Przetarg

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Międzyrzeczu przy ul. Chełmońskiego 2 A-C

17-05-2023, 10:58

Dane kontaktowe

Agencja Mienia Wojskowego
Nowowiejska 26A ,00-911 Warszawa
e-mail: dzp.zg@amw.com.pl
http:// https://amw.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Międzyrzeczu przy ul. Chełmońskiego 2 A-C

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.zg@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administrowanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Międzyrzeczu przy ul. Chełmońskiego 2 A-C

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9516e54-f48a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00522498/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.142 A03 Międzyrzecz, ul. Chełmońskiego 2A-C - remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym - OR Zielona Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amw.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OZ.2616.185.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących indywidualnych gazowych kotłów dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Chełmońskiego 2 A-C w Międzyrzeczu.
Stan istniejący:
Budynek mieszkalny 24-lokalowy, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony. Każdy lokal mieszkalny wyposażony jest w gazowy dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania typ MiniMax Turbo GCO-DP-21-03 firmy Termet o mocy cieplnej 7-21 kW. Spaliny systemem rur koncentrycznych odprowadzane są do komina Schiedel typu Quadro. Do jednego komina podłączone są 4 kotły (po jednym na każdej kondygnacji w lokalach).
Stan docelowy:
Przewiduje się wymianę istniejących kotłów na nowe kondensacyjne wraz z wymianą czopuchów (rur koncentrycznych odprowadzających spaliny z kotła do komina) i sterowników naściennych w lokalach mieszkalnych– razem 24 szt. Kotły należy przyłączyć do istniejących kominów Schiedel typu Quadro. Wykonawca wykona przegląd drożności kominów spalinowych. Instalacja gazu, wod-kan i c.o. pozostaje bez zmian – należy tylko dostosować przyłączenia instalacji do nowego kotła.
Wykonawca przez cały okres gwarancji (36 m-cy) będzie wykonywał przeglądy serwisowe kotłów minimum raz do roku. W przypadku braku możliwości wejścia do lokalu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód z co najmniej dwukrotnej próby wejścia do lokalu w postaci protokołów z próby wejścia do lokalu zawierających datę, potwierdzonych przez administratora budynku. W tym przypadku Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku przeglądu kotła w tym lokalu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1a,1b,1c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
S= C
Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, tzn., że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie obejmujące montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych o łącznej wartości minimum: 10.000,00 zł.
b) Wykonawca jest obowiązany wykazać, że minimum jedna z osób która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia będzie:
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,w myśl rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022r., poz. 1392)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ;
2) wykazu robót z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
3) Na podstawie § 13. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – składa każdy z Wykonawców. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy
potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w związku z artykułem 119 ustawy) wraz ze zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).
7) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
składa każdy z Wykonawców.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,
podpisane oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://amw.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.