Climatstore

Artykuł Dodaj artykuł

Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 4(278)/2019

Mimo dość chłodnej pierwszej połowy kwietnia, dla otaczającej nas przyrody fakt ten nie stanowił większego problemu dla realizacji z wielką determinacją jej naturalnego, corocznego scenariusza.

Mimo dość chłodnej pierwszej połowy kwietnia, dla otaczającej nas przyrody fakt ten nie stanowił większego problemu dla realizacji z wielką determinacją jej naturalnego, corocznego scenariusza. Zwiastuje to odradzanie się różnych form życia, roślin, wszelkiej maści organizmów no i na szczycie tej piramidy nas ludzi. W naszym życiu społecznym również następuje przyspieszenie dynamiki zdarzeń, w tym także tragicznych. Takim niewątpliwie była nagła śmierć Rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Jacka Namieśnika, i to w pełni sił twórczych. To dla naszej akademickiej społeczności jest ogromna strata biorąc pod uwagę wielką aktywność naszego Rektora. Innym, od ponad dwóch tygodni trwającym wydarzeniem jest ogólnopolski strajk nauczycieli szkół powszechnych. Ta grupa zawodowa, niezależnie od opcji politycznej ekip rządzących w ostatnim 30-leciu, była i jest systematycznie marginalizowana. W moim przekonaniu ze strony władzy są to działania celowe w ramach świadomej pauperyzacji rodzimej inteligencji, co w bezpośrednich skutkach rzutuje na poziom intelektualny kolejnych roczników naszej młodzieży. 

Coś wiem na ten temat, jako nauczyciel akademicki z ponad 40-letnim stażem, dotykając na żywo problemu obniżającego się z roku na rok poziomu wiedzy młodych ludzi, którzy uzyskują status studentów naszych uczelni, przede wszystkim technicznych nie będąc do tego w zdecydowanej większości przygotowanymi. Generalnie nie zdają sobie sprawy z faktu, że możliwość kształcenia na poziomie wyższym to wyróżnienie i zaszczyt, ale i zobowiązanie wobec społeczeństwa, bowiem jako kształcenie bezpłatne odbywa się ono dzięki podatkom osób aktualnie pracujących. Wracając do wielodniowego, dramatycznego protestu nauczycieli, wynika on z dwóch powodów, po pierwsze rażąco niskich uposażeń w porównaniu do innych grup zawodowych. Drugi powód, to fatalna reforma oświaty, której skutki prowadzą nas nieuchronnie do zapaści cywilizacyjnej następnych pokoleń Polaków. W edukacji już obecnie zajmujemy jedną z „flagowych” pozycji kończących peleton oświaty państw Unii Europejskiej, również w porównaniu do naszych sąsiadów, aby nie odnosić tego do prymusa, jakim jest Finlandia, a np. do Czech czy Łotwy. 

Nowy numer
 
Generalnie finał tego protestu, biorąc pod uwagę brak dobrej woli ze strony rządzących do dialogu z protestującymi jest łatwy do przewidzenia, bowiem władza obrała kurs z jednej strony na ich zmęczenie, a z drugiej intensywną propagandę w tzw. narodowych środkach komunikacji, której celem jest upokorzenie nauczycieli. Niestety, żyjemy w trudnych czasach zarówno w skali międzynarodowej, ale przede wszystkim na naszym lokalnym podwórku. W moim przekonaniu skutkiem doraźnym przegranej nauczycieli będzie pożegnanie się z tym szczególnym zawodem znacznej liczby pasjonatów, ludzi rozumiejących współczesny świat i jego potrzeby, traktujących swoje zobowiązania wobec młodego pokolenia poważnie i z pasją. To oczywiście najgorszy dla nas jako nacji scenariusz, którego samorealizacji oczekuje nieświadomy potęgi wiedzy nasz prawdziwy patriota.
 
Po tych około Wielkanocnych refleksjach przejdę do krótkiego omówienia zawartości tego numeru, który otwiera artykuł Tomasza Klinkosza z gdańskiego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Instalacja chłodnicza to zespół wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. Niniejsza publikacja to trzeci z kolei materiał poświęcony problematyce bezpieczeństwa instalacji ziębniczych (chłodniczych) i wymagań technicznych z tym związanych, w którym zostały omówione problemy związane z ich zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz sposób doboru zaworów bezpieczeństwa. W dziale technologii jakości żywności publikujemy interesujący artykuł naszego, przed miesiącem zmarłego kolegi, dr inż. Tadeusza Matuszka, świetnego wykładowcy, dydaktyka i pasjonata współpracy ze studentami naszej uczelni. Publikacja poświęcona jest wymaganej jakości produktów żywnościowych, na którą składa się odpowiednia ich tekstura, cechy funkcjonalne i wartości odżywcze, a także ponoszenie udokumentowanej odpowiedzialności prawnej za wyprodukowany wyrób. Podstawowym wymaganiem w staraniach o certyfikat jakości w produkcji żywności jest konieczność ciągłego diagnozowania, monitorowania i archiwizowania zmian parametrów technologicznych i technicznych w dowolnym miejscu linii technologicznej oraz wszelkich zagrożeń jakości występujących na drodze od producenta do konsumenta. Zachęcam do lektury tego opracowania, szczególnie osoby, które w swojej pracy zawodowej mają bezpośrednio do czynienia z produkcją, transportem i magazynowaniem produktów żywnościowych.

Po raz jedenasty prezentujemy kolejną część większej całości poświęconej instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Autorem tego obszernego przedsięwzięcia jest znany doskonale naszym Czytelnikom, Krzysztof Kaiser. Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są przez Autora niezbędne w codziennej eksploatacji zagadnienia z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 11 tego cyklu poświęcona jest instalacjom elektrycznym stosowanym w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych.

Tym razem aż trzy materiały dotyczą niekonwencjonalnych źródeł energii i tak Katarzyna Forysiak w swoim artykule zwraca uwagę na energię wiatru oraz urządzenia ją przetwarzające na energię użytkową. Definiuje w nim pojęcie „wiatru”, przedstawia jego podstawowe parametry jako źródła energii, a także potencjał w odniesieniu do obszaru Polski. W drugiej części publikacji omawia budowę i zasadę działania typowej turbiny wiatrowej oraz prezentuje wybrane rozwiązania konstrukcyjne siłowni wiatrowych wraz z ich oceną techniczno-ekonomiczną. Tej samej tematyki dotyczy materiał przygotowany przez Magdalenę Anczykowską. Na podstawie omówionych w numerze 11-12/2018 „TCHiK” (s.440-443) rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych małej mocy, przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz wnikliwej analizy warunków lokalizacyjno-ekonomicznych, w publikacji został przedstawiony projekt małej siłowni wiatrowej. Siłownia ta przeznaczona jest dla małego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w strefie nadmorskiej korzystnej pod względem energetycznym, ale w obszarze zurbanizowanym, w którym zabudowania mogą zaburzać lub całkowicie blokować przepływ mas powietrza. Z kolei Szymon Chrzanowski prezentuje projekt instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku wielorodzinnego (tzw. bloku mieszkalnego). W założeniu system ten zostanie połączony z publiczną siecią energetyczną (ang. on-grid), zatem wytworzona w nim energia elektryczna będzie wykorzystywana przez urządzenia znajdujące się w przyjętym do analizy budynku, a ewentualna jej nadwyżka będzie odsprzedawana do sieci. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie rocznych kosztów ponoszonych przez mieszkańców budynku na jej zakup.

W dziale informacji ogólnych prezentujemy opracowanie poświęcone 66-letniej historii badań i kształcenia w dziedzinie chłodnictwa na Politechnice Gdańskiej. W dniu 1 lutego 1953 roku na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej została utworzona Katedra Chłodnictwa, a jej kierownictwo władze uczelni powierzyły Romanowi Lipowiczowi, któremu nadano tytuł zastępcy profesora. Była to pierwsza Katedra Chłodnictwa w Polsce! Omawiając 66-letni okres obecności chłodnictwa w kształceniu i badaniach prowadzonych na tej uczelni, należy zwrócić uwagę na duży dorobek publikacyjny osób tworzących jego historię. Istotnym elementem działalności są prace wykonywane na rzecz szeroko rozumianej praktyki. To kierunek nakreślony przed ponad 60-laty przez prof. R. Lipowicza. Jako Zespół staramy się utrzymywać dobrą markę naszego ośrodka, zarówno w środowisku praktyków, jak i w ofercie edukacyjnej uczelni.

Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą w numerze relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym kolejnym, już 278. numerze „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” artykuły i materiały informacyjne będą dla Państwa ciekawą lekturą.

Artykuł został dodany przez firmę

I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

MASTA oferuje kompleksowy zakres usług w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Przez prawie 27 lat działalności zrealizowała ponad 500 tematów obejmujących pełne wykonawstwo instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły