chlodnictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Dostawa i montaż układów klimatyzacji i wentylacji do sali kalibracyjnej RTG (nr ZP001/2024/CLOR)

06-06-2024, 09:15

Dane kontaktowe

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
ul. Konwaliowa 7,03-194 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// www.clor.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż układów klimatyzacji i wentylacji do sali kalibracyjnej RTG (nr ZP001/2024/CLOR)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000327008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konwaliowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-194

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clor.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona radiologiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż układów klimatyzacji i wentylacji do sali kalibracyjnej RTG (nr ZP001/2024/CLOR)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3567e79-23d0-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00353842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3567e79-23d0-11ef-a500-1a0072d5d2bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne
sprzętowe i systemowe w celu korzystania z usług określone zostały w Regulaminie Platformy e-Zamówienia
(https://ezamowienia.gov.pl) oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ Rozdział XVI

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP001/2024/CLOR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA I MONTAŻ UKŁADÓW KLIMATYZACJI I WENTYLACJI
DO SALI KALIBRACYJNEJ RTG

1. Wykonanie dokumentacji projektowej będącego podstawą do doboru urządzeń.
a) Wykonanie inwentaryzacji budowalno-instalacyjnej maszynowni wentylacyjnych i pomieszczeń obsługiwanych przez centrale klimatyzacyjne podlegające wymianie.
b) Dobór urządzeń wentylacji-klimatyzacji (centrale, agregaty chłodnicze, nawilżacze) uwzględniające aktualnie obowiązujące przepisy i normy techniczne w tym stawiające wymogi energooszczędności (w szczególności m.in. wynikające z § 151 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U.2022 poz. 1225): „w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej (…) o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego (…)”.
c) Wykonanie projektu powykonawczego przebudowy:
o Instalacji kanałowej powietrza wentylacji-klimatyzacji;
o Instalacji ciepła technologicznego;
o Instalacji chłodniczych dla klimatyzacji;
o Instalacji nawilżaczy powietrza (doprowadzenia wody i odprowadzenia skroplin i popłuczyn);
o układu automatyki i sterowania AKPiA.

2. Wymiary sali kalibracyjnej:
a) wymiary sali kalibracyjnej RTG: wysokość 4 m, szerokość 7,5 m, długość 11,2 m.
3. Układ klimatyzacji i wentylacji w sali kalibracyjnej RTG:
a) dostawa i montaż nowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła;
b) dostawa i montaż agregatu chłodniczego oraz nawilżacza parowego;
c) układ musi zapewnić w sali kalibracyjnej RTG:
o krotność wymian powietrza w sali RTG: 6 w/h,
o możliwość sterowania temperaturą w zakresie 18 0C- 22 0C,
o możliwość sterowania wilgotnością względną w zakresie 30 % - 75 %,
o utrzymanie ww. parametrów przez minimum 8 godzin dziennie;
d) wykonanie czyszczenia mechanicznego starej instalacji wentylacyjnej, nawiewnej i wyciągowej dla sali RTG;
e) wykonanie w obrębie maszynowni nowej kanałowej instalacji wentylacji wraz z izolacją termiczną;
f) wykonanie nowej instalacji chłodniczej i podłączenie ciepła technologicznego do nowej centrali wentylacyjnej;
g) wykonanie instalacji nawilżania powietrza i odprowadzenia skroplin z nawilżacza parowego;
h) podłączenie do istniejącego zasilania elektrycznego;
i) dostawa i montaż automatyki do układu wentylacji i klimatyzacji dla sali RTG;
j) uruchomienie i regulacja parametrów pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji.


4. Termin dostawy i montażu:
a) Do 120 dni od daty podpisania umowy.
5. Wymogi formalne:
a) Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy.
b) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z materiałami eksploatacyjnymi tj. filtry powietrza, zbiorniki do nawilżaczy itp. W okresie udzielonej gwarancji.
c) Przybycie serwisu gwarancyjnego do laboratorium w ciągu nie dłuższym niż 8h w dni robocze od daty zgłoszenia’
d) Jeżeli naprawa części układu w ramach gwarancji może być wykonana jedynie w serwisie zewnętrznym, obowiązek dostarczenia części układu do serwisu, a po dokonaniu naprawy do Zamawiającego i pokrycie kosztów tego transportu Wykonawcę obciąża, Wykonawcę obciąża również ryzyko utraty lub uszkodzenia systemu.
e) Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej zawierający;
o Projekt powykonawczy instalacji sanitarnych i automatyki;
o Instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń; centrali wentylacyjnej, agregatu chłodniczego, nawilżacza parowego oraz systemu AKPiA (w jęz. polskim);
o Atesty, deklaracje zgodności certyfikaty zamontowanych materiałów i urządzeń.
f) Wykonawca zapewni dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego.
g) Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
h) Wykonawca zapewni jednorazowy instruktaż (w języku polskim) dotyczący obsługi zamontowanego układu w siedzibie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1%=1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia serwisu gwarancyjnego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność zawodowa - posiadanie doświadczenia, tj. należytego wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie lub modernizacji i instalacji układów wentylacyjnych klimatyzacyjnych dla potrzeb pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, prowadzonych na czynnym (działającym) obiekcie o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usług odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale III pkt 1 ppkt 4 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usług odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale III pkt 1 ppkt 4 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usług odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale III pkt 1 ppkt 4 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni