google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 16.09.2019
  1 USD
  3.9116
  -0.0004
  1 EUR
  4.3262
  -0.0134
  1 CHF
  3.9500
  -0.0108
  1 GBP
  4.8609
  -0.0096
  1 RUB
  0.0610
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym
  • Region: opolskie
  • Zamieszczono: 2019-09-06

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 594428-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

  Miasto Opole: Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. ,,PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym"
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Opole, krajowy numer identyfikacyjny 53141266800000, ul. Rynek-Ratusz  - , 45-015  Opole, woj. opolskie, pa雟two Polska, tel. 77 44 38 702, e-mail pzp@um.opole.pl, faks 77 44 58 326.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.um.opole.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.bip.um.opole.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  pisemnie
  Adres:
  Urz康 Miasta Opola. Wydzia Zam闚ie Publicznych (budynek Instytutu 奸御kiego), 45-081 Opole, ul. Piastowska 17, pok鎩 515.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. ,,PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym"
  Numer referencyjny: ZP.271.3.9.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiot zam闚ienia: wykonanie wentylacji basenu z wymian centrali wentylacyjnej i okien, wymian wentylator闚 promieniowych na central wentylacyjn dla sali gimnastycznej, pod陰czenie istniej帷ej centrali wentylacyjnej do przewodu nawiewnego i wywiewnego zaplecza sali gimnastycznej.Roboty rozbi鏎kowe w zakresie:o Wykonanie otworu technologicznego umo磧iwiaj帷ego transport urz康ze do wewn徠rz budynku, a nast瘼nie zamurowanie wykonanego otworu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.o Wykonanie otwor闚 umo磧iwiaj帷ych monta nowych ci庵闚 wentylacyjnych.o Demonta okien wzd逝 niecki basenu.o Demonta istniej帷ych grzejnik闚 軼iennych zlokalizowanych na hali basenu oraz instalacji grzewczej prowadzonej w podbaseniu.o Wykonanie otworu w 軼ianie zewn皻rznej pod projektowan wyrzutni powietrza.o Demonta istniej帷ej centrali wentylacyjnej dla basenu.o Demonta istniej帷ych ci庵闚 wentylacyjnych wraz z ich utylizacj (z wyj. ju wymienionych ci庵闚 wentylacyjnych N49-N71 i W12-W30).o Demonta wentylator闚 promieniowych obs逝guj帷ych sal gimnastyczn oraz central wentylacyjn obs逝guj帷ej basen.o Demonta nagrzewnicy kana這wej wraz z ruroci庵ami i zaworami.o Demonta czerpni 軼iennej.o Skucie istniej帷ych fundament闚 pod wentylatorami promieniowymi.o Przer鏏ka instalacji cieplnej w miejscach kolizji z projektowan instalacj mechaniczn.o Wykucie z muru stolarki okiennej.o Poszerzenie otwor闚 pod czerpni powietrza.o Rozebranie 軼ian drewnianych z p造t wi鏎owo-cementowych w korytarzu oraz w podbaseniu.o Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materia堯w budowlanych po pracach rozbi鏎kowych.Roboty budowlane w zakresie:o Monta okien witrynowych 3-szybowych o wsp馧czynniku przenikania ciep豉 0,8 W/m2K z wymian parapet闚. o Monta central wentylacyjnych z pe軟 automatyk sygnalizacyjno-alarmow dla wentylacji basenu i sali gimnastycznej.o Monta kana堯w i kszta速ek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej zaizolowane samoprzylepn we軟 mineraln w p豉szczu aluminiowym gr. 20 i 50 mm.o Pod陰czenie istniej帷ej centrali wentylacyjnej do przewod闚 wentylacyjnych zaplecza sali gimnastycznej.o Monta aluminiowej szyny nawiewnej pod oknami oraz kratek wentylacyjnych.o Monta kratek wentylacyjnych na istniej帷ych przewodach w pomieszczeniach szatni i natryskach sali gimnastycznej.o Monta wyrzutni dachowej na przewodzie wywiewnym z basenu.o Monta czerpni 軼iennej w kolorze elewacji 2000x2000mm.o Wymurowanie komina na istniej帷ej wyrzutni powietrza z sali gimnastycznej i zaplecza sportowego.o Doprowadzenie czynnika grzewczego i pod陰czenie nagrzewnic do istniej帷ych instalacji.o Monta na przej軼iach g堯wnych ci庵闚 wentylacyjnych z maszynowni klap po瘸rowych z si這wnikami z mo磧iwo軼i pod陰czenia do SAP.o Monta na przewodach nawiewnych D125mmm na widowni klap po瘸rowych z si這wnikami z mo磧iwo軼i pod陰czenia do SAP. o Wykonanie instalacji elektrycznej (zasilania wentylator闚, tablic rozdzielczych, instalacji uziemiaj帷ej i sterowania wraz z programowaniem sterownika automatyki central wentylacyjnych, okablowanie klap ppo.). o Wykonanie rob鏒 murowych z ceg造 ceramicznej i bloczk闚 betonowych.o Tynkowanie.o Wykonanie pomiar闚 skuteczno軼i ochrony przeciwpora瞠niowej, zadzia豉nia zabezpiecze oraz skuteczno軼i izolacji przewod闚.o Uruchomienie, regulacja i badanie skuteczno軼i dzia豉nia wentylacji i zadzia豉nia klap po瘸rowych.o W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi co najmniej raz w roku przegl康y okresowe zamontowanych urz康ze.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45000000-7
  45110000-1
  45212200-8
  45262300-4
  45262500-6
  45310000-3
  45410000-4
  45421100-5
  45432100-5
  45442100-8


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:  3   lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zam闚ienia: do 3 miesi璚y od daty przekazania placu budowy.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:? wykonali w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej dwie roboty polegaj帷e na wykonaniu instalacji wentylacyjnej o warto軼i minimum 300 000 z brutto ka盥a, ? dysponuj kierownikiem budowy posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze lub w ograniczonym zakresie;? dysponuj kierownikiem rob鏒 posiadaj帷ym uprawnienia budowlane w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze lub w ograniczonym zakresie.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa.Zamawiaj帷y samodzielnie pobierze ww. dokument, je郵i b璠zie mo積a go uzyska z og鏊nodost瘼nej i bezp豉tnej bazy danych.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  a. wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone; przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty; Wz鏎 wykazu za陰czono do SIWZ. b. wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;Wz鏎 wykazu do陰czono do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, ww. o鈍iadczenie (pkt. III.3) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenie ma potwierdza spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia.2. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟ienia - w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby - warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da tak瞠 o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzia逝 dotycz帷e tych podmiot闚/zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzia逝.W przypadku wykazania do鈍iadczenia lub zdolno軼i zawodowej, kt鏎e udost瘼ni inny podmiot, Wykonawca do formularza ,,OFERTA PRZETARGOWA" za陰cza pisemne zobowi您anie do udost瘼nienia tego do鈍iadczenia lub zdolno軼i zawodowej wystawione przez podmiot udost瘼niaj帷y. 3. Dokument potwierdzaj帷y wniesienie wadium.4. Pe軟omocnictwo, je瞠li Wykonawca ustanowi pe軟omocnika, pe軟omocnictwo obowi您kowe w przypadku konsorcjum. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej Wykonawca mo瞠 z這篡 wraz o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawc闚 wniesienia wadium.1) Zamawiaj帷y okre郵a kwot wadium w wysoko軼i 12 000 z2) Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. 3) Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego Nr 47 1160 2202 0000 0002 1515 3330 w Banku Millenium. Kserokopi polecenia przelewu za陰cza si do oferty.4) W przypadku wniesienia wadium w por璚zeniach lub gwarancjach, orygina por璚zenia lub gwarancji nale篡 do陰czy do oferty wraz z kopi por璚zenia lub gwarancji po鈍iadczon za zgodno嗆 z orygina貫m. Zaleca si aby orygina por璚zenia lub gwarancji nie by trwale zszyty/zbindowany z ofert. 5) Por璚zenie lub gwarancja powinny zawiera zapis uwzgl璠niaj帷y wszystkie warunki zatrzymania wadium, okre郵one w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Powinny r闚nie zawiera o鈍iadczenie o bezwarunkowym zobowi您aniu do zap豉ty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku por璚zenie lub gwarancja nie b璠zie spe軟ia豉 wymaga Zamawiaj帷ego. 6) Beneficjentem gwarancji jest Miasto Opole, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole.7) Zwrot lub zatrzymanie wadium nast瘼uje w przypadkach okre郵onych w art. 46 Prawa.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:


  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej

  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji na roboty budowlane40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Dopuszcza si mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartych w umowie w przypadku:1. zmiany przepis闚 prawnych maj帷ych wp造w na realizacj umowy, a w szczeg鏊no軼i na jej zakres, termin;2. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmian formy organizacyjno-prawnej, przekszta販eniem lub po陰czeniem z inn firm;3. zmiany os鏏 przewidzianych do kierowania, nadzorowania rob鏒 wymienionych w ofercie;4. wyst徙ienia sytuacji niemo磧iwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a maj帷ej wp造w na realizacj rob鏒;5. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej konieczno軼i realizacji dodatkowych rob鏒 budowlanych, nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, o ile sta造 si niezb璠ne i zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:? zmiana Wykonawcy nie zosta豉 dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interoperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zam闚ionych w ramach zam闚ienia podstawowego, ? zmiana wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla Zamawiaj帷ego, ? warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie.6. zmiany terminu wykonania rob鏒 spowodowanej:? udzieleniem zam闚ienia dodatkowego powoduj帷ego wstrzymanie realizacji zam闚ienia podstawowego, je瞠li zam闚ienie to wp造nie na zmian terminu wykonania rob鏒;? wstrzymaniem rob鏒 przez uprawniony organ, z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy;? zaistnieniem si造 wy窺zej. Si豉mi wy窺zymi w rozumieniu Zamawiaj帷ego s m.in. z這郵iwe uszkodzenie wa積ych urz康ze, po瘸r, awarie niezale積e od Zamawiaj帷ego.Przewidziane powy瞠j okoliczno軼i stanowi帷e podstaw zmian do umowy, stanowi uprawnienie Zamawiaj帷ego nie za jego obowi您ek.Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i za zgod obu stron. Wszelkie zmiany musz by dokonywane z zachowaniem art. 140 ust. 1 oraz ust. 3 Prawa stanowi帷ego, 瞠 umowa podlega uniewa積ieniu w cz窷ci wykraczaj帷ej poza okre郵enie przedmiotu zam闚ienia zawartego w SIWZ.Warunkiem zmiany umowy b璠zie udokumentowany wniosek Zamawiaj帷ego lub Wykonawcy, a zmiana mo瞠 nast徙i w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawid這wej realizacji zam闚ienia oraz gdy Strony wyra膨 na to zgod. Strona wnosz帷a o zmiany inicjuje zmian pisemnie, podaj帷:a) opis zmiany,b) uzasadnienie zmiany,c) czas wykonywania umowy (je郵i wymaga),d) wp造w zmiany na realizacj umowy,e) przedstawia propozycj aneksu do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-09-23, godzina: 11:30,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > j瞛yk polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCHW CELU ZWI╴ANYM Z POST襾OWANIEM O UDZIELENIE ZAM紟IENIA PUBLICZNEGOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuj, 瞠: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzib Urz康 Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl , tel. (+48 77) 45 11 800;? inspektorem ochrony danych osobowych w Urz璠zie Miasta Opola jest Pan Grzegorz Marcjasz, kontakt: ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl *;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem nr ZP.271.3.9.2019 o udzielenie zam闚ienia publicznego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 oraz art. 139 ust. 3 Prawa; ? Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy, w przypadku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia dofinansowywanego ze 鈔odk闚 unijnych dane osobowe przechowywane b璠 bezterminowo;? obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach Prawa, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z Prawa; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;? nie przys逝guje Pani/Panu:- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ________________* Wyja郾ienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, je瞠li w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzaj帷ego istnieje obowi您ek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owaniao udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z Prawem oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.*** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miasto Opole
  45-015 Opole, Rynek-Ratusz -
  tel.: 77 44 38 702
  fax.: 77 44 58 326
  email: Wy郵ij email
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 76748 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Reklama sponsorowana: Zam闚 reklam
  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.