Przetarg

Wymiana aparatów grzewczo-wentylacyjnych w obiekcie nr 1 – nawa 2 i 3

25-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5,02-798 Warszawa
tel. +48226554000
fax. +48226433997
e-mail: zam-eh@metro.waw.pl
http:// postepowania.metro.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 554086-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Metro Warszawskie Sp. z o.o.: Wymiana aparatów grzewczo-wentylacyjnych w obiekcie nr 1 – nawa 2 i 3
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Metro Warszawskie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 01531459200000, ul. ul. Wilczy Dół  5 , 02-798  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48226554000, e-mail zam-eh@metro.waw.pl, faks +48226433997.
Adres strony internetowej (URL): postepowania.metro.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
postepowania.metro.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
postepowania.metro.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
postepowania.metro.waw.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, w Punkcie Podawczym w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana aparatów grzewczo-wentylacyjnych w obiekcie nr 1 – nawa 2 i 3
Numer referencyjny: WP.25.00103.2020.S.P.PALA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wymiana aparatów grzewczo-wentylacyjnych w obiekcie nr 1 – nawa 2 i 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę izolacji na instalacji ciepła technologicznego, wymianę aparatów grzewczo-wentylacyjnych i rozdzielnic elektrycznych zasilających ww. urządzenia usytuowane w obiekcie nr 1, nawa 2 i 3 na STP Kabaty wraz z towarzyszącymi robotami elektrycznymi i teletechnicznymi, a także wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacyjnych zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancyjnym.

II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania1. Przedmiot Umowy należy zrealizować w terminie 12 tygodni od dnia podpisania Umowy, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r. 2. Terminy cząstkowe wykonania Przedmiotu Umowy:1) wykonanie projektu wykonawczego – w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania Umowy (Zamawiający sprawdzi projekt w terminie 1 tygodnia od dnia jego otrzymania);2) gwarancyjne przeglądy serwisowe i konserwacji należy realizować dwa razy w roku (przed sezonem grzewczym i po sezonie grzewczym) lub według DTR, jeżeli ta przewiduje częściej;3) szczegółowy zakres przeglądów serwisowych i konserwacji – zgodnie z przekazanym przez Wykonawcę harmonogramem przeglądów i konserwacji;4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę – najpóźniej przed obustronnym podpisaniem protokołu odbioru końcowego.3. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 stanowi element dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu harmonogram, najpóźniej przed obustronnym podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający uzna te warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na wymianie i uruchomieniu zespołów grzewczo-wentylacyjnych, w ilości nie mniejszej niż 15 sztuk dla każdej roboty budowlanej;2) w momencie wykonywania zamówienia będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - co najmniej 1 osobą, odpowiedzialną za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,- co najmniej 1 osobą, odpowiedzialną za wykonanie robót w zakresie elektrycznym i teletechnicznym, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru – Grupa 1,- co najmniej 1 osobą, odpowiedzialną za wykonanie robót w zakresie sanitarnym, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru – Grupa 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z pkt 5.2-5.12 SIWP oraz zgodnie z pkt 13.3 SIWP, tj.:5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa: 1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3A do SIWP);2) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3B do SIWP);3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;4) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert - w przypadku niezłożenia ww. dokumentu wraz z ofertą, Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia ww. dokumentu, jeżeli uzyskał go w sposób przewidziany w pkt 5.10 SIWP;5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:a) na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2 ppkt 1 SIWP (oraz pkt III.1.3) ppkt 1 niniejszego ogłoszenia) – wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4A do SIWP) wraz z podaniem ich rodzaju, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.b) na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2 ppkt 2 SIWP – (oraz pkt III.1.3) ppkt 2 niniejszego ogłoszenia) - wykaz osób (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4B do SIWP) wraz z podaniem wymaganych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;6) w przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, polega na zasobach innych podmiotów: a) oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) dokument, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 4 SIWP dotyczący tych podmiotów.5.3 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, w sposób, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.5.4 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w pkt 5.1.1 SIWP. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza o nich informacje w składanym wraz z ofertą, oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3A do SIWP).5.6 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWP nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2. SIWP lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2. SIWP.5.8 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.5.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 4 SIWP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5.10 Jeżeli jakiekolwiek oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 4 lub ppkt 6 lit. b SIWP są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazane oświadczenia lub dokumenty. 5.11 Jeżeli jakiekolwiek oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 4, ppkt 5 (tj. dowody potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie wykonane zostały należycie) lub ppkt 6 lit. b SIWP znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 5.1 SIWP, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne. 5.12 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;2) oryginał, lub kopia poświadczona notarialnie, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;5) wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców;6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3A do SIWP),b) dokument, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 4 SIWPi dołączając do wspólnej oferty;7) spełnienie warunku udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie;8) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.13.3 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie Zamawiającego, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWP), o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zgodnie z pkt 7.1-7.8 SIWP, tj.:7.1 Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych, zero groszy),7.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej.7.3. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu zostanie wniesione na rachunek bankowy Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518.7.4. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.4 SIWP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym: 10.00-14.00.7.6. W przypadku oferty składanej w sposób określony w pkt 6.4.2 SIWP, tj. w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza również złożenie dokumentu, o którym mowa w pkt 7.4 SIWP w postaci elektronicznej. Oryginał dokumentu w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy załączyć do oferty w sposób określony w załączniku nr 7 do SIWP.7.7. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Pzp.7.8. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH