google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 21.10.2019
  1 USD
  3.8307
  -0.0196
  1 EUR
  4.2775
  -0.0069
  1 CHF
  3.8899
  -0.007
  1 GBP
  4.9709
  0.0038
  1 RUB
  0.0601
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • System klimatyzacji w pomieszczeniach Urz璠u Miejskiego w Piszu
  • Region: warmi雟ko-mazurskie
  • Zamieszczono: 2019-10-04

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 605922-N-2019 z dnia 2019-10-04 r.

  Gmina Pisz: System klimatyzacji w pomieszczeniach Urz璠u Miejskiego w Piszu
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, krajowy numer identyfikacyjny 52650600000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5 , 12-200  Pisz, woj. warmi雟ko-mazurskie, pa雟two Polska, tel. 87 424 12 10 , , e-mail zampubliczne@pisz.home.pl, , faks 874235429.
  Adres strony internetowej (URL): www.pisz.pl/bip
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.pisz.pl/bip


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.pisz.pl/bip


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  sporz康zona pod rygorem niewa積o軼i w postaci papierowej w formie pisemnej - za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z p騧n. zm.), osobi軼ie, za po鈔ednictwem pos豉鎍a
  Adres:
  Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: System klimatyzacji w pomieszczeniach Urz璠u Miejskiego w Piszu
  Numer referencyjny: Org.271.26.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa, monta oraz uruchomienie 59 kpl. klimatyzator闚 (urz康ze) wraz z serwisem gwarancyjnym w pomieszczeniach budynku Urz璠u Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Klimatyzatory o parametrach technicznych nie gorszych od opisanych w Koncepcji instalacji klimatyzacji VRF, stanowi帷ej za陰cznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia, zwanej dalej ,,SIWZ". Oferowane urz康zenia musz by fabrycznie nowe, nieu篡wane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz musz posiada stosowne dokumenty dopuszczaj帷e urz康zenia do sprzeda篡 i u篡tkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowi您any zapewni tak瞠 bezp豉tny serwis gwarancyjny urz康ze, obejmuj帷y swoim zakresem obowi您kowe bezp豉tne przegl康y gwarancyjne (raz w roku) i utrzymanie warunk闚 gwarancji w zadeklarowanym przez Wykonawc okresie gwarancyjnym. 2. Zakres zam闚ienia obejmuje zakup urz康ze wraz z ich dostarczeniem, roz豉dunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, pod陰czeniem zgodnie z dokumentacj projektow instalacji elektrycznej wykonan przez Wykonawc, uruchomieniem instalacji oraz przeszkolenie wybranych pracownik闚 Zamawiaj帷ego z obs逝gi urz康ze. Urz康zenia wymienione w opisie przedmiotu zam闚ienia nale篡 zamontowa w budynku Urz璠u Miejskiego w Piszu. Monta winien by dokonany zgodnie z DTR (Dokumentacja techniczno-ruchowa) urz康zenia oraz zaleceniami producenta jak r闚nie obowi您uj帷ymi przepisami i normami w spos鏏 zapewniaj帷y prawid這we dzia豉nie urz康ze. Maszyny i urz康zenia niezb璠ne do wykonania przedmiotu zam闚ienia Wykonawca zabezpieczy we w豉snym zakresie.3. Warunki realizacji zam闚ienia okre郵one s we wzorze umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 7 do SIWZ.

  II.5) G堯wny kod CPV: 39717200-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331220-4


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-12-10
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  2019-12-10

  II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiaj帷y informuje, 瞠 Wykonawca mo瞠 przesy豉 ustrukturyzowane faktury elektronicznie, o kt鏎ych mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zam闚ieniach publicznych (Dz. U. poz. 2191), tj. faktury spe軟iaj帷e wymagania umo磧iwiaj帷e przesy豉nie za po鈔ednictwem platformy faktur elektronicznych, o kt鏎ych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g (Dz. U z 2018 r. poz. 2174). Zamawiaj帷y informuje, i posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skr鏂ie: PEF), umo磧iwiaj帷e odbi鏎 i przesy豉nie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokument闚 elektronicznych za swoim po鈔ednictwem, a tak瞠 przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obs逝giwanego przez OpenPEPPOL, kt鏎ej funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii z siedzib przy Placu Trzech Krzy篡 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dost瘼na jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. Globalny Numer Lokalizacyjny, kt鏎y oznacza Zamawiaj帷ego w sensie formalno-prawnym - 5907699060009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: W zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykaza nale篡te wykonanie przez Wykonawc w okresie 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w okresie co najmniej jednej dostawy wraz z monta瞠m i uruchomieniem klimatyzator闚 o warto軼i dostawy nie mniejszej ni 150.000,00 z (s這wnie z這tych: sto pi耩dziesi徠 tysi璚y).
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert; 2) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 3) za鈍iadczenie w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 4) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj帷e dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i; 6) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne; 7) o鈍iadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). 2. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa: 1) w ust. 1 w pkt 1 - sk豉da informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r闚nowa積y dokument wydany przez w豉軼iwy organ s康owy lub administracyjny kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2) w ust. 1 w pkt 2 - 4 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: a) nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Dokument, o kt鏎ym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem tego terminu. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, przy zachowaniu termin闚 wystawienia wymaganych dla poszczeg鏊nych rodzaj闚 dokument闚. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc, Zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu. 3. Wykonawca maj帷y siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj帷ej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt鏎ej dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1, sk豉da dokument, o kt鏎ym mowa w ust. 2 pkt 1, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument mia dotyczy, nie wydaje si takich dokument闚, zast瘼uje si go dokumentem zawieraj帷ym o鈍iadczenie tej osoby z這穎nym przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien by wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc, Zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 kraju, w kt鏎ym miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu. W przypadku wskazania przez Wykonawc dost瘼no軼i o鈍iadcze lub dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, w formie elektronicznej pod okre郵onymi adresami internetowymi og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych baz danych, Zamawiaj帷y pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc o鈍iadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawc o鈍iadcze lub dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, kt鏎e znajduj si w posiadaniu Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i o鈍iadcze lub dokument闚 przechowywanych przez Zamawiaj帷ego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, korzysta z posiadanych o鈍iadcze lub dokument闚, o ile s one aktualne. Wykonawca wpisany do urz璠owego wykazu zatwierdzonych wykonawc闚 lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikuj帷e spe軟iaj帷e wymogi europejskich norm certyfikacji mo瞠 z這篡 za鈍iadczenie o wpisie do urz璠owego wykazu wydane przez w豉軼iwy organ lub certyfikat wydany przez w豉軼iw jednostk certyfikuj帷 kraju, w kt鏎ym Wykonawca ten ma siedzib lub miejsce zamieszkania, wskazuj帷e na dokumenty stanowi帷e podstaw wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j. O鈍iadczenia, dotycz帷e Wykonawcy i innych podmiot闚, na kt鏎ych zdolno軼iach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotycz帷e Podwykonawc闚, sk豉dane s w oryginale. Dokumenty, inne ni o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzedzaj帷ym, sk豉dane s w oryginale lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m. Po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokument闚, kt鏎e ka盥ego z nich dotycz. Po鈍iadczenie za zgodno嗆 z orygina貫m nast瘼uje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przedstawienia orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii dokument闚 innych ni o鈍iadczenia, wy陰cznie wtedy, gdy z這穎na kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w徠pliwo軼i co do jej prawdziwo軼i. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym s sk豉dane wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski. W przypadku, o kt鏎ym mowa powy瞠j, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy przedstawienia t逝maczenia na j瞛yk polski wskazanych przez Wykonawc i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj帷ego dokument闚.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  wykaz wykonanych dostaw, w okresie 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚 na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie Wykonawcy, z kt鏎ego wynika b璠zie nale篡te wykonanie przez Wykonawc w okresie 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy wraz z monta瞠m i uruchomieniem klimatyzator闚 o warto軼i dostawy nie mniejszej ni 150.000,00 z brutto (s這wnie z這tych: sto pi耩dziesi徠 tysi璚y).Je瞠li wykaz, o kt鏎ym mowa powy瞠j lub inne z這穎ne przez Wykonawc dokumenty budz w徠pliwo軼i zamawiaj帷ego, Zamawiaj帷y zwr鏂i si bezpo鈔ednio do w豉軼iwego podmiotu, na rzecz kt鏎ego dostawy by造 wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.Je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez Zamawiaj帷ego dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie przez Wykonawc innych odpowiednich dokument闚 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej i zawodowej.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Opisy techniczne lub karty katalogowe lub innych r闚nowa積e dokumenty, potwierdzaj帷e, 瞠 oferowane urz康zenia- klimatyzatory spe軟iaj wymagania Zamawiaj帷ego okre郵one w za陰czniku nr 5 do SIWZ. Forma dokument闚: orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) je瞠li Wykonawca polega na zdolno軼iach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp - pisemne zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia; 2) pe軟omocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy ofert sk豉da pe軟omocnik; 3) orygina dokumentu potwierdzaj帷ego wniesienie wadium w formie innej ni w pieni康zu. W przypadku wniesienia wadium w pieni康zu do oferty nale篡 do陰czy orygina lub kopi dokumentu potwierdzaj帷ego przelew 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunek Zamawiaj帷ego.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Przyst瘼uj帷 do przetargu Wykonawca jest zobowi您any wnie嗆 wadium w wysoko軼i 8.000,00 z (s這wnie z這tych: osiem tysi璚y). 2. Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: 1) pieni康zu; 2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej (z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym); 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieni康zu za termin jego wniesienia przyjmuje si dzie i godzin uznania rachunku bankowego Zamawiaj帷ego. 4. Wadium wnoszone w pieni康zu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005. Do oferty nale篡 w闚czas do陰czy orygina lub kopi dokumentu potwierdzaj帷ego przelew 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunek Zamawiaj帷ego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni w pieni康zu, do oferty nale篡 do陰czy orygina dokumentu potwierdzaj帷ego jego wniesienie. 6. Z tre軼i gwarancji lub por璚zenia musi jednoznacznie wynika bezwarunkowe, na ka盥e pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy zostanie odrzucona. 8. Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium wszystkim Wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze瞠niem ust. 14. 9. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. 10. Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt鏎y wycofa swoj ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 11. Zamawiaj帷y za膨da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium na podstawie ust. 8, je瞠li w wyniku ostatecznego rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego. 12. W przypadku wniesienia wadium w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwr鏂i je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc. 13. Wadium Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie; 2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego stanie si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy. 14. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej. 15. W przypadku wniesienia odwo豉nia Zamawiaj帷y nie p騧niej ni na 7 dni przed up造wem wa積o軼i wadium, wezwie Wykonawc闚, pod rygorem wykluczenia z post瘼owania, do przed逝瞠nia wa積o軼i wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb璠ny do zabezpieczenia post瘼owania do zawarcia umowy. Je瞠li odwo豉nie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si jedynie do Wykonawcy, kt鏎ego ofert wybrano jako najkorzystniejsz.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
  Nie
  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  陰czna cena brutto za realizacj ca貫go przedmiotu zam闚ienia60,00
  czas reakcji serwisu40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Istotne zmiany w umowie mog dotyczy przed逝瞠nia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas op騧nienia, je瞠li takie op騧nienie b璠zie mia這 wp造w na wykonanie przedmiotu umowy, niewynikaj帷ego z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy w przypadku: a) zawieszenia rob鏒 przez Zamawiaj帷ego, b) si造 wy窺zej.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-10-14, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Pisz
  12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5
  tel.: 87 424 12 10 ,
  fax.: 874235429
  email: Wy郵ij email
  http://www.pisz.pl/bip
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 86835 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.