaż i rozruch agregatu wody lodowej do obsługi 2 central wentylacyjnych widowni i dużej sceny Wrocławskiego Teatru Współczesnego
    • Region: dolnośląskie
    • Zamieszczono: 2019-09-06

    Szczegóły przetargu    Ogłoszenie nr 594397-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

    Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego: Dostawa, montaż i rozruch agregatu wody lodowej do obsługi 2 central wentylacyjnych widowni i dużej sceny Wrocławskiego Teatru Współczesnego
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

    Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

    Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

    Nie


    Nazwa projektu lub programu

    O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

    Nie


    Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

    Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

    Nie

    Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

    Nie

    Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

    Nie


    Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

    Nie

    W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
    Informacje dodatkowe:

    I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27987000000000, ul. ul. Rzeźnicza  12 , 50-132  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 588 900, e-mail administracja@wteatrw.pl, faks 713 688 955.
    Adres strony internetowej (URL): www.wteatrw.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

    I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

    Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

    I.4) KOMUNIKACJA:
    Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

    Nie


    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Nie
    www.wteatrw.pl


    Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

    Nie


    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
    Elektronicznie

    Nie
    adres


    Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    Nie
    Inny sposób:

    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    Nie
    Inny sposób:

    Adres:


    Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

    Nie
    Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


    II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i rozruch agregatu wody lodowej do obsługi 2 central wentylacyjnych widowni i dużej sceny Wrocławskiego Teatru Współczesnego
    Numer referencyjny: 1/2019
    Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

    Nie


    II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
    II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
    Zamówienie podzielone jest na części:

    Nie
    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

    Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:    II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch agregatu wody lodowej do obsługi 2 central wentylacyjnych widowni i dużej sceny Wrocławskiego Teatru Współczesnego w związku z zakończeniem robót budowlanych i instalacyjnych dla inwestycji ,,Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej: OPZ:2.1. Demontaż istniejącego agregatu wody lodowej wraz z osprzętem typu ECGH120 firmy Trane o mocy chłodniczej 60 kW, utylizacja materiałów, wykonanie prac porządkowych, remontowych pod montaż nowego agregatu wody lodowej z osprzętem w pomieszczeniu piwnicy.2.2. Dostawa i montaż nowego agregatu wody lodowej z osprzętem i modułem do sygnalizowania podstawowych informacji o pracy agregatu, w tym występujących awariach.2.3. Wykonanie/korekta instalacji chłodu i wpięcie do niej agregatu wody lodowej na potrzeby obsługi centrali wentylacyjnej AHU1, obsługującej dużą scenę, i AHU2 obsługującej widownię.2.4. Wyposażenie centrali wentylacyjnej AHU1 w chłodnicę wraz z osprzętem, wyposażenie centrali wentylacyjnej AHU2 w osprzęt do obsługi istniejącej nowej chłodnicy.2.5. Doprowadzenie zasilenia elektrycznego do agregatu po istniejącej trasie kablowej z rozdzielni głównej na parterze budynku.2.6. Montaż 2 skraplaczy na wewnętrznym dachu budynku Teatru nad centralą AHU2.2.7. Wykonanie instalacji freonowej łączącej skraplacze z agregatem wody lodowej.2.8. Wyposażenie centrali wentylacyjnej AHU1 w chłodnicę, wyposażenie centrali wentylacyjnej AHU2 w osprzęt do obsługi istniejącej nowej chłodnicy.2.9. Rozruch agregatu wody lodowej i instalacji chłodu na potrzeby 2 central wentylacyjnych.2.10. Przeszkolenie personelu Zamawiającego i wyznaczonych serwisantów z obsługi urządzeń.2.11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, dostarczenie dokumentacji technicznej sprzętu.

    II.5) Główny kod CPV: 42500000-1
    Dodatkowe kody CPV:
    Kod CPV
    45331210-1


    II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:


    (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


    II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
    Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, tj. zamówienia uzupełniającego. Jego przedmiotem może być wykonanie dodatkowych instalacji, prac i usług związanych z dostawą, montażem i rozruchem agregatu wody lodowej. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień. Podstawą określenia wartości umowy będą ceny obowiązujące w aktualnych cennikach usług i robót wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, np. SEKOCENBUD. W przypadku braku danej pozycji w cenniku dopuszcza się wycenę indywidualną zaakceptowaną przez Zamawiającego.
    II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
    miesiącach:    lub dniach:
    lub
    data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-10

    II.9) Informacje dodatkowe: 1. Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy.2. Zakończenie - najpóźniej do dnia 10.12.2019 r..

    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

    III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
    Określenie warunków:
    Informacje dodatkowe
    III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
    Określenie warunków: 5.4. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem umowy na kwotę co najmniej 200 000 zł.
    Informacje dodatkowe
    III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
    Określenie warunków: 5.2 Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie co najmniej dwóch dostaw, montażu i rozruchu agregatu wody lodowej o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usług, nie później niż na dzień poprzedzający złożenie oferty.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowód właściwego wykonania robót budowlanych poprzez dostarczenie referencji, poświadczenia lub innego dokumentu, zawierającego nazwę inwestycji, zakres robót, wartość robót, nazwę i adres Zamawiającego. 5.3 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót branży sanitarnej specjalność wentylacja i klimatyzacja - mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tej specjalności, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz pełniła funkcję kierownika robót tej specjalności przy co najmniej jednej robocie budowlanej lub dostawie i montażu o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto. - 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót branży elektrycznej - mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tej specjalności, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz pełniła funkcję kierownika robót tej specjalności przy jednej robocie budowlanej lub dostawie i montażu o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.
    Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
    Informacje dodatkowe: Kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które wydane zostały na podstawie wcześniej wydanych przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą wykonywać również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - tj. Dz.U. 2016.65 ze zm., ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, tj. Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.).

    III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

    III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
    III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
    Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
    Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
    Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)    Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

    III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
    Tak
    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
    Nie

    III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

    III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

    III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
    6.1 Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, czyli tych, o których mowa w punkcie 5a pkt 1 niniejszej SIWZ.6.2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.6.3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.4 Wykaz dostaw, montażu i rozruchu agregatu wody lodowej, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, spełniających wymagania określone w pkt. 5.2 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem okresu składania ofert oraz załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumenty - oświadczenie wykonawcy.6.5 Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami6.6 Dokument (polisa/umowa) potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem umowy na kwotę co najmniej 200 000 zł.
    III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

    III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

    III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

    6.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu musi wynikać przede wszystkim:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów;- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    SEKCJA IV: PROCEDURA

    IV.1) OPIS
    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
    IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

    Nie
    Informacja na temat wadium


    IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

    Nie
    Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


    IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

    Nie
    Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
    Nie
    Informacje dodatkowe:


    IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

    Nie
    Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
    Nie
    Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


    IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
    (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

    Liczba wykonawców  
    Przewidywana minimalna liczba wykonawców
    Maksymalna liczba wykonawców  
    Kryteria selekcji wykonawców:


    IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

    Umowa ramowa będzie zawarta:

    Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

    Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

    Informacje dodatkowe:

    Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

    Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

    Informacje dodatkowe:

    W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

    Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


    IV.1.8) Aukcja elektroniczna
    Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
    Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

    Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
    Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

    Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


    Czas trwania:

    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
    IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
    IV.2.2) Kryteria
    KryteriaZnaczenie
    Cena60,00
    Gwarancja40,00

    IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
    Nie
    IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
    IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
    Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

    Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
    Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
    Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

    Informacje dodatkowe


    IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
    Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

    Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

    Wstępny harmonogram postępowania:

    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
    Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


    Informacje dodatkowe:

    IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
    Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

    Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    Informacje dodatkowe:

    IV.4) Licytacja elektroniczna
    Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

    Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

    Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

    Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

    Czas trwania:

    Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
    Data: godzina:
    Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

    Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


    Informacje dodatkowe:

    IV.5) ZMIANA UMOWY
    Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
    Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
    1. Z zastrzeżeniem ust. 2 zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.2. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty 1, 2, 4 i 5 ustawy Pzp lub gdy zachodzi jedna z niżej opisanych okoliczności:1) wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT3. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 w związku z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług i prac związanych z dostawą, montażem i rozruchem agregatu wody lodowej, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona w jego wartości, ustala się następujące zasady postępowania:1) rozpoczęcie wykonywania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług i prac wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy udzielanych na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony aneksu zmieniającego zapisy niniejszej umowy w tym zakresie.2) podstawą do ustalenia wynagrodzenia za wykonanie zamówienia polegających na powtórzeniu podobnych usług i prac będzie oferta Wykonawcy na podstawie aktualnych cenników robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych, np. Sekocenbud, a w przypadku braku danej pozycji w cennikach, indywidualna wycena Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 4. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili podpisywania niniejszej umowy, w szczególności:1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie dostaw;2) wystąpienia klęsk żywiołowych;3) wystąpienia utrudnień/komplikacji w wyniku działania lub braku działania organów administracji i innych organów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji.5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 4 termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do ich wykonania. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.
    IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

    Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

    IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
    Data: 2019-09-20, godzina: 12:00,
    Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

    Wskazać powody:

    Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    > polski
    IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
    IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
    IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
    IV.6.6) Informacje dodatkowe:

    ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH    Dane kontaktowe

    Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
    50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12
    tel.: 713 588 900
    fax.: 713 688 955
    email: Wyślij email
    http://www.wteatrw.pl
     
    Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z chlodnictwo.biz!
    Dziękujemy
     
    ID ogloszenia: 76559 Wróć do listy przetargów

    Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
    Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
    wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.