chlodnictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.

10-05-2024, 11:44

Dane kontaktowe

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Wysocka 1B ,63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 627357171
e-mail: [email protected]
http:// www.zus.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wysocka 1B

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 627357171

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2edd7566-0c35-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00318845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00464397/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Okresowe przeglądy i konserwcje oraz naprawy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=58818007

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie, zmiana i wycofanie ofert - odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/zus .
2. Korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, za wyjątkiem określonych w SWZ (składanie, zmiana i wycofanie ofert oraz kontakt z Inspektorem Ochrony Danych) – odbywa się wyłącznie przy użyciu:
2.1. Platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/zus ,
2.2. poczty elektronicznej [email protected] (adres poczty elektronicznej zamawiającego)
- zgodnie z wyborem nadawcy korespondencji.
3. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywanej przy użyciu Platformy zakupowej, zostały opisane szczegółowo w Regulaminie SmartPZP, Instrukcji użytkownika SmartPZP oraz SWZ.
2. Sposób sporządzania oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych określone zostały w:
2.1. pkt 4.5 SWZ oraz
2.2. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
3. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 RODO, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 RODO, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 260000.271.12.2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 241849,65 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 210127,37 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ:
„2.1.3. Przedmiot zamówienia: wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zamontowanych w obiektach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim i podległych mu terenowych jednostkach organizacyjnych.
(...)
2.1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 1 do załącznika nr 7 do SWZ.
2.1.6. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób:
2.1.6.1. zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres wykonywania powierzonych im czynności, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu Kodeksu pracy oraz za wynagrodzeniem o wysokości nie mniejszej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6-7 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - osób wykonujących czynności, polegające na kontroli szczelności, konserwacji, serwisowaniu oraz naprawie stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych,
2.1.6.2. szczegółowe określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 7 do SWZ.
2.1.7. Warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w załączniku nr 7 do SWZ.
(...)”.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ:
„7.2. Kryterium oceny ofert
Kryterium ceny (jedyne kryterium oceny ofert).
7.3. Zasady oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert
7.3.1. Ocenie w zakresie kryterium ceny podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
7.3.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7.3.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7.3.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7.3.5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
7.3.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7.3.7. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7.3.6 SWZ, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ:
„4.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności zawodowej (kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia).
4.1.1.1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada wpis do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) (dalej jako: „ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”), potwierdzający posiadanie aktualnego certyfikatu, uprawniającego go do wykonywania, dla osób trzecich, czynności polegających na konserwacji lub serwisowaniu oraz naprawie stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, o którym mowa w art. 29 przywołanej wyżej ustawy.
uwaga nr 1: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
uwaga nr 2: w przypadku, o którym mowa powyżej [uwaga nr 1], wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
4.1.1.2. Warunek dotyczący zdolności zawodowej (kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia), zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobę, posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności polegających na kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowaniu oraz naprawie stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, w tym w szczególności osobę, wpisaną do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, jako posiadającą aktualny certyfikat dla personelu, uprawniający ją do wykonywania czynności polegających na kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowaniu oraz naprawie stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, o którym mowa w art. 20 przywołanej wyżej ustawy.
uwaga nr 1: w odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
uwaga nr 2: w przypadku, o którym mowa powyżej [uwaga nr 1], wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
4.1.2. Oceniając zdolność zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.1.2 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
uwaga: wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
4.1.4. W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp.
4.1.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp oraz pkt 4.1.5 SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
4.1.6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
4.1.6.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
4.1.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4.1.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.1.2 SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, wskazane w pkt 4.2 SWZ.
4.1.8. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wskazał, że samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu.”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ:
„4.4.2. Wymagane podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.
(...)
4.4.2.1.3. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
4.4.2.1.3.1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzonego zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
4.4.2.1.3.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, składa każdy z wykonawców;
4.4.2.1.3.3. w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 4.4.2.1.3.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
(...)
4.4.2.7. Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, zamawiający dokona na podstawie stosownych oświadczeń, sporządzonych zgodnie z wzorami, stanowiącymi załączniki do SWZ oraz odpowiednich, spośród następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.4.2.7.1. wykaz określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, ze zm.) - pobrany przez zamawiającego z bazy danych mieszczącej się pod adresem internetowym https://eur-lex.europa.eu ,
4.4.2.7.2. wykaz określony w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, ze zm.) - pobrany przez zamawiającego z bazy danych mieszczącej się pod adresem internetowym https://eur-lex.europa.eu ,
4.4.2.7.3. lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych - pobrana przez zamawiającego ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami ,
4.4.2.7.4. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - pobrana przez zamawiającego z bazy danych mieszczącej się pod adresem internetowym https://crbr.podatki.gov.pl ,
4.4.2.7.5. odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - pobrany przez zamawiającego z bazy danych mieszczącej się pod adresem internetowym https://prod.ceidg.gov.pl , o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowy środek dowodowy ,
4.4.2.7.6. informacja z Krajowego Rejestru Sądowego - pobrana przez zamawiającego z bazy danych mieszczącej się pod adresem internetowym https://ekrs.ms.gov.pl , o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowy środek dowodowy.”.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ:
„4.4.1. Wymagane (...) podmiotowe środki dowodowe (...) składane wraz z ofertą.
(...)
4.4.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
(...)
4.4.1.5. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp oraz pkt 4.1.5-4.1.6 SWZ.
(...)
4.4.2. Wymagane podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.
(...)
4.4.2.1.1. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, potwierdzającego posiadanie przez wykonawcę aktualnego certyfikatu, uprawniającego go do wykonywania, dla osób trzecich, czynności polegających na konserwacji lub serwisowaniu oraz naprawie stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, o którym mowa w art. 29 przywołanej wyżej ustawy,
4.4.2.1.2. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia): wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, sporządzonego zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,”.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ:
„2.1.8. Zamawiający:
(...)
2.1.8.2. nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych,”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ:
„4.3.1. W skład kompletnej oferty wraz z załącznikami, wchodzą co najmniej:
4.3.1.1. oferta, którą stanowi wypełniony formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
4.3.1.2. załączniki do oferty, które stanowią: oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą, wskazane w pkt 4.4.1 SWZ.
(...)
4.4.1. Wymagane oświadczenia (...) oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą.
4.4.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4.4.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.4.1.1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
(...)
4.4.1.4. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 4.4.1.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
(...)
4.4.1.6. Dokumenty potwierdzające umocowanie.
4.4.1.6.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy, złożenia wraz z ofertą, odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4.4.1.6.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1.6.1 SWZ, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4.4.1.6.3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1.6.1 SWZ, zamawiający żąda od wykonawcy, złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4.4.1.6.4. Pkt 4.4.1.6.3 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4.4.1.6.5. Pkt 4.4.1.6.1-4.4.1.6.3 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz pkt 4.1.3-4.1.6 SWZ.
4.4.1.6.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1.6.1 SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.”.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ:
„1.9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa:
1.9.1.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.9.1.2. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.9.2. Zamawiający wyjaśnia, że wspólnicy w spółce cywilnej, o której mowa w art. 860-875 Kodeksu cywilnego, są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (potocznie: „konsorcjum”).
(...)
4.1.1.1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (...)
uwaga nr 1: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
uwaga nr 2: w przypadku, o którym mowa powyżej [uwaga nr 1], wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
4.1.1.2. Warunek dotyczący zdolności zawodowej (kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia) (...)
uwaga nr 1: w odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
uwaga nr 2: w przypadku, o którym mowa powyżej [uwaga nr 1], wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
(...)
4.4.1. Wymagane oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą.
(...)
4.4.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.4.1.1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.4.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
(...)
4.4.1.6. Dokumenty potwierdzające umocowanie.
4.4.1.6.3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1.6.1 SWZ, zamawiający żąda od wykonawcy, złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.”.
Ciąg dalszy - Sekcja IX Ogłoszenia - Pozostałe informacje.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ:
„10.3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje się, że umowa może ulec zmianie:
10.3.1. w zakresie dotyczącym wynagrodzenia należnego wykonawcy:
10.3.1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,
10.3.1.2. zgodnie z art. 439 i 436 pkt 4 lit. b tiret pierwszy ustawy Pzp - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty (dalej jako: „koszty osobowe” i/lub „koszty rzeczowe”), wykonania umowy przez wykonawcę,
10.3.1.3. zgodnie z art. 439 i 436 pkt 4 lit. b tiret pierwszy ustawy Pzp - w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty (dalej jako: „koszty osobowe” i/lub „koszty rzeczowe”), wykonania umowy przez wykonawcę,
10.3.1.4. zgodnie z art. 439 i 436 pkt 4 lit. b tiret od drugiego do czwartego ustawy Pzp - w przypadku zmiany:
10.3.1.4.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
10.3.1.4.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
10.3.1.4.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty (dalej jako: „koszty osobowe”), wykonania umowy przez wykonawcę,
10.3.1.5. zgodnie z art. 439 ustawy Pzp - w przypadku zmiany:
10.3.1.5.1. kosztów (ceny) materiałów i kosztów innych, niż koszty osobowe i koszt (cena) materiałów - związanych z wykonaniem przeglądów i konserwacji (dalej jako: „koszty rzeczowe”);
10.3.1.5.2. kosztów innych, niż koszty osobowe i koszt (cena) materiałów, związanych z wykonaniem napraw (dalej jako: „koszty rzeczowe”);
10.3.1.6. w przypadku wycofania z eksploatacji instalacji lub urządzenia, wymienionych w załączniku nr 1 do załącznika nr 7 do SWZ, spowodowanego jego stanem technicznym,
10.3.2. w zakresie określonym ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340),
10.3.3. w przypadku zmiany osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji umowy, wskazanych w załączniku nr 11 do załącznika nr 7 do SWZ.
10.4. Dopuszczalna jest również zmiana umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uzupełnienie do Sekcji V (Kwalifikacja wykonawców) Ogłoszenia.
Zgodnie z SWZ:
„4.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
4.2.1.1. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,
4.2.1.2. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.”.
2. Uzupełnienie do Sekcji VI (Warunki zamówienia), pkt 6.6 Ogłoszenia.
Zgodnie z SWZ:
„4.4.1.6.4. Pkt 4.4.1.6.3 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
(...)
4.4.2. Wymagane podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.
(...)
4.4.2.1.3. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
(...)
4.4.2.1.3.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, składa każdy z wykonawców;”.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.
3. Znaczenie pojęć użytych w Ogłoszeniu:
3.1. „Instrukcja użytkownika SmartPZP” - „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP PORTAL E-USŁUG”, dostępna na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/zus , w zakładce „e-learning” (opis odsyłacza: „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”),
3.2. „Kodeks cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),
3.3. „Kodeks pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),
3.4. „Platforma zakupowa” - narzędzie do komunikacji między zamawiającym a wykonawcami, umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, służące w szczególności do składania ofert, wymiany informacji oraz przekazywania dokumentów lub oświadczeń, znajdujące się na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/zus ,
3.5. „Regulamin SmartPZP” - „Regulamin korzystania z Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępny na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/zus , w zakładce „e-learning” (opis odsyłacza: „Regulamin Portalu e-Usług”),
3.6. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, ze
zm.),
3.7. „SWZ” - Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część,
3.8. „ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),
3.9. „ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę” - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507),
3.10. „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
3.11. „wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
4. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.