google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 21.10.2019
  1 USD
  3.8307
  -0.0196
  1 EUR
  4.2775
  -0.0069
  1 CHF
  3.8899
  -0.007
  1 GBP
  4.9709
  0.0038
  1 RUB
  0.0601
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Prace remontowe na II pi皻rze w budynku Audytoryjnym przy ul. M. Sk這dowskiej Curie 9 w Bydgoszczy
  • Region: kujawsko-pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-10-07

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 603386-N-2019 z dnia 2019-10-07 r.

  Uniwersytet Miko豉ja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: Prace remontowe na II pi皻rze w budynku Audytoryjnym przy ul. M. Sk這dowskiej Curie 9 w Bydgoszczy
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Miko豉ja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 00000132400037, ul. Jagiello雟ka  13-15 , 85-067  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, pa雟two Polska, tel. +48525853698, e-mail zamowieniapubliczne@cm.umk.pl, faks +48525853692.
  Adres strony internetowej (URL): www.cm.umk.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
  uczelnia publiczna

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.cm.umk.pl (zak豉dka zam闚ienia publiczne)


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.cm.umk.pl (zak豉dka zam闚ienia publiczne)


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Ofert nale篡 z這篡 pod rygorem niewa積o軼i w formie pisemnej (opatrzonej w豉snor璚znym podpisem) w j瞛yku polskim
  Adres:
  UNIWERSYTET MIKOxJA KOPERNIKA W TORUNIU Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy ul. Jagiello雟ka 15 85-067 Bydgoszcz budynek F, pok鎩 nr 56 (sekretariat Zast瘼cy Kanclerza ds. Collegium Medicum), II pi皻ro.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Prace remontowe na II pi皻rze w budynku Audytoryjnym przy ul. M. Sk這dowskiej Curie 9 w Bydgoszczy
  Numer referencyjny: ADDR.2110.91.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Prace remontowe na II pi皻rze w budynku Audytoryjnym przy ul. M. Sk這dowskiej Curie 9 w Bydgoszczy".3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zamieszczono w za陰czniku 6 do SIWZ - Dokumentacja Techniczna.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331210-1
  45310000-3
  45330000-9


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-12-19

  II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zam闚ienia od dnia zawarcia umowy do dnia 19.12.2019 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w ww. zakresie,
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w ww. zakresie,
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie tego warunku, je瞠li Wykonawca:-wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie - minimum jedn robot budowlan o warto軼i co najmniej 350.000,00 z brutto polegaj帷 na remoncie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji budynku u篡teczno軼i publicznej (w rozumieniu zgodnym z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p騧n. zm.)),-dysponuje lub b璠zie dysponowa osob, kt鏎a zostanie skierowana przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi:-min. 1 osoba, kt鏎a musi posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14, ust. 1 pkt. 2) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p騧n. zm.),-min. 1 osoba, kt鏎a musi posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14, ust. 1 pkt. 4) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p騧n. zm.),-min. 1 osoba, kt鏎a musi posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14, ust. 1 pkt. 4) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p騧n. zm.),Zamawiaj帷y nie dopuszcza 陰czenia przez jedn i t sam osob ww. funkcjiZamawiaj帷y okre郵aj帷 wymogi dla ka盥ej osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p騧n. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).Ponadto Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie wy瞠j wymienionych wymaga, je瞠li osoby posiadaj uzyskane przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego, odpowiednie do realizacji przedmiotu zam闚ienia, do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowa造 uprawnienia do pe軟ienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam闚ienia wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych o鈍iadcze lub dokument闚:1) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy,4) w przypadku, je瞠li Wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Zamawiaj帷y 膨da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument闚, wymienionych w pkt. 3.1) cz窷ci VI SIWZ.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam闚ienia wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych o鈍iadcze lub dokument闚:2) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty. Wz鏎 Wykazu stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ,3) wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz鏎 Wykazu stanowi za陰cznik nr 8 do SIWZ,
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. W celu potwierdzenia spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚 okre郵onych w cz窷ci V SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi z這篡 wraz z ofert nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty:1) aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie w zakresie wskazanym w Za陰czniku nr 2 do SIWZ oraz Za陰czniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o鈍iadczeniach stanowi odpowiednio wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu,2) w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt. 1.1) cz窷ci VI SIWZ sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia maj potwierdza spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia,3) Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt. 1.1) cz窷ci VI SIWZ,4) zobowi您anie podmiotu trzeciego, o kt鏎ym mowa w pkt. 4 oraz 7 cz窷ci V SIWZ, je瞠li Wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.cm.umk.pl - zak豉dka: zam闚ienia publiczne) informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.4. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument闚 wymienionych w pkt. 3.1) cz窷ci VI SIWZ - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, odpowiednio, 瞠:1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.5. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 4 cz窷ci VI SIWZ, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy okre郵one w pkt. 4 cz窷ci VI SIWZ stosuje si.6. Je瞠li Wykonawca nie z這篡 o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w pkt. 1.1) cz窷ci VI SIWZ, o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokument闚 niezb璠nych do przeprowadzenia post瘼owania, o鈍iadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraj b喚dy lub budz wskazane przez Zamawiaj帷ego w徠pliwo軼i, Zamawiaj帷y wezwie do ich z這瞠nia, uzupe軟ienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja郾ie w terminie przez siebie wskazanym, chyba 瞠 mimo ich z這瞠nia, uzupe軟ienia lub poprawienia lub udzielenia wyja郾ie oferta Wykonawcy podlega豉by odrzuceniu albo konieczne by這by uniewa積ienie post瘼owania.7. Je瞠li Wykonawca nie z這篡 wymaganych pe軟omocnictw albo z這篡 wadliwe pe軟omocnictwa, Zamawiaj帷y wezwie do ich z這瞠nia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 瞠 mimo ich z這瞠nia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by這by uniewa積ienie post瘼owania.8. Dokumenty lub o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w rozporz康zeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia (Dz. U. 2016r. poz. 1126 ze zm.), sk豉dane s w oryginale lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m. Zobowi您anie, o kt鏎ym mowa w pkt. 4 i 7 cz窷ci V SIWZ nale篡 z這篡 w formie orygina逝.9. Po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokument闚, kt鏎e ka盥ego z nich dotycz.10. Dokumenty lub o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w rozporz康zeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia (Dz. U. 2016r. poz. 1126 ze zm.) sporz康zone w j瞛yku obcym s sk豉dane wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.11. W przypadku wskazania przez Wykonawc dost瘼no軼i o鈍iadcze lub dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 2-5 cz窷ci VI SIWZ w formie elektronicznej pod okre郵onymi adresami internetowymi og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych baz danych, Zamawiaj帷y pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc o鈍iadczenia lub dokumenty. Je瞠li o鈍iadczenia i dokumenty, o kt鏎ych mowa w zdaniu pierwszym s sporz康zone w j瞛yku obcym, wykonawca zobowi您any jest do przedstawienia ich t逝maczenia na j瞛yk polski.12. W przypadku wskazania przez Wykonawc o鈍iadcze lub dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 2-5 cz窷ci VI SIWZ, kt鏎e znajduj si w posiadaniu Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i o鈍iadcze lub dokument闚 przechowywanych przez Zamawiaj帷ego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o鈍iadcze lub dokument闚, o ile s one aktualne.13. Ilekro w SIWZ, a tak瞠 w za陰cznikach do SIWZ wyst瘼uje wym鏬 podpisywania dokument闚 lub o鈍iadcze lub te potwierdzania dokument闚 za zgodno嗆 z orygina貫m, nale篡 przez to rozumie, 瞠 o鈍iadczenia i dokumenty te, sporz康zone w postaci papierowej, powinny by opatrzone w豉snor璚znym podpisem (podpisami) osoby (os鏏) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, kt鏎ego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w豉軼iwym rejestrze lub osob (osoby) upowa積ion (upowa積ione) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, kt鏎ego Wykonawca polega na podstawie pe軟omocnictwa.14. Podpisy Wykonawcy na o鈍iadczeniach i dokumentach musz by z這穎ne w spos鏏 pozwalaj帷y zidentyfikowa osob podpisuj帷. Zaleca si opatrzenie podpisu piecz徠k z imieniem i nazwiskiem osoby podpisuj帷ej.15. W przypadku potwierdzania dokument闚 za zgodno嗆 z orygina貫m, na dokumentach tych musz si znale潭 podpisy Wykonawcy, wed逝g zasad, o kt鏎ych mowa w pkt. 9, 13 oraz 14 cz窷ci VI SIWZ oraz klauzula ,,za zgodno嗆 z orygina貫m". W przypadku dokument闚 wielostronicowych, nale篡 po鈍iadczy za zgodno嗆 z orygina貫m ka盥 stron dokumentu, ewentualnie po鈍iadczenie mo瞠 znale潭 si na jednej ze stron wraz z informacj o liczbie po鈍iadczanych stron.16. Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w pkt. 13 cz窷ci VI SIWZ w formie orygina逝 lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza nale篡 do陰czy do oferty.17. Warto軼i podane w dokumentach w walutach obcych, celem oceny spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu, zostan przeliczone na z這te wg kursu 鈔edniego danej waluty do z這tego, publikowanego w tabeli kurs闚 鈔ednich Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowi您uj帷ych na dzie publikacji og這szenia o niniejszym zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych, z dok豉dno軼i do czterech miejsc po przecinku.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium przed up造wem terminu (陰cznie z podan godzin) sk豉dania ofert wskazanego w pkt. 2 Cz窷ci XI SIWZ (art. 45 ustawy) w wysoko軼i 6.000,00 z (s這wnie: sze嗆 tysi璚y z這tych 00/100);w jednej z ni瞠j wymienionych form:1) pieni康zu - przelew na rachunek bankowy zamawiaj帷ego w Banku Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz nr 36 1240 6478 1111 0000 4947 8789, na dowodzie wp豉ty nale篡 zaznaczy: przetarg na ,,Prace remontowe na II pi皻rze w budynku Audytoryjnym przy ul. M. Sk這dowskiej Curie 9 w Bydgoszczy" (znak sprawy ADDR.2110.91.2019),2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z p騧n. zm.).2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni篹nej Zamawiaj帷y zaleca, aby orygina lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowie pkt. 10 Cz窷ci X SIWZ) dowodu wp豉ty do陰czony zosta do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni篹nej wniesienie w terminie nast徙i w闚czas, gdy wskazany powy瞠j rachunek bankowy zamawiaj帷ego zostanie uznany kwot wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert (陰cznie z podan godzin), o kt鏎ym mowa w pkt. 2 Cz窷ci XI SIWZ.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieni篹nej beneficjentem musi by Zamawiaj帷y. Zamawiaj帷y zaleca, aby orygina dokumentu do陰czony zosta do oferty, a je瞠li nie b璠zie to mo磧iwe to orygina dokumentu nie mo瞠 by dor璚zony Zamawiaj帷emu p騧niej ni do up造wu terminu (陰cznie z godzin), o kt鏎ym mowa w pkt. 2 Cz窷ci XI SIWZ. Przez dor璚zenie uznaje si z這瞠nie orygina逝 dokumentu w kasie siedziby Collegium Medicum III p, czynnej w godzinach:Poniedzia貫k 10:45 - 14:45Wtorek 7:15 - 11:15字oda 10:45 - 14:45Czwartek 7:15 - 11:15Pi徠ek 10:45 - 14:45z zastrze瞠niem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (陰cznie z godzin) przyj璚ia dokumentu w dniu sk豉dania ofert.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiaj帷y wymaga, aby wystawiona gwarancja by豉 bezwarunkowa, nieodwo豉lna i p豉tna na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego.5. Wykonawca, kt鏎y wycofa swoj ofert, a zabezpieczy j wadium, powinien wyst徙i do Zamawiaj帷ego na pi鄉ie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysoko軼i, w kt鏎ej je wni鏀.6. Zamawiaj帷y dokonuje zwrotu wadium zgodnie z przepisem art. 46 ustawy.7. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okre郵onych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy.8. Je瞠li wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w spos鏏 nieprawid這wy oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji na roboty budowlane40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Opr鏂z okoliczno軼i wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Pzp, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany Umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w nast瘼uj帷ym zakresie:1) zmiany wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepis闚 obowi您uj帷ych dotycz帷ych podatku od towar闚 i us逝g,2) obni瞠nia wysoko軼i Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wynikaj帷ych z Umowy lub przepis闚 prawa,3) zmiany Strony Umowy, tj. Wykonawcy w sytuacji wyst徙ienia sukcesji generalnej z mocy prawa,4) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj Umowy,5) zaistnienia zdarzenia o charakterze si造 wy窺zej, niezale積ego od Stron,6) zmiany terminu realizacji przedmiotu zam闚ienia wskutek zaistnienia, obiektywnych przyczyn technicznych lub zaistnienia zdarzenia, kt鏎e uniemo磧iwi這by terminowe wykonanie zobowi您a lub zaistnienia innych okoliczno軼i niezale積ych od Wykonawcy lub, kt鏎ych Wykonawca przy zachowaniu nale篡tej staranno軼i nie by w stanie unikn望 lub przewidzie,7) mo磧iwo軼i przed逝瞠nia terminu realizacji z powodu rozszerzenia przez Zamawiaj帷ego zakresu przedmiotu zam闚ienia.2. Dokonanie zmiany Umowy wymaga uprzedniego z這瞠nia na pi鄉ie pro軸y Wykonawcy wskazuj帷ej zasadno嗆 wprowadzenia zmian i zgody Zamawiaj帷ego na jej dokonanie lub przed這瞠nia propozycji zmiany przez Zamawiaj帷ego.3. Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagaj pod rygorem niewa積o軼i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-10-22, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > j瞛yk polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Uniwersytet Miko豉ja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  85-067 Bydgoszcz, Jagiello雟ka 13-15
  tel.: +48525853698
  fax.: +48525853692
  email: Wy郵ij email
  http://www.cm.umk.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 87319 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.