google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 21.10.2019
  1 USD
  3.8307
  -0.0196
  1 EUR
  4.2775
  -0.0069
  1 CHF
  3.8899
  -0.007
  1 GBP
  4.9709
  0.0038
  1 RUB
  0.0601
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep豉-rekuperacja w budynku warsztatowo-biurowym Rzeczna 7
  • Region: ma這polskie
  • Zamieszczono: 2019-10-08

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 606580-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

  Miejski Zak豉d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.: Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep豉-rekuperacja w budynku warsztatowo-biurowym Rzeczna 7
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Us逝gi

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zak豉d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 12184246100000, ul. ul. Rzeczna  7 , 34-600  Limanowa, woj. ma這polskie, pa雟two Polska, tel. 183372491, e-mail biuro@mzgkim.limanowa.pl, faks 183376083.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
  Sp馧ka

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  http://www.mzgkim.limanowa.pl/przetargi.html


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  http://www.mzgkim.limanowa.pl/przetargi.html


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  w formie pisemnej
  Adres:
  MZGKIM Sp.z o.o.,ul.Rzeczna 7, 34-600 Limanowa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep豉-rekuperacja w budynku warsztatowo-biurowym Rzeczna 7
  Numer referencyjny: ZP 13/10/2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest: wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep豉-rekuperacja w budynku warsztatowo-biurowym Rzeczna 7Przedmiot zam闚ienia zosta szczeg馧owo opisany w przedmiarze rob鏒 (Za陰cznik Nr 2 do SIWZ), ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 (Za陰cznik Nr 1 do SIWZ)

  II.5) G堯wny kod CPV: 45332000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331000-6


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-11-29

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: s ubezpieczeni od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot co najmniej 100000 z (s這wnie: sto tysi璚y z) oraz posiadaj 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i co najmniej 100000 z (s這wnie: sto tysi璚y z這tych)
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: dysponuj lub b璠 dysponowa osobami skierowanymi przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia w szczeg鏊no軼i jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, .(Za豉cznik nr 9 SIWZ ).
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona na podstawie kryteri闚 oceny ofert okre郵onych w SIWZ, przed udzieleniem zam闚ienia na wezwanie Zamawiaj帷ego zobowi您any b璠zie do z這瞠nia w terminie 5 dni nast瘼uj帷ych aktualnych na dzie z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu i brak podstaw do wykluczenia :informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert;) o鈍iadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument闚 potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i. Wz鏎 o鈍iadczenia znajduje si w Za陰czniku nr 5 do SIWZ.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona na podstawie kryteri闚 oceny ofert okre郵onych w SIWZ, przed udzieleniem zam闚ienia na wezwanie Zamawiaj帷ego zobowi您any b璠zie do z這瞠nia w terminie 5 dni nast瘼uj帷ych aktualnych na dzie z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu i brak podstaw do wykluczenia :1) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ tj. 100 000 z這tych . W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie dokument ten sk豉da przynajmniej jeden z Wykonawc闚, kt鏎ego wynika b璠zie 瞠 posada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia o warto軼i nie mniejszej okre郵ona w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ;2) informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert, potwierdzaj帷a spe軟ienie przez wykonawc warunku okre郵onego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ tj. 100 000 z這tych. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie dokument ten sk豉da przynajmniej jeden z Wykonawc闚;
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1)Formularz oferty 2)Dow鏚 wniesienia wadium 3) Pe軟omocnictwo (je瞠li dotyczy)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania ka盥y Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i 2000,00z (s這wnie: dwa tysi帷e z這tych).2. Wykonawca mo瞠 wnie嗆 wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieni康zu, por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 359 ze zm.).3. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej

  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  CENA 60,00
  Okres gwarancji JAKOSCI40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia tre軼i niniejszej umowy, wymagaj aneksu sporz康zonegoz zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do umowy w przypadku:1) gdy konieczno嗆 zmiany, w tym w zakresie wysoko軼i wynagrodzenia, zwi您ana jest ze zmian powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa (np. w zakresie zmiany wysoko軼i stawki podatku VAT), w闚czas zmianie podlega zapis, kt鏎ego dotyczy zmiana powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa;2) konieczno軼i zmiany terminu realizacji zam闚ienia w zwi您ku z:a) konieczno軼i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikaj帷ychm.in. z konieczno軼i dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa lubb) brakiem mo磧iwo軼i prowadzenia rob鏒 na skutek niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych, szczeg鏊nie z powodu technologii wykonywania rob鏒 lubc) dzia豉niem si造 wy窺zej w rozumieniu przepis闚 Kodeksu cywilnego lubd) nieterminowym, z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiaj帷ego terenu budowy Wykonawcy lube) wstrzymaniem prac budowlanych przez w豉軼iwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc lubf) op騧nieniem zwi您anym z uzyskiwaniem przez Wykonawc niezb璠nych w my郵 ustawy Prawo budowlane dokument闚 lubg) innymi okoliczno軼iami niepowsta造mi z winy Wykonawcy lubh) konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych lub innych rob鏒 niezb璠nych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgl璠u na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zam闚ie dodatkowych, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu umowy w闚czas zmiana terminu b璠zie uzale積iona do okoliczno軼i powoduj帷ej konieczno嗆 wprowadzenia zmian 3) Wykonawca jest uprawniony do 膨dania zmiany Umowy w zakresie Materia堯w, parametr闚 technicznych, technologii wykonania rob鏒 budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nast瘼uj帷ych sytuacjach: a) konieczno軼i zrealizowania jakiejkolwiek cz窷ci rob鏒, obj皻ej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi您a technicznych lub technologicznych, ni wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikaj帷ych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kt鏎y je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu Umowy,b) konieczno軼i realizacji rob鏒 wynikaj帷ych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odst瘼stwo od projektu budowlanego, wynikaj帷ych z art. 36a ust. 1 PrBud,c) wyst徙ienia warunk闚 geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst瘼owania niewybuch闚 lub niewypa堯w, kt鏎e mog skutkowa w 鈍ietle dotychczasowych za這瞠 niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu Umowy,d) wyst徙ienia warunk闚 terenu budowy odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w Dokumentacji projektowej, w szczeg鏊no軼i napotkania niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekt闚 budowlanych,e) konieczno軼i zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa,f) wyst徙ienia niebezpiecze雟twa kolizji z planowanymi lub r闚nolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb璠nym do unikni璚ia lub usuni璚ia tych kolizji,g) wyst徙ienia Si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,h) realizacji dodatkowych rob鏒 nieobj皻ych umow po spe軟ieniu warunk闚 okre郵onych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ) ustawy Pzp,i) w sytuacjach okre郵onych w art. 144 ust. 1 pkt 4), 5), 6) ustawy Pzp4) Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy odpowiednio w przypadkach okre郵onych w pkt 3), przy czym nie oznacza to, 瞠 wysoko嗆 wynagrodzenia zostanie zmieniona ka盥orazowo w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i okre郵onych w pkt 3) .5) Zakres rzeczowy zam闚ienia okre郵ony umow mo瞠 zosta ograniczony lub zmieniony przez Zamawiaj帷ego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zam闚ienia w pe軟ym zakresie rzeczowym nie le篡 w interesie publicznym, lub sta這 si to niemo磧iwe z przyczyn niezale積ych od Zamawiaj帷ego i Wykonawcy, czego nie mo積a by這 przewidzie przed zawarciem umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-10-17, godzina: 09:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miejski Zak豉d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7
  tel.: 183372491
  fax.: 183376083
  email: Wy郵ij email
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 87668 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.