Przetarg

WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKACH NR 5,10,22,34,41,47,53,69,100,135,136,137 I KLUBU WAT - W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ

08-09-2023, 08:46

Dane kontaktowe

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,00-908 Warszawa
e-mail: dzp@wat.edu.pl
http:// www.wat.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKACH
NR 5,10,22,34,41,47,53,69,100,135,136,137 I KLUBU WAT
- W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-908

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKACH
NR 5,10,22,34,41,47,53,69,100,135,136,137 I KLUBU WAT
- W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02602be1-4d55-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00387145

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00170899/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.36 Przebudowa budynku nr 5 Instytutu Fizyki Technicznej, wymiana okien, instalacji i klimatyzacji w pom. 2, 3, 101, 102, 103, 104, 220 ) + korytarz II piętro w form. "zaprojektuj i wybuduj"

1.1.50 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach klubu: sala tradycji, pom.: 21, 22, 23, 103 (aula), 114, 115, 119, 135

1.1.51 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w 10 pomieszczeniach bud. 22

1.1.52 Wykonanie instalacji klimatyzacji w 6 pomieszczeniach - bud. Nr 100

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wat.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wat.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferta, wszelkie wnioski, dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania wniosków, dokumentów, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ.

3. Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualną Instrukcją dla Wykonawców dostępną na Platformie w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

4. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox
w wersji wspieranej przez producenta;
2) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java
w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny Platformy ezamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze;
3) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w Platformie ezamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę;
4) przed uruchomieniem Platformy ezamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

6. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.

7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

8. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
2 GB w formatach: .pdf, .xls, .doc, .zip.

9. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca
bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty
udostępniające zasoby, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13
ust. 4 RODO),
2) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,

3) w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę
do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Obowiązek informacyjny zostanie spełniony poprzez akceptację w formularzu ofertowym oświadczenia RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO, znajdują się w Rozdziale XXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 172/DIB/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie klimatyzacji w budynkach
nr 5, 10, 22, 34, 41, 47, 53, 69, 100, 135, 136, 137 i klubu WAT – w formule zaprojektuj
i wykonaj.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał 2 zadania , polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowaniu robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto łącznie oraz załączy dowody określające, że zadania te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadanie zostało wykonane.
b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
- kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach oraz
- kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach oraz
- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach oraz
- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wstępne, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, lub są wykonywane należycie.
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – systemowy;
2) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia – stanowiące załącznik nr 1 do SWZ;
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;
4) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VIII SWZ – stanowiące załącznik nr 3 do SWZ
5) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty
oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, musi w swej treści
zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika
ww. pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.
Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej
współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 (uprawnień) i 3 (wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie), Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty dołączają oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu wykonania robót z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania Umowy:
a) z powodu okoliczności po stronie Zamawiającego, w szczególności:
− wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
− nieterminowego przekazania terenu budowy,
− konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.
b) z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
c) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zewnętrznych zgodnie
z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot;
d) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
e) jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu lub zaniechanie dokonania określonych czynności (w tym w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień) przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
g) w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w pierwotnie określonym terminie.
SZCZEGÓŁOWO WSZYSTKIE ZMIANY OPISANO W ROZDZIALE XXIII UST 6 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ oraz wizję lokalną. Termin
ustala się na dzień 19.09.2023r. o godz. 10:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców odbędzie się przy ul. gen.
Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie (biuro przepustek WAT).