Climatstore

Przetarg

Budowa instalacji wentylacji, klimatyzacji wraz z przebudową części pomieszczeń na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 10

13-05-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
ul. Paderewskiego 10,58-301 Wałbrzych
tel. 748 877 183
fax. 748 877 103
e-mail: sadowska@szpital.walbrzych.pl
http:// www.szpital.walbrzych.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 546807-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu: Budowa instalacji wentylacji, klimatyzacji wraz z przebudową części pomieszczeń na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 89004717900000, ul. ul. Paderewskiego  10 , 58-301  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 877 183, e-mail sadowska@szpital.walbrzych.pl, faks 748 877 103.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.walbrzych.pl/BIP/przetargi
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SPZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.walbrzych.pl/BIP/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.walbrzych.pl/BIP/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego, 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10 SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji wentylacji, klimatyzacji wraz z przebudową części pomieszczeń na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 10
Numer referencyjny: ZP/PN/4/RB/OITiPN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.Zadanie: Budowa instalacji wentylacji, klimatyzacji wraz z przebudową części pomieszczeń na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.Obiekt: Budynek główny, oznaczony jako segment ,,A" Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową instalacji wentylacji, klimatyzacji wraz z przebudową części pomieszczeń na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przy ulicy Paderewskiego 10, działka nr 340/2 obręb nr 21 Nowe Miasto. W skład obiektu wchodzą segmenty A, B i C. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem cześć segmentu A i zlokalizowany w nim Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka. W/w oddział zlokalizowany jest na I piętrze. Segment (budynek) A posiada 5 kondygnacji nadziemnych (w tym nieużytkowy strych). Budynek w całości podpiwniczony. Budynek usytuowany jest w III strefie klimatycznej (temperatura zewnętrzna okresu zimnego -20°C, okresu letniego +32°C.Roboty budowlane obejmują:- zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie konstrukcji wsporczych dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przebudowę pomieszczenia hydroforni, - budowę instalacji wentylacji oraz klimatyzacji, wykonanie instalacji klimatyzatorów, wykonanie instalacji skroplin, wykonanie instalacji wodociągowej (woda ciepła, zimna oraz cyrkulacja), wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, przebudowa instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji gazów medycznych, - wykonanie instalacji oświetlenia, instalacji gniazd wtykowych, wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji niskoprądowej, wlz, instalacji zasilającej urządzenia wskazane w br. sanitarnej. Roboty budowlane obejmują kondygnacje:PIWNICA: Pomieszczenie hydroforni - wydzielenie pomieszczenia wentylatorowni (pom. nr 026a) wraz z uzbrojeniem i robotami towarzyszącymi, przebudowa instalacji wodociągowej w hydrofornii.PARTER: Trasy kanałów wentylacji mechanicznej, roboty towarzyszące.I PIĘTRO: Trasy kanałów wentylacji mechanicznej, klimatyzacja, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń i roboty towarzyszące wielobranżowe.II PIĘTRO: Trasy kanałów wentylacji mechanicznej, roboty towarzyszące.III PIĘTRO: Trasy kanałów wentylacji mechanicznej, roboty towarzyszące.STRYCH: Wydzielenie pomieszczenia wentylatorowni, wraz z uzbrojeniem, roboty towarzyszące wielobranżowe.2. Etapowanie robót budowlanychZ uwagi na szeroki zakres prac w segmencie A ze szczególnym zwróceniem uwagi na Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka poszczególne etapy prac należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym. Przy realizacji prac konieczne jest uzyskanie zgody na wejście do poszczególnych pomieszczeń oraz stref budynku oraz dostosowanie miejsca, czasu pracy do poleceń oraz wymagań Zmawiającego. Zakłada się nieprzerwalne funkcjonowanie całego obiektu szpitalnego (poszczególne segmenty) podczas prowadzenia prac. W porozumieniu z Zamawiającym zakłada się prowadzenie prac na oddziale objętym opracowaniem etapami z częściowym przeniesieniem poszczególnych funkcji oddziału do innych pomieszczeń szpitalnych. Przewidziano adaptację czterech pomieszczeń z Pododdziału Położnictwa i Neonatologii, zlokalizowanego na tej samej kondygnacji, dla potrzeb intensywnej terapii noworodka z doprowadzeniem do przedmiotowych pomieszczeń instalacji gazów medycznych. Dodatkowo podczas prowadzenia prac należy zminimalizować uciążliwość prowadzenia robót poprzez wydzielenie stref pracy ścinakami tymczasowymi na konstrukcji stalowej z okładzinami z płyt G-K wraz z montażem drzwi technicznych. Należy zabezpieczać miejsca pracy poprzez układanie foli budowlanych na posadzkach oraz zapewnienie obsługi do stałego utrzymania czystości w miejscu prowadzenia prac. ETAP PRAC I - POM. NR 213,215W zakresie wykonania instalacji gazów medycznych umożliwiających przeniesienie pacjentów z sali intensywnej terapii (pom. nr 226,230)ETAP PRAC II - POM. NR 220,221,222,22a,223,226,227,228,228a,228b,228c, CZĘŚĆ KOMUNIKACJI POM. NR K1Zakres prac zgodny z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem ścianki działowej z drzwiami technicznymi pomiędzy etapem prac II, a etapem prac III. Lokalizacja wg. załącznika graficznego. ETAP PRAC III - POM. NR 216,216a,217,218,219,229,230,231, CZĘŚĆ KOMUNIKACJI POM. NR K1Zakres prac zgodny z dokumentacją projektową.3. Elementy wyposażenia budowlano - instalacyjnego:3.1 Instalacje sanitarne projektowane i przebudowywane:o Projektowana wentylacja mechaniczna i klimatyzacja - 5 niezależnych układów wentylacji dla Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka:- NW1 - układ wentylacji i klimatyzacji obejmujący pomieszczenia intensywnej opieki, sale chorych.- NW2 - układ wentylacji pomieszczeń towarzyszących związanych z działalnością oddziału (sekretariat, pokój pielęgniarek, pokój lekarzy, gabinet ordynatora, dyżurka pielęgniarek, pomieszczenie biurowe, magazyn leków, poradnia medyczna). Chłodzenie w przedmiotowych pomieszczeniach zapewniony przez niezależny układ klimatyzatorów (układ VRV) bez pomieszczenia nr 216 (poradnia medyczna) z uwagi na użytkowanie pomieszczenia czasowo (pomieszczenie nie przeznaczone na stały pobyt ludzi - użytkowane mniej niż 4h na dobę).- NW3 - Układ wentylacji izolatki.- NW4 - Układ wentylacji wywiewnej toalet, natrysku, brudownika.- NW5 - Układ wentylacji wywiewnej pom. dezynfekcji i mycia inkubatorówo Projektowana instalacji klimatyzatorów.o Projektowana instalacji skroplin.o Przebudowa instalacji wodociągowej.o Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej.o Przebudowa instalacji hydrantowej.o Przebudowa instalacji gazów medycznych.3.2 Instalacje elektryczne projektowane i przebudowywane:o Instalację zasilania w zakresie :- projekt W.L.Z. od istniejącej rozdz. RZN 0,4kV do rozdzielnicy proj. R.WENT.0,4 kV,- projekt W.L.Z. od istniejącej rozdz. RZB2 0,4kV do przebudowywanej rozdzielnicy ROPN, - zasilania centrali wentylacyjnej i nagrzewnic elektrycznych na poziomie piwnicy. - zasilanie centrali wentylacyjnej na poziomie I piętra, - zasilanie wentylatora kanałowego na poziomie II piętra, - zasilanie centrali wentylacyjnej na poziomie strychu, - zasilanie nawilżacza powietrza na poziomie strychu, - zasilanie agregatów chłodniczych na poziomie dachu, - zasilanie wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach przebudowywanych pomieszczeniach toalet i natrysku na poziomie I piętra,- zasilania istniejącego zestawu hydroforowego sprzed gł. wyłącznika prądu, - zasilanie klap p.poż zabudowanych na kanałach wentylacyjnych, - projekt rozbudowy istniejącej rozdzielnicy I piętra oddziału patologii dziecięcej ROPN, - projekt rozdzielnicy dla potrzeb instalacji wentylacji R.WENT (piwnica).o Instalacje elektryczne w zakresie :- instalacji oświetlenia ogólnego na poziomie I piętra i parteru, - instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie I piętra i parteru, -instalacji gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogólnego przeznaczenia 230V na poziomie I piętra .o projekt instalacji odgromowej dla potrzeb dostosowania instalacji o ochronę zabudowanych urządzeń na dachu, uziemiającej i wyrównawczej,o projekt instalacji ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,o projekt przebudowy instalacji sygnalizacji alarmu pożaru.Serwis zainstalowanych w ramach umowy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresie gwarancji

II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45453000-7
45330000-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Roboty Dodatkowe i/lub na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 i/lub Zamienne.1. Konieczność wykonania przez Wykonawcę Robót Dodatkowych i/lub na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 będzie podstawą do zawarcia odrębnej umowy pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych.2. Konieczność wykonania Robót Dodatkowych i/lub na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i/lub Zamiennych winna być odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Wykonawca winien sporządzić uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Projektantem odpowiedni protokół konieczności podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót. Podstawą wyceny tych robót będą średnie stawki robocizny, materiałów, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w cennikach ,,SEKOCENBUD" z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane Roboty Dodatkowe i/lub na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i/lub Zamienne, które wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko Roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich Robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych Robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.5. Wykonawca obowiązany jest wykonać Roboty Dodatkowe i/lub na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i/lub Zamienne przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku podstawowych Robót.6. Łączna wartość Robót Dodatkowych i Uzupełniających nie może przekroczyć wartości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) Nie podlegają wykluczeniu;Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru na załączniku nr 2b do SIWZ.2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie - wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie - wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej:- warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ,- zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej:a) Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać, że w okresie 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył):- budowę instalacji wentylacji, klimatyzacji wraz z przebudową, remontem minimum trzech obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych minimum 1 000 000,00 zł (brutto), w tym jednego obiektu szpitala.- serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych minimum w trzech obiektach kubaturowych użyteczności publicznej, w tym jednego obiektu szpitala.b) Osób:Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca do pełnienia funkcji wymienionych poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:Kierownik budowy- Wymagana liczba osób: 1- Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnej bez ograniczeń /konstrukcyjno-budowlanej,- okres pracy na stanowisku Kierownika Budowy, minimum 2 lata od uzyskania uprawnień, - prowadził i ukończył na stanowisku Kierownika Budowy przebudowę lub remont minimum dwóch obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, w tym jednego obiektu szpitala. Warunek może być spełniony w ramach jednego lub dwóch zadań. c) Uprawnienia F-gazowe Firmowe i indywidualne. 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie dołączonych do oferty dokumentów oraz oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2. Umowa spółki cywilnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeśli składającym ofertę jest spółka cywilna. 5) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.6) Oświadczenie (zał. nr 3 do SIWZ) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.8) Oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, w którym Wykonawcy zobowiązują się do m. in.:a) solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,b) nie rozwiązywania umowy przez któregokolwiek z Wykonawców, przed wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, c) niedokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiających,d) przedstawienia podziału robót wykonywanych przez poszczególnych Wykonawców.9) PODWYKONAWSTWO1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.10. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.4) Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.11. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj.:1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji w właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
budowę instalacji wentylacji, klimatyzacji wraz z przebudową, remontem minimum trzech obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych minimum 1 000 000,00 zł (brutto), w tym jednego obiektu szpitala.- serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych minimum w trzech obiektach kubaturowych użyteczności publicznej, w tym jednego obiektu szpitala.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca do pełnienia funkcji wymienionych poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:Kierownik budowy- Wymagana liczba osób: 1- Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnej bez ograniczeń /konstrukcyjno-budowlanej,- okres pracy na stanowisku Kierownika Budowy, minimum 2 lata od uzyskania uprawnień, - prowadził i ukończył na stanowisku Kierownika Budowy przebudowę lub remont minimum dwóch obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, w tym jednego obiektu szpitala. Warunek może być spełniony w ramach jednego lub dwóch zadań. c) Uprawnienia F-gazowe Firmowe i indywidualne
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.11. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj.:1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji w właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 12. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii (nie dotyczy oświadczeń).Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać okazania oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.13. Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeżeli reprezentuje ją osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 26 000,00 zł, słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100.1. Wykonawca wnosi wadium:w pieniądzu, sposób przekazania:na konto Zamawiającego - w Banku PKO BP S.A. I / O Wałbrzych , Nr 65 1020 3668 0000 5302 0406 3244 , z dopiskiem: ,,Wadium przetargowe - Przebudowa PPC"Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego, przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.lub w jednej z poniżej podanych form:1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,2) w gwarancjach bankowych,3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 359).Sposób przekazania:1) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty.2) Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.3) Gwarancje bankowe i poręczenia powinny być załączone do oferty w odrębnej kopercie i opisane, umożliwiając odesłanie ich, zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zaleca aby kopia tych dokumentów była wpięta w ofercie.8 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona w myśl. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,- Wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty90,00
gwarancja jakości i rękojmia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana Umowy.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.2. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian w zakresie rzeczowo-finansowym robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.3. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem dopuszczonych przez Zamawiającego w ust. 4.4. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z: przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub warunków atmosferycznych, które zgodnie z prawem budowlanym i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone,2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót,3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od Stron Umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania,4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy prawo Budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,6) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,9) zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 5 ust 1 niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od niego,10) zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę,11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie,12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,13) zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie.14) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b) wartość zmiany nie przekracza 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,17) zmiana Umowy w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,18) zmiana Umowy, niezależnie od wartości zmian, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,19) zmiana Umowy w przypadku, kiedy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów,20) zmiana postanowień Umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania.§ 28Zmiana wynagrodzenia.1. Jeżeli Roboty wynikające z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27 Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa określona w ofercie, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27, nie odpowiadają opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową tych robót ustaloną przy zastosowaniu kalkulacji szczegółowej opisanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.04.130.1389), z uwzględnieniem średnich stawek robocizny, materiałów, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określonych w cennikach ,,SEKOCENBUD" z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie nieuzasadniona Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. W przypadku rozbieżności stanowisk co do wysokości ceny w ten sposób ustalonej, strony obowiązane są do polubownego załatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503, Dz. U. 2002 r. Nr 197, poz. 1661; Dz. U. 2004 r. Nr 96, poz. 959; Dz. U. 2004 r. Nr 162, poz. 1693; Dz. U. 2004 r. Nr 172, poz. 1804; Dz. U. 2005 r. Nr 10, poz. 68 ze zmianami, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH