google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Klimatyzacja Ratusza.
  • Region: lubuskie
  • Zamieszczono: 2019-02-08

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 511902-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

  Gmina Ko簑ch闚: Klimatyzacja Ratusza.
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ko簑ch闚, krajowy numer identyfikacyjny 97077032700000, ul. ul. Rynek  1 a , 67-120   Ko簑ch闚, woj. lubuskie, pa雟two Polska, tel. 68 355 59 40, e-mail um@kozuchow.pl, faks 68 355 59 49.
  Adres strony internetowej (URL): www.kozuchow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  pisemnie
  Adres:
  Urz康 Miejski w Ko簑chowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Ko簑ch闚


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Klimatyzacja Ratusza.
  Numer referencyjny: FI.271.5.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie zadania pn. ,,Klimatyzacja Ratusza". Zadanie obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku ratusza w Ko簑chowie przy ul. Rynek 1a w tym:wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty;wykonanie instalacji klimatyzacji;monta urz康ze klimatyzacyjnych wewn皻rznych - 16 szt.;monta urz康zenia klimatyzacyjnego zewn皻rznego - 1 szt.;wykonanie instalacji elektrycznych pod instalacj wentylacji i klimatyzacji;wykonanie prac odtworzeniowych po przekuciach tj. zatynkowanie i wyszpachlowanie powsta造ch ubytk闚 oraz przygotowanie pod這瘸 pod malowanie.Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera dokumentacja projektowa sk豉daj帷a si z:1) Projektu budowlanego pn. ,,Projekt instalacji klimatyzacji i wentylacji w po逝dniowej cz窷ci zabytkowego budynku Ratusza w Ko簑chowie";2) Projektu wykonawczego pn. ,,Projekt instalacji klimatyzacji i wentylacji w po逝dniowej cz窷ci zabytkowego budynku Ratusza w Ko簑chowie";3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒;4) Decyzji Lubuskiego Wojew鏚zkiego konserwatora Zabytk闚 nr ZN.5142.15.2018[mKoz] z dnia 03.04.2018 r.;5) Decyzji Starosty Nowosolskiego nr 350/2018 z dnia 23.05.2018 r. [B.6740.258.2018.BP];6) Przedmiaru rob鏒.UWAGA:Projekt budowlany obejmuje trzy etapy, w ramach niniejszego zadania do wykonania jest etap I obejmuj帷y wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszcze biurowych.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331200-8


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-06-21

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠 瞠: posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn ubezpieczenia minimum 200.000,00z
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠 瞠:1) wykona w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, to w tym okresie, w spos鏏 nale篡ty jedn robot budowlan, kt鏎a polega豉 na przebudowie, modernizacji, budowie nowej instalacji klimatyzacji o warto軼i minimum 100 000,00z brutto.2) dysponuje nast瘼uj帷ymi osobami, kt鏎e b璠 skierowane przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego:a) 1 (jedn) osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcje kierownika rob鏒 bran篡 sanitarnej, posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im uprawnienia r闚nowa積e b) 1 (jedn) osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj kierownika rob鏒 konstrukcyjno - budowlanych, posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im uprawnienia r闚nowa積e.c) 1 (jedn) osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcje kierownika rob鏒 elektrycznych, posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im uprawnienia r闚nowa積e.Przy czym jedna z wymienionych powy瞠j os鏏 musi posiada do鈍iadczenie (udzia) - co najmniej 18 miesi璚y przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum b璠帷ego instytucj kultury i b璠zie pe軟i豉 funkcje kierownika budowy zgodnie z zapisami Decyzji Lubuskiego Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚 numer ZN.5142.15.2018[mKoz].Za uprawnienia r闚nowa積e zamawiaj帷y uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz uznane na zasadach okre郵onych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), kt鏎ych zakres uprawnia do pe軟ienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zam闚ienia.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - dokument powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa wy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument ma dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotycz帷e terminu wystawienia dokument闚 stosuje si odpowiednio.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1) Dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjna okre郵on przez Zamawiaj帷ego.2) Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane - wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 5 SIWZ, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty,3) Wykaz os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nich czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 6 SIWZ
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Formularz ofertowy - za陰cznik nr 2 do SIWZ.2. W przypadku, gdy wykonawca wykazuj帷 spe軟ianie warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zam闚ie publicznych polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Prawo zam闚ie publicznych, zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia przez wykonawc dokument闚, kt鏎e okre郵aj w szczeg鏊no軼i: a)zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu, b)spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu przez wykonawc przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego, c)zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego, d)czy podmiot, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia zrealizuje roboty budowlane, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. 3. Orygina dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieni康zu dow鏚 wp豉cenia wadium. 4. Pe軟omocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepis闚 prawa lub dokument闚 rejestrowych. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj帷ego informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zam闚ie publicznych okre郵aj帷ej firmy oraz adresy wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty w terminie sk豉dania ofert, jest zobowi您any przekaza zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zam闚ie publicznych - wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca nale篡 do tej samej grupy kapita這wej wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia jest zobowi您any do wniesienia wadium w wysoko軼i 5 000,00z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych 00/100).


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres r瘯ojmi i gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 zmiany postanowie umowy w zakresie dotycz帷ym przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiaj帷ego braku konieczno軼i wykonania cz窷ci rob鏒 budowlanych stanowi帷ych przedmiot umowy - w takim przypadku zmiana dotyczy b璠zie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obni瞠nia wysoko軼i nale積ego wykonawcy wynagrodzenia, o warto嗆 tej cz窷ci przedmiotu umowy ustalon na podstawie kosztorysu ofertowego stanowi帷ego za陰cznik nr 2 do umowy - wykonawcy z tego tytu逝 nie przys逝guj 瘸dne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.2. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 zmiany postanowie umowy w zakresie dotycz帷ym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku; 1) konieczno軼i zrealizowania jakiejkolwiek cz窷ci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a ni wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob鏒, a wynikaj帷ych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kt鏎y je przygotowano,2) mo磧iwo軼i wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych w stosunku do okre郵onych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 przy zachowaniu jako軼i i parametr闚 technicznych, funkcjonalnych itp. okre郵onych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, je瞠li umo磧iwiaj uzyskanie lepszej jako軼i lub funkcjonalno軼i lub zmniejszenie koszt闚 eksploatacji lub koszt闚 wykonania przedmiotu umowy.Wykonawca zobowi您uje si przyj望 do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w ka盥ym przypadku poprzedzone zostanie sporz康zeniem protoko逝 konieczno軼i wskazuj帷ym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezb璠n dokumentacja projektow. 3. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 zmiany postanowie umowy w zakresie dotycz帷ym wynagrodzenia w przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, je瞠li wprowadzone zmiany maj wp造w na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawc. W przypadku wprowadzenia rozwi您a zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o r騜nic warto軼i rob鏒 zaniechanych i warto軼i rob鏒, kt鏎e b璠 wykonywane. Warto嗆 rob鏒 zaniechanych oraz warto嗆 rob鏒, kt鏎e b璠 wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiaj帷ego kosztorysie r騜nicowym. Podstaw do okre郵enia ilo軼i rob鏒 zaniechanych b璠zie dokumentacja projektowa, a podstaw do okre郵enia ich warto軼i b璠zie cena jednostkowa dla tej roboty okre郵ona w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do umowy. W przypadku wyst徙ienia rob鏒 dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o warto軼i rob鏒, kt鏎e b璠 wykonywane. Ustalenie warto軼i rob鏒, kt鏎e b璠 wykonane nast徙i na podstawie cen jednostkowych przyj皻ych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowi帷ego za陰cznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wska幡ik闚 cenotw鏎czych (stawka robocizny, narzut z tytu逝 koszt闚 po鈔ednich, koszt闚 zakupu, zysku, ceny materia堯w i sprz皻u) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do umowy. W przypadku braku w豉軼iwych wska幡ik闚 cenotw鏎czych w kosztorysie ofertowym, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiaj帷ego wska幡iki cenotw鏎cze, ceny materia堯w wg cen zakupu, pracy sprz皻u wg faktycznie poniesionych koszt闚 jednak nie wy窺ze ni 鈔ednie ceny materia堯w i pracy sprz皻u wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwarta逝 poprzedzaj帷ego kwarta, w kt鏎ym wykonywane s roboty.4. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 zmiany postanowie umowy w zakresie dotycz帷ym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie nale積e wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikaj帷ym ze zmienionej stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT). Zmiana wysoko軼i wynagrodzenia nale積ego wykonawcy b璠zie odnosi si wy陰cznie do cz窷ci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wej軼ia w 篡cie przepis闚 zmieniaj帷ych stawk podatku od towar闚 i us逝g oraz wy陰cznie do cz窷ci przedmiotu umowy, do kt鏎ej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towar闚 i us逝g. Warto嗆 wynagrodzenia netto nie zmieni si, a warto嗆 wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepis闚.5. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 zmiany postanowie umowy w zakresie dotycz帷ym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;1) zawarcia umowy po up造wie pierwotnego terminu zwi您ania ofert, na skutek przyczyn le膨cych po stronie zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i gdy oferta z這穎na przez wykonawc przekracza豉 mo磧iwo軼i zamawiaj帷ego i konieczne by這 podj璚ie dzia豉 zmierzaj帷ych do zabezpieczenia dodatkowych 鈔odk闚 finansowych umo磧iwiaj帷ych zawarcie umowy z wykonawc, co wp造n窸o na skr鏂enie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwo豉nia do Krajowej Izby Odwo豉wczej - w takim przypadku mo磧iwe jest wyd逝瞠nie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki min掖 od up造wu pierwotnego terminu zwi您ania ofert do dnia zawarcia umowy,2) je瞠li przyczyny, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu wykonania umowy b璠 nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno嗆 ponosi zamawiaj帷y, w szczeg鏊no軼i b璠 nast瘼stwem zw這ki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania rob鏒, zw這ki w dokonaniu odbioru rob鏒, konieczno軼i usuni璚ia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno軼i mia造 lub b璠 mog造 mie wp造w na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,3) z powodu si造 wy窺zej, kt鏎ych wyst徙ienie zosta這 potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zosta這 zaakceptowane przez zamawiaj帷ego np. w przypadku zaistnienia dzia豉 wojennych, akt闚 terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, ska瞠 radioaktywnych, z wyj徠kiem tych kt鏎e mog by spowodowane u篡ciem ich przez wykonawc, zaistnienia kl瘰ki 篡wio這wej, jak huragany, powodzie, trz瘰ienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne ni pracownicy wykonawcy i jego podwykonawc闚,4) odmiennych od przyj皻ych w dokumentacji projektowej warunk闚, je瞠li maj te okoliczno軼i wp造w na termin wykonania umowy,5) wstrzymanie budowy przez w豉軼iwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawc; 6) b璠帷ym nast瘼stwem op騧nienia w dzia豉niach organ闚 administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawc w szczeg鏊no軼i: przekroczenie zakre郵onych przez prawo termin闚 wydania przez organy administracji map, uzgodnie, opinii, decyzji, zezwole, itp.;7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych rob鏒 budowlanych, o ile ich wykonanie tych rob鏒 powoduje konieczno嗆 przed逝瞠nia terminu wykonania rob鏒 obj皻ych niniejsz umow;W przypadku wyst徙ienia kt鏎ejkolwiek z okoliczno軼i wymienionych powy瞠j - termin wykonania umowy mo瞠 by przed逝穎ny o czas niezb璠ny do zako鎍zenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie d逝瞠j ni o okres trwania tych okoliczno軼i.6. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 zmiany postanowie umowy w zakresie dotycz帷ym zmiany podwykonawcy lub zwi瘯szenia lub zmniejszenia zakresu rob鏒 budowlanych, kt鏎e wykonawca b璠zie wykonywa za pomoc podwykonawc闚.7. Przed逝瞠nie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcze郾iejszym przed逝瞠niem okresu wa積o軼i zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy na przed逝穎ny termin wykonania zam闚ienia i uznania go przez zamawiaj帷ego za nale篡cie wykonane, z zachowaniem ci庵這軼i zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko軼i.8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest z這瞠nie wniosku przez stron inicjuj帷 zmian. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj pisemnej formy pod rygorem niewa積o軼i.9. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okre郵onych w art. 144 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-02-26, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > j瞛yk polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Ko簑ch闚
  67-120 Ko簑ch闚, ul. Rynek 1 a
  tel.: 68 355 59 40
  fax.: 68 355 59 49
  email: Wy郵ij email
  http://www.kozuchow.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 9291 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.