Przetarg

zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego

06-09-2023, 16:28

Dane kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli
Niezłomnych 66,37-450 Stalowa Wola
e-mail: psse.stalowawola@sanepid.gov.pl
http:// https://www.gov.pl/web/psse-stalowa-wola

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830324467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niezłomnych 66

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.stalowawola@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-stalowa-wola

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-649e4d2c-4c73-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00384811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00174135/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU w ramach porozumienia nr 74/2023/POIŚ-PSSE

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-649e4d2c-4c73-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na Platformie e- Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-649e4d2c-4c73-11ee-9aa3-96d3b4440790
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (w zakresie ich uzupełniania) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e -mailowy: psse.stalowawola@sanepid.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna
dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta.
2. Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
- Wniosek – służący do zadawania pytań do SWZ,
- Inne.
3. Jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji” ).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiącą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (w zakresie ich uzupełniania) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e -mailowy: psse.stalowawola@sanepid.gov.pl
7. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczając jest posiadanie tzw. konta uproszczonego
na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą
elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: psse.stalowawola@sanepid.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Stalowej Woli reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej woli, ul. Niezłomnych 66, 37-450 Stalowa Wola
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.psse.stalowawola@sanepid.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PSA.272.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Stalowej Woli
2. Zamówienie udzielane jest z bez podziału na części.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Sterylizator laboratoryjny na suche, gorące powietrze - 2 szt.
2) Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza– 1szt.
3) Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza– 4szt.
4) System monitoringu temperatury (rejestrator dwukanałowy – 2szt.
5) Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza 3szt
6) Zestaw filtrów – 1szt
7) Zestaw do przechowywania szczepów – 3 szt.
8) Próbnik powietrza – 1 szt.
9) kolekcja szczepów – 1 szt.
10) Autoklaw-sterylizator parowy – 1 szt.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

33191110-9 - Autoklawy

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

33152000-0 - Inkubatory

33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert. Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt:


1.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:
1) cena (brutto) – 60 % znaczenia,
2) reakcja serwisu na zgłoszenie naprawy– 20 % znaczenia,
3) termin dostawy – 20 % znaczenia
Sposób oceny ofert:
a) Kryterium Cena oferty Kc – waga 60%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:
C min
K c= -------- x 60
C b
gdzie:
K c– ocena punktowa oferty w kryterium cena,
C min– najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,
C b – cena brutto oferty badanej.
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

b) Kryterium Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii S – waga 20%, gdzie punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
- reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godz.- 20 pkt.
- reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 48 godz.- 10 pkt.
- reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 72 godz.- 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi: 20 punktów

c) Kryterium Termin dostawy To – waga 20%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następujących zasad:

- w przypadku zaoferowania wymaganego minimalnego terminu dostawy,
Wykonawca otrzyma 0 punktów;
- w przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego o 1 tydzień w stosunku do minimalnego Wykonawca otrzyma 10 punktów;

- w przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego o 2 tygodnie w stosunku do minimalnego Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi: 20 punktów

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = Kc + To + S

gdzie:
Kc – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena brutto,
To – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Termin Dostawy
S- serwis ( reakcja serwisu na zgłoszenie naprawy)
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty stanowiącej zał. Nr 1 do SWZ każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu-załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców osobno.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa
pełnomocnik Wykonawcy -pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740
zpóźn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnia ich zasoby –warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1.
4. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, winien dołączyć do oferty zobowiązanie
podmiotu trzeciego–załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie
odnoszącym się do podstawa wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 5, 7, 8 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r - wzór stanowi Załącznik nr 8 do
SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
- deklarację zgodności CE,
- kartę katalogową produktu lub inny dokument potwierdzający zaoferowane parametry.
2. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe o których mowa wraz z ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- deklarację zgodności CE,
- kartę katalogową produktu lub inny dokument potwierdzający zaoferowane parametry.
Lub inne potwierdzające, że że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
4. Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców
osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
6. Oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
1))oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
2)wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik)
pozostałych.
7. Warunki, o których mowa w SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
10. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
12. w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Rozdział 9), dla każdego Wykonawcy oddzielnie.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik do SWZ, z którego wynika, które usługi będą wykonywać poszczególni Wykonawcy (Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
14. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany terminów realizacji umowy w przypadku gdy niemożność ich dotrzymania zostanie spowodowana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności jeśli niedotrzymanie terminu będzie następstwem zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy, w szczególności konieczności dokonania zmian dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym sposobu, zakresu i terminów realizacji w następujących przypadkach:
1)zmiany rozporządzeń, przepisów, mających wpływ na realizację umowy;
2)zmiany zakresu zamówienia, wysokości wynagrodzenia, terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. siła wyższa, mogące uniemożliwić wykonanie lub mające wpływ na realizację postanowień umowy;
3)zmiany zakresu zamówienia, terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia – znajdujące swoje uzasadnienie technologiczne, technicznie lub funkcjonalne, których Strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć chwili zawarcia umowy.
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług,
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-649e4d2c-4c73-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-13