chlodnictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Dostawa i wymiana parownika w agregacie wody lodowej

05-07-2024, 13:49

Dane kontaktowe

Sąd Rejonowy w Siedlcach
Kazimierzowska 31 A ,08-110 Siedlce
tel. 256400881
e-mail: [email protected]
http:// https://www.siedlce.sr.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i wymiana parownika w agregacie wody lodowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324949

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierzowska 31 A

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 256400881

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.siedlce.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wymiana parownika w agregacie wody lodowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02008609-3a09-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00399816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00255262/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i wymiana parownika agregatu wody lodowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02008609-3a09-11ef-880f-0e435a8a43bc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej na Platformie e-Zamówienia dostępnej jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Komunikacja w postępowaniu, (z wyłączeniem składania ofert), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formularz ofertowy wypełniony w języku polskim oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, należy podpisać pod rygorem nieważności,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Aby podpisać formularz ofertowy pobrany z Platformy e-Zamówienia należy po pobraniu i wypełnieniu formularza zapisać go w wersji nieedytowalnej i następnie podpisać podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
Komunikacja w postępowaniu, (z wyłączeniem składania ofert), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Siedlce jest Pan Paweł Pogorzelski, kontakt: adres e-mail: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. .2023. 1605 ze zm.)zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U.2020.164 ze zm.).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
● na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
● na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,
● na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
● prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
● w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
● prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
● na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.261.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja zepsutego parownika TRANE EVP300A seria VE9677, oraz dostawa i montaż fabrycznie nowego parownika wraz z uruchomieniem agregatu chłodniczego typu RTAF310 znajdującego się na dachu budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42531000-7 - Części sprzętu chłodniczego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja:

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, musi posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej trzy zamówienia (każde w ramach odrębnej umowy), których przedmiotem był serwis agregatu chłodniczego (referencje);
b) Wykonawca musi posiadać uprawnienia „F-gazowe” wystawione dla przedsiębiorcy – certyfikat wydawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm.);
c) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia posiadającymi odpowiedni certyfikat dla personelu w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm.)- uprawnienia „F-gazowe” dla personelu;
d) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, posiadające wymagane prawem uprawnienia eksploatacyjne, w tym jeden pracownik uprawnienia dozorowe, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - SEP w grupach: G1, G2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, obowiązany jest złożyć wraz z ofertą ostateczną, aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowych środki dowodowe:
1) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu złożonym w trybie art. 125 ustawy Pzp.
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1698), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia będzie stanowił załącznik do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą ostateczną, aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
A. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
B. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych).
C. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej :
1) Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm.) - uprawnienia F-gazowe dla przedsiębiorcy
(Wzór oświadczenia o posiadaniu certyfikatu będzie zawierał załącznik do SWZ);
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, zakresu i nr uprawnień „F-gazowych dla personelu”, SEP w grupach G1, G2, oraz informacje o posiadaniu aktualnego zaświadczenia lekarza medycyny pracy dopuszczającego do pracy na wysokości powyżej 3 m (Wzór wykazu osób będzie zawierał załącznik do SWZ);
3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane (Wzór wykazu usług będzie zawierał załącznik do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, złożył wraz z ofertą następujące dokumenty i wskazane poniżej środki dowodowe:
1) Formularz Ofertowy według wzoru załącznika do OPW. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców,
2) Pełnomocnictwo - (jeśli dotyczy) w szczególności do złożenia oferty wraz z załącznikami albo do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wraz z Oświadczeniem na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1497),
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem w trybie art. 125, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – (jeśli dotyczy) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - (jeśli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przed rozpoczęciem realizacji umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
• certyfikaty dla co najmniej 2 osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia posiadające wymagane prawem uprawnienia „F-gazowe dla personelu” w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm.) - (zgodnie z wykazem osób);
• świadectwa kwalifikacyjne dla co najmniej 2 osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia posiadające wymagane prawem uprawnienia eksploatacyjne, w tym jeden pracownik uprawnienia dozorowe, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci- SEP w grupach G1, G2 (zgodnie z wykazem osób).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) Składając ofertę wspólną Wykonawcy składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach niniejszego zamówienia.
4) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
i realizuje, dostawy lub usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 i 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – zgodnie z zał. do SWZ, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma E-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-15 09:15

8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:

1) Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia wykonania analizy parametrów wody w celu jej dostosowania do po-trzeb pracy agregatu na rzecz podmiotu zawodowo wykonującego świadczenie usług danego rodzaju i przekazanie odpisu analizy pracownikom Zamawiającego,
2) wykonanie przez Wykonawcę uzdatnienia wody na podstawie analizy, o której mowa w pkt. 1, przynajmniej raz przed wykonaniem próby szczelności, ewentualnie Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę wykonania uzdatnienia wody na podstawie analizy, o której mowa w pkt. 1, przynajmniej raz przed wykonaniem próby szczelności.
3) Wykonawca dokona próby szczelności oraz próbnego uruchomienia agregatu wraz z kontrolą poprawności działania parownika i instalacji bezpośrednio z nim związanej (minimum 8 h pracy agregatu). W przypadku braku możliwości uruchomienia urządzenia z przyczyn tkwiących w obrębie agregatu i związanych z nim instalacji, a nie związanych bezpośrednio z wadą produkcyjną lub wadliwym montażem parownika Wykonawca w dniu stwierdzenia wady wskaże w protokole fakt braku możliwości uruchomienia agregatu z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z wadą parownika i instalacji z nim związanej,
4) Po usunięciu wad przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w drodze odrębnego zamówienia, które zostanie przeprowadzone niezwłocznie po otrzymaniu protokołu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca potwierdzi prawidłowe działanie parownika i instalacji bezpośrednio związanej z wymienianym parownikiem (będącej przedmiotem umowy) w protokole końcowym, o którym mowa w pkt. 6 nie później niż
w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego faktu usunięcia ewentualnej wady urządzenia uniemożliwiającej uruchomienie agregatu i czynności wskazanych w pkt. 3.
5) Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie max. 13 tygodni od dnia podpisania umowy, przy założeniu, że zakres prac objętych przedmiotem umowy obejmuje wszystkie występujące w agregacie usterki umożliwiające prawidłową pracę agregatu,
6) Realizacja zamówienia zakończona protokołem odbioru zawierającym w szczególności:
a. dokładny opis wykonanych czynności;
b. określenie stanu urządzeń instalacji po wykonaniu usługi;
c. zalecenia do dalszej eksploatacji;
d. potwierdzenie przez Wykonawcę utylizacji wymienionego parownika;
e. oświadczenie w zakresie udzielonej gwarancji (zgodnie z ofertą);
f. analiza wody oraz potwierdzenie uzdatnienia wody, o których mowa §2 ust. 3 i 4.- (jako załączniki do protokołu);
g. podpis osoby koordynującej wykonanie umowy.
7) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na minimum 24 miesiące. Gwarancja dotyczy prawidłowego działania parownika i obejmuje swoim zakresem wady materiałowe, wady wykonania parownika i zamontowanych części jak również wszystkich wykonanych czynności objętych przedmiotem umowy licząc od daty końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
8) Wykonawca może uzależnić ważność gwarancji od:
a) wykonywania regularnych przeglądów serwisowych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług danego rodzaju wybranego w drodze zapytania ofertowego,
b) właściwej obsługi urządzenia (obejmującej konieczność przestrzegania określonych w dokumentacji technicznej producenta instrukcji użytkowania i obsługi urządzenia,
c) przeprowadzenia analizy wody oraz odpowiedniego uzdatnienia wody znajdującej się w agregacie z częstotliwością nie częściej niż co 6 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
9) Oprócz uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi, z których może korzystać według własnego wyboru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
10) Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. za bezpośrednie następstwa działań/zaniechań Wykonawcy stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy, a także wyłącznie za rzeczywiste szkody wy-rządzone Zamawiającemu.