google

  chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 15.06.2018
  1 USD
  3.6922
  0.0767
  1 EUR
  4.2802
  0.0045
  1 CHF
  3.7056
  0.0274
  1 GBP
  4.8998
  0.0402
  1 RUB
  0.0588
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49 Etap pierwszy klimatyzacja pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Sadowej 6a, pomieszczenia: 104, 105, 106, 107, 108, 112.
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2017-03-17

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.powiatzgierski.bip.net.pl

  Ogłoszenie nr 46268 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  Zgierz: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49 Etap pierwszy klimatyzacja pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Sadowej 6a, pomieszczenia: 104, 105, 106, 107, 108, 112.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, krajowy numer identyfikacyjny 472068423, ul. Sadowa  6A, 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422888100, e-mail przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl, faks +48427190816.
  Adres strony internetowej (URL): www.powiat.zgierz.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  tak
  www.powiatzgierski.bip.net.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.powiatzgierski.bip.net.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6 a 95-100 Zgierz Kancelaria Podawcza


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49 Etap pierwszy klimatyzacja pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Sadowej 6a, pomieszczenia: 104, 105, 106, 107, 108, 112.
  Numer referencyjny: ZP.272.20.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49, Etap pierwszy klimatyzacja pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Sadowej 6a, pomieszczenia: 104, 105, 106, 107, 108, 112 zgodnie z projektem budowlanym. 2. W ramach pierwszego etapu robót budowlanych wykonania klimatyzacji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty budowlane w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a w pomieszczeniach oznaczonych numeracją 104, 105, 106, 107, 108, 112 prace będą polegały w szczególności na: dostarczeniu, zamontowaniu systemów klimatyzacyjnych wraz z automatyką, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym, zamontowaniu agregatów oraz urządzeń klimatyzacyjnych na konstrukcjach stalowych malowanych proszkowo zgodnych z dokumentacją techniczno ruchową oraz z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonaniu i sporządzeniu protokołów pomiarów i prób montażowych; uruchomieniu klimatyzacji, przeszkoleniu użytkowników klimatyzacji. 3. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przeglądy serwisowe w okresie gwarancji. 4. Roboty budowlane oraz prace instalacyjne będą prowadzone: 1) od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00; 2) roboty budowlane o dużym natężeniu hałasu, wibracji będą prowadzone po godzinie 16:00; 3) roboty budowlane prowadzone będą w sposób, jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, umożliwiając prawidłowe jego funkcjonowanie; 5. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach: 1) przedmiar robót - stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 2) projekt instalacje elektryczne stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ; 3) projekt klimatyzacji pomieszczeń na I piętrze stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; 4) projekt klimatyzacji STWiOR - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ; 6. Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem obejmującym przedmiot zamówienia w zakresie wykonywanych robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej. 7. Zakres prac obejmuje w szczególności: 8. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Wykonawca zobowiązany jest, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane poniżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666): a) czynności w zakresie prac przy wykonaniu instalacji klimatyzacji; b) czynności w zakresie prac wiercenia otworów i wykonywania przepustów; c) czynności w zakresie prac przy instalacji odprowadzania skroplin.; d) czynności w zakresie prac montażowych agregatu i systemów klimatyzacyjnych; e) czynności w zakresie prac elektrycznych. 2) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 potwierdzającego datę zawarcia umowy o pracę. 3) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli. 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 2 , za każde zdarzenie. III. 1. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia w siedzibie Zamawiającego aktualną, opłaconą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych obejmującą swym zakresem przedmiot umowy oraz w szczególności: roboty budowlane w zakresie umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie obejmuje Wykonawcę i wszystkich podwykonawców na kwotę równą co najmniej całkowitej wartości robót budowlanych o których mowa w niniejszym postępowaniu, obowiązującą co najmniej od dnia przekazania terenu robót do dnia ostatecznego odbioru. 2. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: aktualne zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej, osób realizujących zamówienie pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, potwierdzające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającej certyfikatem F- gazowy wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego, osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w raz z dokumentem potwierdzającym pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnień, osoby z innych państw członkowskich składają dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. 3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy o ile są znane Wykonawcy na etapie składania ofert; zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy. 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 4. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Znaczy to, że dokumenty wymienione poniżej wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
  Dodatkowe kody CPV:45311200-2, 45300000-0
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 200119.64
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w zakresie przedmiotu zamówienia w/w postępowania przetargowego tj: 1) polegające na powtórzeniu robót budowlanych w/w postępowania przetargowego dotyczących wykonania klimatyzacji na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6 a, 95 -100 Zgierz w pomieszczeniach oznaczonych numeracją 101, 102, 109, 110, 111 prace będą polegały w szczególności na: dostarczeniu, zamontowaniu systemów klimatyzacyjnych wraz z automatyką, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym, zamontowaniu agregatów oraz urządzeń klimatyzacyjnych na konstrukcjach stalowych malowanych proszkowo zgodnych z dokumentacją techniczno ruchową oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonaniu i sporządzeniu protokołów pomiarów i prób montażowych; uruchomieniu klimatyzacji, przeszkoleniu użytkowników klimatyzacji; 2) Zamawiający zastosuje procedurę zgodną z art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Pzp w przypadku, gdy będzie dysponował środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji przedmiotu określonego w pkt 1).
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  Okres w dniach: 60


  II.9) Informacje dodatkowe: 2) TERMIN REALIZACJI (TR) - kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać termin realizacji liczony od dnia przekazania terenu robót, przyznawanie punktów poszczególnym ofertom w/w kryterium odbywać się będzie wg następującej zasady: 60 dni kalendarzowych realizacji robót 0 pkt, 45 dni kalendarzowych realizacji robót 20 pkt, 30 dni kalendarzowych realizacji robót 40 pkt, a) Wykonawca obowiązkowo musi wskazać tylko jeden przedział terminu realizacji robót budowlanych wymienionych powyżej; w przypadku zaoferowania terminu realizacji powyżej 60 dni kalendarzowych - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ, w przypadku zaoferowania terminu realizacji poniżej 30 dni kalendarzowych - oferta Wykonawcy otrzyma 40 pkt;

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 90 000,00 zł PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Informacje dodatkowe Uwaga !!W przypadku Wykonawców, którzy przedstawią kwotę w innych walutach niż złoty polski PLN, Zamawiający przeliczy wartość kwoty, wartości wskazane przez Wykonawcę po średnim kursie danej waluty publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej: 1) pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) pkt 2 - 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 stosuje się. 8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust 2 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. 9. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w ust 4.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 90 000,00 zł PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wyko-nawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warun-ku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Jeżeli Wyko-nawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warun-ku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  6) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Zobowiązanie podmiotów trzecich jeżeli dotyczy. PODMIOTY TRZECIE, PODWYKONAWCY jeżeli dotyczy/o ile są znane na etapie składania ofert 12. Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 ustawy przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 13. Zgodnie z art. 22a. ust 3 Ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1322 i ust. 5. 14. Wykonawcy zobowiązany jest jeżeli polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 19. 15. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w ust. 4 pkt. 19, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1322 i ust. 5. 16. Dokumenty, które musi złożyć Wykonawca w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców w celu zbadania, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa powyżej: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 17. Jeżeli podmioty trzecie, podwykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej należy przedłożyć odpowiednio, zgodnie z ust. 5 9 niniejszego działu. 18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 19. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. Poz. 1127). 20. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  tak,
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Na poleceniu przelewu należy w zależności od zadania wpisać: Wadium: KLIMATYZACJA I ETAP 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się WYŁĄCZNIE PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego: konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, nr konta bankowego: 16 9263 0000 0920 1389 2010 0004. 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego. Oryginał dokumentu należy złożyć w KASIE Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz pokój 205. 6. Wykonawcy wspólnie składający ofertę w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu zaleca się, żeby w treści dokumentu zostali wymienieni z nazwy i adresu wszyscy Wykonawcy, którzy składają jedną ofertę. 7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z późn. zm.). 8. W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej wymienionych powyżej, przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy muszą być wskazane wprost. 9. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium powinny być, nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą oraz nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem. 10. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie mogą być uzupełniane ich brak powodować będzie odrzucenie oferty. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa Ustawa.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena oferty60termin realizacji40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  5. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana adresu/siedziby/danych kontaktowych Zamawiającego/Wykonawcy, zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy; 2) zmiany terminu rozpoczęcia/zakończenia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej w przedmiocie umowy; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 4) zmiany dokonane na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane, w zakresie rozwiązań projektowych jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego; 5) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru; 6) zmiany dokonane podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust 6 ustawy Prawo budowlane, spełniające zapisy art. 57 ust 2 ustawy Prawo budowlane; 7) zmiany w zakresie rozwiązań technologicznych określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według obowiązującej dokumentacji technicznej powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy - każdorazowo dopuszczalne zmiany nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia oraz zmiany terminu zakończenia robót; 8) zmiany technologii wykonywania elementów robót mogą być dokonywane, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja techniczna, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty, w takim przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt zamienny wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego, powyższe zmiany nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 9) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 10) 11); 10) wstrzymania robót budowlanych, w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj.: a) temperatura gruntu niższa niż +5° C; b) ciągłe opady śniegu, utrzymujące się dłużej niż 2 dni kalendarzowe; c) śnieg utrzymujący się na gruncie dłużej niż 2 dni kalendarzowe; d) opady deszczu utrzymujące się przez 3 dni kalendarzowe; 11) wstrzymania robót budowlanych w okolicznościach wymiennych poniżej: a) nieprzewidziane zmiany stanu prawnego; b) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości; c) konieczność uzgodnień z gestorami sieci; d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z niezaplanowanymi wcześniej, a równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; g) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach; h) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt prawny administracji państwowej. 12) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wstrzymanie realizacji robót budowlanych. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz dowody zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy, w szczególności zaistnienia okoliczności pogodowych: ogólnodostępne mapy pogodowe, dokumentację fotograficzną itp., w przypadku zaistnienia innych okoliczności opinie, dokumenty potwierdzające stan opisany we wniosku. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku zestawienie elementów robót budowlanych, których nie może wykonać ze względu na zaistniałe okoliczności. Zasadność wniosku Wykonawcy musi być każdorazowo potwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego. Do terminu wykonania umowy, określonego zapisami umownymi nie będzie zaliczany okres przerwy w jej realizacji spowodowany wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 9); 13) jeżeli okoliczności wymienione w pkt 11) ppkt g) - h) trwają dłużej niż jeden miesiąc, Zamawiający ma prawo odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Wszelkie roszczenia zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia okoliczności, o których mowa w zadaniu pierwszym; 14) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku: 15) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 200 poz.1679 ze zm.). Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty; 16) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty; 7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 8. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 9. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności; 10. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 03/04/2017, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
  95-100 Zgierz, Sadowa 6A
  tel.: +48422888100
  fax.: +48427190816
  http://www.powiat.zgierz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z chlodnictwo.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17805 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.