google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 21.10.2019
  1 USD
  3.8307
  -0.0196
  1 EUR
  4.2775
  -0.0069
  1 CHF
  3.8899
  -0.007
  1 GBP
  4.9709
  0.0038
  1 RUB
  0.0601
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Dostawa wyposa瞠nia niemedycznego
  • Region: 郵御kie
  • Zamieszczono: 2019-10-04

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 605285-N-2019 z dnia 2019-10-04 r.

  G鏎no郵御kie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 奸御kiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Dostawa wyposa瞠nia niemedycznego
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: G鏎no郵御kie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 奸御kiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 12628608592700, ul. Zio這wa  45-47 , 40-635  Katowice, woj. 郵御kie, pa雟two Polska, tel. 32 359 84 07, , e-mail postepowania@gcm.pl, , faks 32 202 95 01.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.gcm.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.gcm.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.bip.gcm.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Oferta musi by z這穎na w siedzibie Zamawiaj帷ego
  Adres:
  G紑NO印﹖KIE CENTRUM MEDYCZNE im. prof. Leszka Gieca 奸御kiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio這wa 45/47 40 - 635 Katowice -Ochojec w Dziale Zam闚ie Publicznych w pok. 50 (budynek administracji)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa wyposa瞠nia niemedycznego
  Numer referencyjny: DZ.3321.171.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
  maksymalnej liczby cz窷ci 3

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest:Dostawa wyposa瞠nia niemedycznego Zad 1 - Szafa ch這dnicza Zad. 2 - Szafa ch這dnicza na resztki poprzetoczenioweZad. 3 - Urz康zenie do suchego rozmra瘸nia sk豉dnik闚 krwiSzczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawieraj Za陰czniki 2b i 4 do SIWZ. 3.3. Zamawiaj帷y wymaga realizacji przedmiotu zam闚ienia na zasadach okre郵onych w umowie, kt鏎ej wz鏎 stanowi za陰cznik do SIWZ.

  II.5) G堯wny kod CPV: 42513200-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  42513200-7


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach: 14
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  14

  II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAM紟IENIAWykonawca jest zobowi您any wykona przedmiot zam闚ienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: 5.1 O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:1) nie podlegaj wykluczeniu;2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o ile zosta造 one okre郵one przez zamawiaj帷ego w og這szeniu o zam闚ieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.5.1.1. Wykonawcy ubiegaj帷y si o udzielenie przedmiotowego zam闚ienia nie mog podlega wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1.Wykonawca, kt鏎y podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, art. 24 ust.5 pkt 1 mo瞠 przedstawi dowody na to, 瞠 podj皻e przez niego 鈔odki s wystarczaj帷e do wykazania jego rzetelno軼i, w szczeg鏊no軼i udowodni naprawienie szkody wyrz康zonej przest瘼stwem lub przest瘼stwem skarbowym, zado嗆uczynienie pieni篹ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj帷e wyja郾ienie stanu faktycznego oraz wsp馧prac z organami 軼igania oraz podj璚ie konkretnych 鈔odk闚 technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt鏎e s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest瘼stwom lub przest瘼stwom skarbowym lub nieprawid這wemu post瘼owaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si, je瞠li wobec wykonawcy, b璠帷ego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s康u zakaz ubiegania si o udzielenie zam闚ienia oraz nie up造n掖 okre郵ony w tym wyroku okres obowi您ywania tego zakazu.畝den z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 23 Pzp, nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.Zamawiaj帷y zbada czy Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o鈍iadczenia i zawarte w nich informacje.5.1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e warunki udzia逝 w post瘼owaniu:a) warunek kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚, tj.:Zamawiaj帷y nie konkretyzuje warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 23 Pzp, musz 陰cznie spe軟i warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: 5.1 O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:1) nie podlegaj wykluczeniu;2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o ile zosta造 one okre郵one przez zamawiaj帷ego w og這szeniu o zam闚ieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.5.1.1. Wykonawcy ubiegaj帷y si o udzielenie przedmiotowego zam闚ienia nie mog podlega wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1.Wykonawca, kt鏎y podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, art. 24 ust.5 pkt 1 mo瞠 przedstawi dowody na to, 瞠 podj皻e przez niego 鈔odki s wystarczaj帷e do wykazania jego rzetelno軼i, w szczeg鏊no軼i udowodni naprawienie szkody wyrz康zonej przest瘼stwem lub przest瘼stwem skarbowym, zado嗆uczynienie pieni篹ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj帷e wyja郾ienie stanu faktycznego oraz wsp馧prac z organami 軼igania oraz podj璚ie konkretnych 鈔odk闚 technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt鏎e s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest瘼stwom lub przest瘼stwom skarbowym lub nieprawid這wemu post瘼owaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si, je瞠li wobec wykonawcy, b璠帷ego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s康u zakaz ubiegania si o udzielenie zam闚ienia oraz nie up造n掖 okre郵ony w tym wyroku okres obowi您ywania tego zakazu.畝den z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 23 Pzp, nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.Zamawiaj帷y zbada czy Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o鈍iadczenia i zawarte w nich informacje.5.1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e warunki udzia逝 w post瘼owaniu:b) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:Zamawiaj帷y nie konkretyzuje warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 23 Pzp, musz 陰cznie spe軟i warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: 5.1 O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:1) nie podlegaj wykluczeniu;2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o ile zosta造 one okre郵one przez zamawiaj帷ego w og這szeniu o zam闚ieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.5.1.1. Wykonawcy ubiegaj帷y si o udzielenie przedmiotowego zam闚ienia nie mog podlega wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1.Wykonawca, kt鏎y podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, art. 24 ust.5 pkt 1 mo瞠 przedstawi dowody na to, 瞠 podj皻e przez niego 鈔odki s wystarczaj帷e do wykazania jego rzetelno軼i, w szczeg鏊no軼i udowodni naprawienie szkody wyrz康zonej przest瘼stwem lub przest瘼stwem skarbowym, zado嗆uczynienie pieni篹ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj帷e wyja郾ienie stanu faktycznego oraz wsp馧prac z organami 軼igania oraz podj璚ie konkretnych 鈔odk闚 technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt鏎e s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest瘼stwom lub przest瘼stwom skarbowym lub nieprawid這wemu post瘼owaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si, je瞠li wobec wykonawcy, b璠帷ego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s康u zakaz ubiegania si o udzielenie zam闚ienia oraz nie up造n掖 okre郵ony w tym wyroku okres obowi您ywania tego zakazu.畝den z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 23 Pzp, nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.Zamawiaj帷y zbada czy Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o鈍iadczenia i zawarte w nich informacje.5.1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e warunki udzia逝 w post瘼owaniu:c) warunek zdolno軼i technicznej lub zawodowej, tj.:Zamawiaj帷y nie konkretyzuje warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 23 Pzp, musz 陰cznie spe軟i warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Nie
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  O鈍iadczenie wykonawcy dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania.- sporz康zone wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik do SIWZ,- z這穎ne w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc;Informacje zawarte w o鈍iadczeniu b璠 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 wykonawca nie podlega wykluczeniu.W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dokument ten sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub w jego imieniu sk豉da go pe軟omocnik tego Wykonawcy;Wykonawca, kt鏎y zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz帷e ka盥ego podwykonawcy.Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia sk豉da tak瞠 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz帷e tych podmiot闚.O鈍iadczenie wykonawcy dotycz帷e spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu- sporz康zone wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik do SIWZ,- z這穎ne w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc;Informacje zawarte w o鈍iadczeniu b璠 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dokument ten sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub w jego imieniu sk豉da go pe軟omocnik tego Wykonawcy;Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania spe軟ienia w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da tak瞠 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz帷e tych podmiot闚.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  Wykaz o鈍iadcze lub dokument闚, potwierdzaj帷ych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu:Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,- z這穎ne w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc;W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dokumenty te sk豉da ka盥y z tych Wykonawc闚, w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez wykonawc, kt鏎ego dotycz;Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania spe軟ienia w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da tak瞠 dokument, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz帷y tych podmiot闚.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Oferta musi zawiera:1 Formularz oferty o tre軼i zgodnej ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik do SIWZ,- z這穎ny w formie orygina逝,W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dokument ten sk豉da pe軟omocnik tych Wykonawc闚;2 Formularz cenowy o tre軼i zgodnej ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik do SIWZ,- z這穎ny w formie orygina逝,W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dokument ten sk豉da pe軟omocnik tych Wykonawc闚;3 Pe軟omocnictwo (je郵i dotyczy)-z這穎ne w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie za zgodno嗆 z orygina貫m;4 O鈍iadczenie, w kt鏎ym Wykonawca wyka瞠, 瞠 informacje zastrze穎ne w ofercie stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (je郵i dotyczy)5 Dokumenty okre郵one przez Zamawiaj帷ego, wymienione w pkt 6.1 SIWZ;6. Zestawienie parametr闚 technicznych i funkcjonalnych o tre軼i zgodnej ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SIWZ w odniesieniu do zada nr 2 i nr 3:- z這穎ny w formie orygina逝, W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dokument ten sk豉da pe軟omocnik tych Wykonawc闚;Zestawienie parametr闚 technicznych i funkcjonalnych stanowi tre嗆 oferty i nie podlega uzupe軟ieniu w trybie art. 26 ustawy Pzp. Niez這瞠nie wymaganego dokumentu lub z這瞠nie dokumentu niespe軟iaj帷ego wymaga okre郵onych w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin wykonania zam闚ienia40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Strony ustalaj, 瞠 wszelkie zmiany postanowie niniejszej umowy mog by wprowadzane wy陰cznie zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikaj帷ych z niniejszej umowy.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.3. Zmiany postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy, s dopuszczalne jedynie gdy zachodzi co najmniej jedna z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:1) zmiany zosta造 przewidziane w og這szeniu o zam闚ieniu lub specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia w postaci jednoznacznych postanowie umownych, kt鏎e okre郵aj ich zakres, w szczeg鏊no軼i mo磧iwo嗆 zmiany wysoko軼i wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;2) zmiany dotycz realizacji dodatkowych dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, o ile sta造 si niezb璠ne i zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:a) zmiana Wykonawcy nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interoperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zam闚ionych w ramach zam闚ienia podstawowego,b) zmiana Wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla Zamawiaj帷ego,c) warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie;3) zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:a) konieczno嗆 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, nie m鏬 przewidzie,b) warto嗆 zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie;4) Wykonawc, kt鏎emu zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, ma zast徙i nowy wykonawca:a) na podstawie postanowie umownych przewidzianych w og這szeniu o zam闚ieniu lub specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w pkt 1),b) w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy,c) w wyniku przej璚ia przez Zamawiaj帷ego zobowi您a Wykonawcy wzgl璠em jego podwykonawc闚;5) zmiany, niezale積ie od ich warto軼i, nie s istotne w rozumieniu ust. 6;6) 陰czna warto嗆 zmian jest mniejsza ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie.4. W przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) oraz pkt 4) lit. b), nie mo積a wprowadza kolejnych zmian umowy je郵i mia這by to prowadzi lub prowadzi這by to do unikni璚ia stosowania przepis闚 ustawy.5. W przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 1), 3) i 6), zmiany postanowie umownych nie mog prowadzi do zmiany charakteru umowy.6. Zmian postanowie zawartych w umowie uznaje si za istotn, je瞠li:1) zmienia og鏊ny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;2) nie zmienia og鏊nego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:a) zmiana wprowadza warunki, kt鏎e, gdyby by造 postawione w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, to w tym post瘼owaniu wzi瘭iby lub mogliby wzi望 udzia inni wykonawcy lub przyj皻o by oferty innej tre軼i,b) zmiana narusza r闚nowag ekonomiczn umowy na korzy嗆 Wykonawcy w spos鏏 nieprzewidziany pierwotnie w umowie,c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 鈍iadcze i zobowi您a wynikaj帷y z umowy,d) polega na zast徙ieniu Wykonawcy, kt鏎emu Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, nowym wykonawc, w przypadkach innych ni wymienione w ust. 3 pkt 4).7. W zwi您ku z faktem, 瞠 w og這szeniu o zam闚ieniu*/specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia* okre郵ono mo磧iwo嗆 istotnych zmian umowy dopuszcza si, z zastrze瞠niem zapis闚 ust. 1 - 6., nast瘼uj帷e zmiany postanowie umowy: 1) zmiana wysoko軼i wynagrodzenia brutto Wykonawcy mo磧iwa jest w przypadku gdy zaistnieje przynajmniej jedna z poni窺zych okoliczno軼i:I. Nast徙i zmiana obowi您uj帷ych przepis闚 prawa powoduj帷a zmian stawki podatku lub zmian wysoko軼i innych nale積o軼i administracyjno-prawnych (np.: podatek VAT, c這, akcyza) i zmiana taka b璠zie mia豉 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc - w takim przypadku Strony podejm negocjacje dotycz帷e nowej wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy z tym jednak zastrze瞠niem, 瞠 je郵i nic innego nie b璠zie wynika z bezwzgl璠nie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa to zmiana powoduj帷a wzrost kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu mo磧iwa b璠zie jedynie do wysoko軼i 2% warto軼i ca趾owitej brutto umowy,II. Je瞠li z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunk闚 spe軟ienie 鈍iadczenia przez Wykonawc by這by po陰czone z nadmiernymi trudno軼iami albo grozi這by jednej ze stron ra膨c strat, czego nie da這 si przewidzie przy zawarciu umowy (np. znacz帷ej (tj. powy瞠j 10% od kursu z chwili zawarcia umowy) zmiany kursu waluty maj帷ej wp造w na koszty realizacji zam闚ienia), - w takim przypadku Strony podejm negocjacje dotycz帷e nowej wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy z tym jednak zastrze瞠niem, 瞠 je郵i nic innego nie b璠zie wynika z bezwzgl璠nie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa to zmiana powoduj帷a wzrost kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu mo磧iwa b璠zie jedynie do wysoko軼i 2% warto軼i ca趾owitej brutto umowy;2) zmiana sposobu i/lub terminu p豉tno軼i wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku, gdy konieczno嗆 takiej zmiany wynika z okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w momencie zawarcia umowy lub gdy wprowadzenie takiej zmiany jest korzystne dla Zamawiaj帷ego. Przez zmian korzystn dla Zamawiaj帷ego rozumie si zmian polegaj帷 na okre郵eniu sposobu p豉tno軼i wynagrodzenia Wykonawcy, kt鏎y b璠zie poci庵a za sob mniejsze koszty dla Zamawiaj帷ego i/lub wyd逝瞠niu terminu p豉tno軼i - w takim przypadku Zamawiaj帷y zwr鏂i si z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o wprowadzenie konkretnej zmiany do umowy przedstawiaj帷 jednocze郾ie propozycj aneksu do umowy, a Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania wniosku zaakceptuje zmian lub pisemnie przedstawi powody odmowy zaakceptowania proponowanej zmiany;3) Zmiana przedmiotu dostawy jest dopuszczalna w przypadku gdy zmiana taka nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zam闚ienia okre郵onego w SIWZ w razie zaistnienia jednej z poni窺zych okoliczno軼i:a) Zako鎍zenie produkcji lub wycofanie z rynku przedmiotu dostawy - w takim przypadku dopuszcza si zmian na nowy przedmiot dostawy pod nast瘼uj帷ymi warunkami:- nowy przedmiot dostawy b璠zie mia takie same lub lepsze parametry w por闚naniu z okre郵onymi w SIWZ oraz- cena nowego przedmiotu dostawy nie b璠zie wy窺za od podanej w ofercie Wykonawcy.Aby wprowadzi tak zmian umowy Wykonawca musi stosownymi dokumentami udowodni Zamawiaj帷emu zaistnienie wszystkich powy瞠j okre郵onych warunk闚 oraz zako鎍zenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu dostawy.b) Braku na rynku przedmiotu dostawy z przyczyn nie le膨cych po stronie Wykonawcy - w takim przypadku dopuszcza si zmian na inny, nowy przedmiot dostawy o innej nazwie handlowej pod warunkiem, 瞠 nowy przedmiot dostawy b璠zie mia identyczne lub lepsze parametry.Aby wprowadzi tak zmian umowy Wykonawca musi stosownymi dokumentami udowodni Zamawiaj帷emu zaistnienie wszystkich powy瞠j okre郵onych warunk闚 oraz brak na rynku przedmiotu dostawy.c) Zmiany ceny z korzy軼i dla Zamawiaj帷ego (cena ni窺za).
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-10-14, godzina: 09:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  WYMAGANIA DOTYCZ。E ZABEZPIECZENIA NALE玆TEGO WYKONANIA UMOWY.W niniejszym post瘼owaniu zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy nie jest wymagane

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Cz窷 nr: 1Nazwa: Zad. 1 - Szafa ch這dnicza
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem zam闚ienia jest:Dostawa wyposa瞠nia niemedycznego Zad 1 - Szafa ch這dnicza Zad. 2 - Szafa ch這dnicza na resztki poprzetoczenioweZad. 3 - Urz康zenie do suchego rozmra瘸nia sk豉dnik闚 krwiSzczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawieraj Za陰czniki 2b i 4 do SIWZ. 3.3. Zamawiaj帷y wymaga realizacji przedmiotu zam闚ienia na zasadach okre郵onych w umowie, kt鏎ej wz鏎 stanowi za陰cznik do SIWZ.
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 42513200-7, 42513000-5

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach: 14
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin Wykonania Zam闚ienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAM紟IENIAWykonawca jest zobowi您any wykona przedmiot zam闚ienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.


  Cz窷 nr: 2Nazwa: Zad. 2 - Szafa ch這dnicza na resztki poprzetoczeniowe
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem zam闚ienia jest:Dostawa wyposa瞠nia niemedycznego Zad 1 - Szafa ch這dnicza Zad. 2 - Szafa ch這dnicza na resztki poprzetoczenioweZad. 3 - Urz康zenie do suchego rozmra瘸nia sk豉dnik闚 krwiSzczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawieraj Za陰czniki 2b i 4 do SIWZ.3.3. Zamawiaj帷y wymaga realizacji przedmiotu zam闚ienia na zasadach okre郵onych w umowie, kt鏎ej wz鏎 stanowi za陰cznik do SIWZ.
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 42513200-7, 42513000-5

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach: 14
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin Wykonania Zam闚ienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAM紟IENIAWykonawca jest zobowi您any wykona przedmiot zam闚ienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.


  Cz窷 nr: 3Nazwa: Zad. 3 - Urz康zenie do suchego rozmra瘸nia sk豉dnik闚 krwi
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem zam闚ienia jest:Dostawa wyposa瞠nia niemedycznego Zad 1 - Szafa ch這dnicza Zad. 2 - Szafa ch這dnicza na resztki poprzetoczenioweZad. 3 - Urz康zenie do suchego rozmra瘸nia sk豉dnik闚 krwiSzczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawieraj Za陰czniki 2b i 4 do SIWZ.3.3. Zamawiaj帷y wymaga realizacji przedmiotu zam闚ienia na zasadach okre郵onych w umowie, kt鏎ej wz鏎 stanowi za陰cznik do SIWZ.
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 42513200-7, 42513000-5

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach: 14
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin Wykonania Zam闚ienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAM紟IENIAWykonawca jest zobowi您any wykona przedmiot zam闚ienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.


  Dane kontaktowe

  G鏎no郵御kie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 奸御kiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  40-635 Katowice, Zio這wa 45-47
  tel.: 32 359 84 07,
  fax.: 32 202 95 01
  email: Wy郵ij email
  http://www.bip.gcm.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 86938 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.