google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 16.09.2019
  1 USD
  3.9116
  -0.0004
  1 EUR
  4.3262
  -0.0134
  1 CHF
  3.9500
  -0.0108
  1 GBP
  4.8609
  -0.0096
  1 RUB
  0.0610
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Remont instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu u篡tkowym przy ul. Targowej 42 lokal 2A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.78.2019
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-09-09

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 594969-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.

  Zak豉d Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Praga P馧noc m. st. Warszawy: Remont instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu u篡tkowym przy ul. Targowej 42 lokal 2A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.78.2019
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zak豉d Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Praga P馧noc m. st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 01151334300000, ul. Jagiello雟ka  23 , 03-719  Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
  Adres strony internetowej (URL): www.zgn-praga-waw.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.zgn-praga-waw.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.zgn-praga-waw.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Osobi軼ie lub poczt
  Adres:
  Zak豉d Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Praga P馧noc m.st. Warszawy, ul. Jagiello雟ka 23, 03-719 Warszawa, pok. 26, Biuro Podawcze Parter


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Remont instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu u篡tkowym przy ul. Targowej 42 lokal 2A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.78.2019
  Numer referencyjny: DNZP.261.78.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiot zam闚ienia obejmuje wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu u篡tkowym przy ul. Targowej 42 lokal 2A w Warszawie oraz wykonanie projektu powykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej - inwentaryzacja istniej帷ej instalacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie rob鏒, a tak瞠 z dodatkowymi rysunkami i opisami odzwierciedlaj帷ymi rzeczywisty stan wykonanego obiektu budowlanego. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia i spos鏏 realizacji okre郵aj za陰czniki stanowi帷e integraln cz窷 siwz tj. Przedmiar - Za陰cznik Nr 4 do siwz, Inwentaryzacja instalacji sanitarnych - Za陰cznik Nr 5 do siwz, Projekt umowy - Za陰cznik Nr 6 do siwz oraz siwz.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45330000-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331210-1


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-12-02

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie ni窺z ni 100 000 z oraz b璠zie posiada takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zam闚ienia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠:1) wykona, w spos鏏 nale篡ty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy, w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane obejmuj帷e swoim zakresem prace remontowe instalacji wentylacji mechanicznej o warto軼i minimum 100 000 z ka盥a.W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia przez dw鏂h lub wi璚ej Wykonawc闚 warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li 1 z wykonawc闚 wyka瞠, 瞠 wykona, w spos鏏 nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zy, w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane obejmuj帷e swoim zakresem prace remontowe instalacji wentylacji mechanicznej o warto軼i minimum 100 000 z ka盥a.2) Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w bran篡 sanitarnej - jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob鏒 budowlanych bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z zm.) i aktualne za鈍iadczenie o przynale積o軼i do Izby In篡nier闚 Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117),3) Dysponuje do bezpo鈔edniej realizacji przedmiotu zam闚ienia osobami - co najmniej 5 osobami - wym鏬 zatrudnienia w oparciu o umow o prac, przez ca造 okres realizacji umowy o zam闚ienie publiczne w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 2) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 3) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1) dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego tj. nie ni窺z ni 100 000 z ;2) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty;3) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) wype軟iony formularz ofertowy sporz康zony z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za陰cznik Nr 1 do siwz; 2) Kosztorys ofertowy - Za陰cznik Nr 4 do oferty; 3) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22 a pzp - tj. zaistnienia okoliczno軼i o kt鏎ych mowa w Rozdziale V ust. 4 siwz sk豉da zobowi您anie innych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia, zawieraj帷e w szczeg鏊no軼i elementy okre郵one w Rozdziale V ust. 4 pkt. 2 siwz.4) wadium wnoszone w por璚zeniach lub gwarancjach nale篡 do陰czy w oryginale do oferty, natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieni康zu - Zamawiaj帷y zaleca do陰czenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdzia逝 VIII niniejszej siwz;5) pe軟omocnictwo -w przypadku podpisania oferty oraz po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m kopii dokument闚 przez osob niewymienion w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nale篡 do oferty do陰czy stosowne pe軟omocnictwo w oryginale lub kopii po鈍iadczonej notarialnie, kt鏎e w swej tre軼i jednoznacznie wskazuje czynno軼i do kt鏎ych pe軟omocnik jest umocowany. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przeka瞠 zamawiaj帷emu orygina o鈍iadczenia o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wadium w kwocie 6 500,00 z s這wnie: sze嗆 tysi璚y pi耩set z這tych. Szczeg馧owe informacje dotycz帷e wadium, zawarte s w Rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku - ZGN w Dzielnicy Praga P馧noc m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
  Nie
  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia - zosta造 okre郵one w projekcie umowy stanowi帷ym integraln cz窷 specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia stanowi帷ym Za陰cznik Nr 6 do siwz oraz w Rozdziale XVI ust. 5 siwz.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-09-24, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  W zwi您ku z realizacj wymog闚 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przys逝guj帷ych Pani/Panu prawach z tym zwi您anych.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zak豉d Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Praga-P馧noc m.st. Warszawy, z siedzib przy ul. Jagiello雟kiej 23, 03-719 Warszawa (zwany dalej: Administratorem).2. Z Administratorem danych osobowych mo瞠 Pani/Pan skontaktowa si pisemnie pod wy瞠j wskazanym adresem jego siedziby, za pomoc adresu e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 205 41 00.3. Je郵i ma Pani/Pan pytania dotycz帷e sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a tak瞠 przys逝guj帷ych Pani/Panu uprawnie mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa z Inspektorem Ochrony Danych w Zak豉dzie Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Praga-P馧noc m.st. Warszawy za pomoc adresu e-mail: iod@zgn-praga-pn.pl, telefonicznie pod numerem: 22 205 41 08, a tak瞠 listownie pod adresem Administratora (z dopiskiem: IOD).4. Pani/Pana dane osobowe b璠 przetwarzane w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego: Remont instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu u篡tkowym przy ul. Targowej 42 lokal 2A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.78.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.5. Podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wype軟ienie obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa, w szczeg鏊no軼i: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych (dalej: ustawy Pzp), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, okre郵onym w przepisach ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisach wykonawczych, a w szczeg鏊no軼i Rozporz康zenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakie mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Konsekwencje nie podania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust 3 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe mog by przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdy co do zasady post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego jest jawne. 8. Ograniczenie dost瘼u do Pani/Pana danych osobowych mo瞠 wyst徙i jedynie w szczeg鏊nych przypadkach, je郵i jest to uzasadnione ochron prywatno軼i zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.9. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy. Po tym czasie Pani/Pana dane b璠 przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa.10. W zwi您ku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys逝guj Pani/Panu nast瘼uj帷e uprawnienia:a. na podstawie art. 15 RODO - prawo dost瘼u do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;b. na podstawie art. 16 RODO - prawo do 膨dania sprostowania (poprawiania lub uzupe軟ienia) Pani/Pana danych osobowych - w przypadku, gdy dane s nieprawid這we lub niekompletne?;c. na podstawie art. 18 RODO - prawo do 膨dania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w豉軼iwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 瞠 przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.11. Nie przys逝guje Pani/Panu prawo do:a. w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO 膨dania usuni璚ia Pani/Pana danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);b. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 21 RODO, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.12. Pani/Pana dane osobowe nie b璠 wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zak豉d Gospodarowania Nieruchomo軼iami w Dzielnicy Praga P馧noc m. st. Warszawy
  03-719 Warszawa, Jagiello雟ka 23
  tel.: +48228186741
  fax.: +48228186741
  email: Wy郵ij email
  http://www.zgn-praga-waw.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 77275 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Reklama sponsorowana: Zam闚 reklam
  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.