Oferta pracy

Inspektor / Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2022-06-23 | ID oferty: 1423061

Numer referencyjny: ARiMR/DZN/75/22Opis stanowiska:

Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności WPR Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,

 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.Wymagania:

Główne obowiązki:
 • Bieżące ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym oraz rejestrach, wpływających do DZN należności;

 • Inicjowanie procesu dochodzenia należności poprzez sporządzanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie propozycji spłaty zadłużenia;

 • Weryfikacja wniosków składanych przez dłużników oraz przygotowywanie decyzji, ugód i umów oraz oświadczeń w sprawie spłaty zadłużenia, rozkładania na raty należności;

 • Realizacja zadań zmierzających do odzyskania należności na drodze postępowania sądowego, analiza spraw pod kątem możliwości dochodzenia należności na drodze sądowej;

 • Inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego;

 • Inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności procesowych w postępowaniu upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym;

 • Bieżące monitorowanie stanu zobowiązań poszczególnych dłużników;

 • Sporządzanie dyspozycji płatności, określanie wysokości kosztów dochodzenia należności, opłat komorniczych, dokonanych na poczet dochodzonych należności;

 • Dokonywanie potrąceń i kompensat należności ze zobowiązaniami ARiMR w ramach procesu dochodzenia należności;

 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych w zakresie należności Funduszy Unii Europejskiej oraz opracowywanie i aktualizacja procedur Wydziału;

 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemu informatycznego do obsługi należności będących w kompetencji Wydziału;

 • Przygotowanie odpowiedzi na raporty audytorów, organów kontrolnych oraz odpowiedzialność za wdrożenie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie kompetencji Wydziału;Oferujemy:

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, administracja, prawo,

 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności umiejętność pracy w MS Excel,

 • co najmniej 2 letni staż pracy,

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością finansowo-księgową, nadzorem, dochodzeniem należności, windykacją lub zarządzaniem należnościami, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych lub instytucjach/podmiotach korzystających z dotacji lub pomocy finansowej pochodzącej z budżetu państwa bądź budżetu Wspólnot Europejskich, w tym m.in. w kancelariach prawniczych, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach unijnych,

 • praktyczna znajomość zasad, zagadnień, problematyki oraz ustawodawstwa krajowego i unijnego z obszaru zabezpieczenia i dochodzenia należności, rachunkowości, sprawozdawczości oraz finansowania i rozliczania środków w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych należności. Umiejętność stosowania i wykorzystania przepisów, procedur cywilnych i administracyjnych oraz egzekucyjnych, jak również zasad stosowania i obowiązywania ustawy o finansach publicznych, rachunkowości w procesie ustalania, zabezpieczania i dochodzenia należności. Znajomość systemów finansowo-księgowych. Znajomość zagadnień i problematyki z zakresu windykacji należności, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania cywilnego,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 09 maja 2018 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Wymagania pożądane:


 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej, • odporność na stres – umiejętność pracy pod presją czasu.Forma kontaktu:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny

 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)

 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej Dokumenty należy składać w terminie do: 30.06.2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR) Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawaz dopiskiem: ARiMR/DZN/75/21 osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertachz dopiskiem: ARiMR/DZN/75/21 lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.plz dopiskiem: ARiMR/DZN/75/21 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: